168. Poselství Ježíše ze dne 14. února 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


VŽDY MYSLETE NA TO, JAK VELKOU CENU JSEM ZAPLATIL


Moje drahé děti,

zemřel jsem za vás. Na kříži jsem vydechl svou duši uprostřed strašných, mučivých utrpení. Vykoupil jsem vás z hříchu, z věčné smrti. Po tomto činu bude můj Otec pohlížet na vás tak, že nejdříve uvidí Mě a skrze Mne se bude dívat na vás.

Mé děti, když přijímáte ve svatém přijímání nejsvětější eucharistii, mé nejsvětější Tělo, a mou nejsvětější Krev, vždy myslete na to, jak velkou cenu jsem zaplatil, abych mezi vámi zůstal, abych vstoupil do vašeho srdce a učinil vás účastníky na obrovském díle mého vykoupení. Nepatříte sobě. Velké bylo výkupné, které jsem za vás zaplatil. Jste moji. Ale jen tehdy, když to chcete. Svobodná vůle, kterou vás všechny obdaroval můj Otec, když vás stvořil, je velká hodnost, ale i velká zodpovědnost. Je to jen na vašem rozhodnutí, zda tady na zemi, která ve věčnosti pokračuje bez konce, budete chtít žít se Mnou nebo beze Mne.

Moji drazí maličcí, podívejte se na mé, z nespočetných ran krvácející, nevinné, umírající, svíjející se a chroptící tělo. Zemřel jsem smrtí udušením a otravou tetanem. Trýznila Mě 40 stupňová horečka, po mém těle stékal studený pot, a protože se mé plíce sevřely, už jsem ani nemohl dýchat a udusil jsem se. Na konci jsem už ani nedokázal mluvit. Ještě jsem dokázal vyslovit: "Otče můj, do tvých rukou poroučím svého ducha". [Lk 23, 46].

Rozjímejte často o mých mučivých utrpeních, nejen na Velký půst, ale i během celého roku, a hlavně myslete na to, že mé mučivé utrpení se neuzavřelo mou smrtí na kříži, ale pokračuje až do konce světa kvůli hříchům lidí a kvůli ztraceným duším. Neboť mému milujícímu srdci i nejmenší hřích, kterým Mě i mého Otce urážíte, Mě převelice bolí. Protože jsem váš žárlivě milující Bůh, je pro Mne největším mučivým utrpením každá ztracená duše, která se zmítá v Satanově hrsti, jenž je vrhá do pekelného ohně. Kvůli nim jsem na kříži zvolal: "Žízním!"

Moje dětičky, prosím vás, prosím, nikdy se nezapomeňte modlit za hříšníky! Nejlépe je, když všechny vaše modlitby obětujete jak na moje úmysly, tak i na úmysly Neposkvrněného Srdce mé nejsvětější Matky a Já je dám těm, kteří toho mají nejvíce zapotřebí a těm, kdo stojí nejblíže k rozhodnutí o svém věčném osudu, tedy jsou v blízkosti smrti.

Moji drazí maličcí, dávejte pozor na čistotu své duše, více než na zřítelnice svých očí. Vždy myslete na to, že vaše duše byly dočista umyty mou, za vás prolitou, drahou svatou Krví a že jen má, život udržující Duše, je dokáže vzkřísit z duševní smrti. Proto, moji drazí maličcí, dávejte pozor na čistotu svých myšlenek. Proto jsem řekl: "Modlete se ustavičně!" Tím jsem chtěl říct, abyste na Mne stále mysleli, neboť dokud se Mnou trávíte čas, do té doby vás Satan nemůže pokoušet a vaše myšlenky zůstanou čisté a Mně milé. Kdyby vás přece jen pokoušel zlý duch, okamžitě běžte ke Mně, zbožňujte Mě, nedávejte se s ním do řeči a klaďte odpor každému pokušení. Tak si uchováte čistotu své duše, velice oslavíte mé nejsvětější jméno a Já budu šťastně trávit čas ve vaší duši jako v mém pozemském chrámu a spasím vás.

Žehnám vám nekonečnou láskou mého srdce, která převyšuje všechno chápání, rovněž hebkým objetím, mým posilňujícím požehnáním velkého boje, který probíhá mezi dětmi Ženy, které dodržují Boží zákony a Satanem.

Přijměte mé láskyplné, uchovávající, posilňující požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Tim 2, 11: Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem.

Tim 2, 12: Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života a světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně.

Tim 3, 4: Ale pak se projevila dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem, a přinesla nám spásu.

Mk 4, 1: Zase začal učit u jezera. Shromáždil se k němu velký zástup lidí. Vstoupil proto na loď na jezeře a posadil se. Celý tento zástup stál u jezera na břehu.

Mk 4, 11: A řekl jim: "Vám je dáno tajemství Božího království, ale ostatním, kdo jsou mimo, se všechno předkládá jen v podobenství.

Mk 4, 17: Nenechají však, aby v nich zapustilo kořeny, ale jsou chvilkoví. Když potom nastane pro to slovo soužení nebo pronásledování, hned odpadají.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět