169. Poselství Matky Spásy ze dne 1. března 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


TATO GENERACE, VÍCE NEŽ KAŽDÁ JINÁ, POTŘEBUJE VNITŘNÍ ZMĚNU


Milované děti mého Neskvrněného Srdce, žehnám vám.

V tomto nejmimořádnějším okamžiku, v němž lid mého Syna si připomíná umučení, smrt a vzkříšení Spasitele lidstva, kdy tímto dnem začíná půst, vás volám zejména k abstinenci, půstu a modlitbě.

Tato generace, více než každá jiná, naléhavě potřebuje VNITŘNÍ ZMĚNU, zahrnující upřímnost, dobré úmysly, ochotu, pravdu, oběť, lásku k bližnímu, odpuštění, lásku a pokoj, abyste se znovu setkali s mým Synem a poznali Ho, a tím, že Ho poznáte, abyste Ho milovali. V tomto čase je tolik lidí, kteří neznají mého Syna a je stejný počet těch, kteří se Mu vzdalují, protože nedokážou milovat Toho, Kterého neznají.

Nacházím tolik pokrytectví v modlitbách plných prázdných slov, bez pohnutí, nebo upřímnosti, u těch, kdo tvrdí, že jsou blízko mému Synu, stejně jako u některých mých kněží, kteří neprohlubují duchovní tajemství, které je od tohoto dne vzpomínáno, a nekážou návrat k evangeliu.

Tento čas pokání není prožíván se svým opravdovým významem, ani s opravdovou lítostí, nebo obrácením nutným pro návrat k mému Synu. Naléhavě prosím mé kněze, aby se hluboce dotkli lidu mého Syna, aby tento čas nebral lehkovážně, protože je věčnou Přítomností Boha, Alfou a Omegou lidské existence.

Milované děti, potřebujete opravdovou změnu, abyste se znovu setkaly s mým Synem a byly si vědomy, co se děje na této zemi.

Ulice poskvrněné krví nevinných by vám neměly být lhostejné, neměly byste pohrdat těmi, kdo jsou pronásledováni pro pravdu. Skrytí a neznámí mučedníci tvoří část cesty, na níž každé z vás má příležitost v každém okamžiku získat zpět Pravdu skrze Boží milosrdenství.

Boží Láska je podporou těch, kteří ji hledají a nenalézají ji kvůli lenosti těch mých kněží, kteří ponechávají lid mého Syna svému osudu, vědouce, že Satanovi sluhové čekají na svou kořist, aby ji polapili a spoutali falešným učením, která se šíří, aby překroutila Boží Přikázání... Jsou to vlci v rouchu beránčím.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, dívám se, jak velká budova církve mého Syna je napadena, aby do ní byla zasazena temnota, a tato temnota vzrůstá každým okamžikem víc a víc nad mými dětmi. Kolik falešných a lhostejných služebníků mého Syna nekáže Pravdu, ale udržují si klamný názor, pokud jde o spásu duší.

Zákon je jeden, Desatero přikázání není předmětem výkladu, neboť bylo Mojžíšovi předáno Bohem Otcem, aby bylo platné navěky věků.

Varovala jsem vás: Církev mého Syna padne do zmatku, který bude bez přestání narůstat, dokonce kněží povstanou proti kněžím. Ti, kdo si váží Slova mého Syna, budou kázat Pravdu, ti kdo přijali jiné cesty, budou kázat prostopášnost a způsobí, že lid mého Syna sejde z cesty vedoucí ke spasení.

Tento čas je nebezpečný pro spásu duší, proto byste měli poznat mého Syna...

Vyzývám vás, abyste žili neustále podle Přikázání, a tím k naplňování Božího Zákona. Obávejte se neposlušnosti vůči Bohu: Vaše odmítání poslušnosti je příčinou utrpení, které můj Syn neustále prožívá, utrpení, které se stále uskutečňuje.

Kněžský lid musí zůstat připoután k Božím zákonům, aby se lid mého Syna mohl řídit tímto Zákonem. Můj Syn je znovu křižován svými vlastními lidmi, těmi, kteří pochybují o pravdivosti jeho Slova těmi, kteří nevěří Přikázáním a odmítají je.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, čekáte, že uvidíte znamení, čekáte, že vám bude sesláno mnoho znamení, ale přitom zapomínáte, že rozkol v církvi mého Syna může být vyvolán v několika dnech, a to podnítí národy proti národům.

Běda těm, kteří nechávají obrácení na zítřek!...
Běda těm, kdo čekají a neobracejí se!... Mé ubohé děti!

Nosila jsem mého Syna v mém lůně, byl počat a zrozen prací a milostí Ducha Svatého. Já jsem jeho Matka, nosila jsem Ho v náruči, doprovázela jsem Ho až k jeho smrti na kříži, a v tomto okamžiku Ho křižujete znovu každou myšlenkou, s níž pochybujete o jeho přirozenosti, jeho životě, jeho Pravdě a jeho Slovu.

Já jsem jeho Matka, nosila jsem Ho ve svém lůně a můj nejsvětější Syn je Život, nezměnitelná Pravda, Pán Pánů...

Běda těm, kdo matou lid mého Syna!
Běda těm, kdo živí satanské směry popíráním mého Syna!
Třikrát běda těm, kdo odmítají Slovo mého Syna!

Bitva o duše je hrozná. Lidstvo se vydalo cestou k setkání se svým vlastním zlem.

Zákon je jen jeden. Zákon je věčný. Boží Zákon je nezměnitelný. Ten, kdo jej změní podle svých zájmů, je proklet.

Kde je strach z Boha uprostřed netečného lidstva?

Milované děti, jak jsem se již zmínila od mého prvního zjevení lidstvu – jen Boží Láska je opravdovou ochranou, platnou pro člověka. Ztratili jste Lásku, držíte si Lásku daleko od sebe, a kvůli tomu se stáváte snadnou kořistí zla. Nebudete moci dát to, co nemáte ve svém nitru.

Děti, zlo žije ve všem, co člověk podniká bez lásky, nebo s úmyslem způsobit zlo. Zlo v tomto čase ovládá lidstvo a pokora je považována za pýchu, kdokoli mluví Pravdu je obviněn a kdokoli popírá Pravdu, je chválen. Člověk jde pozpátku.

Kvůli vzrůstající diskreditaci Slova mého Syna, ruka Otce sestupuje, aby se setkala s jeho dětmi, s těmi, z nichž čiší nejistota a s těmi, které nevěří, nebo nechtějí porozumět, a to kvůli svému vlastnímu zdůvodnění.

A Stvoření? Není to dílo Boží ruky? Nepoznává člověka? NE! Nepoznává člověka, který zrazuje svého Boha a uráží Ho. Je jich tak málo, kteří usilují o opravdové duchovní spojení s mým Synem, kteří touží poznat do hloubky opravdové spojení s Boží vůlí. Prostoduchost a lhostejnost řídí životy mých dětí, které klesají do stavu duchovní smrti.

Kolik času ještě zbývá, a jak málo jste, nebo vůbec nejste, připraveni!
Kolik nářku bude všude slyšet?
A kolik neštěstí se blíží!

Země bude sténat a vody moří ji budou bičovat, pronikat pobřežím různých národů. Nukleární energie je Herodesem této generace. Země se bude otřásat z jednoho konce na druhý.

Modlete se, mé děti, modlete se, neboť strach sestoupí z nebe na mé děti.

Modlete se za Čínu, její hrozby se stanou skutečností.

Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, otřásá se.

Modlete se, mé děti, modlete se, mor tiše postupuje.

Modlete se, mé děti, modlete se za Ekvádor, země se chvěje.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nejsou to slova, která zachraňují duši, je to práce a činy v rámci Boží vůle. Každý obdrží podle míry svých činů, každý je jedinečný v Božích očích.

Ten okamžik se blíží, ale člověk žije daleko od mého Syna...
Proste mého Syna o pomoc. Už není čas.

Církev má svou Matku, církev není bezmocná, požehnání jsou přitahována stejnými lidmi, kteří pracují a jednají v jednotě s mým Synem.

Svatý Michael archanděl a já jsme pro vás připraveni, bedlivě čekáme na slovo, kterým nás požádáte o pomoc. Nejste sami – zůstávám pozorná k vašim prosbám a má láska se vylévá z břehů na ty, které miluji.

Smiluj se, můj Pane, smiluj se!

S mateřskou láskou,

Matka Maria
zpět