171. Poselství Ježíše ze dne 8. března 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


JSTE PEVNĚ PŘIPOUTÁNI K SVĚTU, K POMÍJIVOSTI, NEUZNÁVÁTE HODNOTU MÉ OBĚTI


Moji milovaní lidé,

jak jen vás všechny miluji!

V současné době hledáte tolik přívlastků, abyste vyjádřili, kdo jsem... K tomu stačí jen jediné slovo: Láska!

Kdybyste porozuměli a žili v mé lásce, pak dobročinnost, naděje, víra, sebeodevzdání, porozumění a všímavost by z vás proudily jako pramen a nenechaly vám ztratit jediný okamžik kvůli vašim povrchnostem, které nejsou dobré pro duši.

Miluji všechny lidi a sjednocuji se s každým z vás...

Jsou to lidé, kteří vyvolali rozdělení, ti, kteří se navzájem nemilují: "Tělo je také jen jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy – přesto, že jich je mnoho – tvoří dohromady jediné tělo. Tak je tomu u Krista" [1Kol 12, 12].

Přicházím, abych vás probudil, přicházím pro obnoveného člověka, pro člověka vědomého, pro člověka, který miluje s Boží láskou.

Já vás miluji, a vy, co milujete? Jak Mě milujete? Kdy Mě milujete?

Tam, kde je vaše srdce, tam jsou i vaše zájmy a lidé jsou daleko od zájmů mého Domu.

Máte srdce nasycené tím, co je hmotné, máte svá srdce a své cíle zaměřeny na auto, dům, na poslední technologie, na uznání, úctu, kterou vám prokazují, na pocty, hromadění majetku a moci, kladení otázek sobě podobným a na souzení svých bližních.

A... to nejsem Já! To není ani můj lid!

Moji milovaní lidé, jste zvyklí získávat pozemské statky. Musíte za ně platit, a je správné, že platíte hodnotu toho, co kupujete. Přemýšleli jste o tom, že za svou spásu nemusíte platit? Zaplatil jsem za vás, a vy se jen musíte změnit, jít po správné cestě a být jiní, abyste do sebe přijímali dobro a používali je ve všem a pro všechny.

Ptám se vás: Jak to, že Mě odmítáte milovat? A Já vám také sám odpovím: Odmítáte Mě milovat, protože máte strach pohledět sami na sebe a poznat ubohost, v níž žijete. Bojíte se na sebe pohlédnout a uvidět, že nemáte nic, co byste mohli nabídnout ostatním, a proto jste se rozhodli milovat sami sebe.

Odmítáte svou spásu, protože jste neovladatelně přitahováni bohatstvím vytvořeným člověkem, dáváte přednost uspokojování vašich nízkých zálib a odmítáte náklonnost k tomu, co je vyšší a rovněž k nekonečnu.

Podřadné hodnoty vás ovládají natolik, že vaše vůle se stává zlem, když ve zlo proměňujete dobro, které jste obdrželi ode Mne tím, že je nepřiměřeně a špatně užíváte. Nenaplňujete svůj smysl pro nutné dobro, ale vše, co vám svět nabízí, přijímáte bez předchozího posouzení.

Moji milovaní lidé, bolí Mě pozorovat vás a vidět ty, kdo zasvětili svůj život, aby Mi sloužili, jak jsou náchylní ke všednosti, jak se nesoustřeďují na Mne a nezaměřují se na Boží Pravdu.

Nejste moudří, protože moudrost nenechává růst stvoření, naopak, živí duši a vnitřní schopnosti k moudré volbě.

Zaměňujete štěstí s materiálními hodnotami, ale to není opravdové štěstí, ale nejfalešnější cesta, kterou si člověk obyčejně snadno zvolí. Je šťastný ten, kdo Mne přijme bez obav, a ne ten, kdo přichází a vnucuje Mi svou autoritu, neboť nebude nikdy uspokojen.

Moji milovaní lidé, především poznejte sami sebe, aby vás vnitřní poznání přivedlo ke Mně. Poznání sebe sama je důležitou cestou, která nevede k boji proti lidskému já, ale ke komunikaci, která lidskému já usnadňuje najít jeho část, která ho ke Mně přibližuje a tu, která ho ode Mne vzdaluje. Ve skutečném a pravdivém poznání sebe sama se nachází velká možnost napřímit svou cestu, důkladně poznat mou lásku a oslabit vše, čím vás vaše ego vede k tomu, abyste si vybírali zlo.

Lidstvo degradovalo můj obraz až k zničení, proto je v tomto čase tolik zhýralosti a tolik hříchu, dokud nedojdete do okamžiku, kdy Mě popřete a odmítnete Mě uznat za svého Boha.

Proto k vám přicházím, abych oživil můj obraz, který duše uchovává, a volám vás do stavu milosti a k naplnění Božího zákona.

Moji lidé, člověk dospěl k poznání, že nepokryl všechny znalosti o tom, co existuje ve vesmíru, a proto musí pokračovat v neustálém výzkumu.

Některé z mých dětí nedbají na má volání, dokud věda neodhalí, co jsem vám řekl už předem. Pokrytci!

Jste pevně připoutáni k světu, k pomíjivosti, neuznáváte hodnotu mé oběti, žijete jen v přítomném okamžiku a v kritizování svých bratrů, stále klesáte, aniž byste postupovali ke Mně, ale spíše ke Zlému, tomu utiskovateli duše.

Moji lidé,
v tomto čase duchovní přípravy...
Vyzývám vás, abyste nežili v tomto stavu uvěznění, v této přízemní pozici, která vám nedovoluje pohlédnout výš, ale dokáže jen vidět to, co je na dosah tělesného zraku.

Ne všichni, kdo Mě následují, jsou těmi, kdo skutečně vykonávají mou vůli, ale těch několik se nebude rozptylovat, uchovají-li si lásku, dobročinnost, naději, navyklou modlitbu a trpělivost s těmi, kteří Mě nemilují.

Opakovaně volám k mému lidu, znovu a znovu, že musí zůstat trpělivý s těmi, kteří Mě chtějí opustit.

V tomto čase zlo proniká do všeho, zejména do domovů, aby roztržky vyvolaly nenapravitelné zpřetrhání vztahů. Rodina je silně napadána a je využívána Satanem, aby přivedl mé děti ke ztrátě odvahy a k opuštění mé vůle. Nedovolte zlu, aby rozdělilo rodinu, jděte vytrvale dál v důvěře v ochranu mé Matky a držte se mých Přikázání.

Na mládež se útočí bez ustání, proto ti, kdo Mě následují a zůstávají v mé vlastní církvi, ti, kdo vstoupili do mé služby, se musí vzdálit všeho světského, drog, zvráceností, aby, daleko od chapadel Satana, mohli přinášet svědectví o mé Přítomnosti v nich.

V této chvíli požaduji oddanost...
Milující oddanost ze strany mého lidu...
Oddanost k následování pokynů mého Domu, abyste nezabloudili.

Můj lid, stejně jako lidstvo, je neustále pronásledován, a tak země trpí lidmi bez řádu. Zneužití lidstva urychlilo opotřebení zemské kůry, a to, co dříve potřebovalo ke změně milióny let, člověk ničí během několika okamžiků. Největší ničitel země je člověk a nemilosrdně pokračuje v ničení toho mála, co mu stojí v cestě.

Lidstvo bude trpět zlomy zemské kůry, způsobené zneužitím člověka, který oslabil svůj dům. Půda se bude stále propadat k úžasu mých dětí. Tam, kde bylo moře, se vynoří hory.

Člověk se zmocnil Země a pozměnil ji podle své vůle. V tomto čase trpí ve svém vlastním těle zneužitím země, kterou znečistil. Lidstvo je sužováno nemocemi všeho druhu způsobenými zneužitím půdy, kterou zamořil.

Modlete se, děti, modlete se za Polsko, trpí kvůli přírodě a kvůli zmatku člověku.

Modlete se, děti, vězte, jak už jsem se zmínil, že třetí světová válka zvolna postupuje, utrpení člověka bude dlouhé. Nejistota a moc se střetnou jako první projev této války.

Modlete se, mé děti, modlete se, Španělsko trpí a slunce ukazuje krev.

Modlete se, mé děti, Chile se třese a moře proniká na pevninu.

Modlete se, mé děti, má církev je otřesena zmatkem.

Můj milovaný lide, v tomto půstu Mi nabídněte, co pro každého bude opravdovou obětí. Buďte kopií mé lásky ke svým bližním, buďte dobročinností a odpuštěním vůči těm, kteří Mě neznají, nebo těm, kteří Mě znají, ale pohrdají Mnou.

Nezapomeňte, že boj o duše stále trvá a že zlo se nezastavuje.

Neustále pohlížejte na své bratry očima mé Matky. Buďte bezúhonní a nevrávorejte před zlem. Mé Slovo je věčnou Pravdou.

Moji lidé, miluji vás, jste zřítelnice mých očí a ochraňuji každého z vás.

Zůstaňte pevní, cesty světa nejsou mými cestami.

Dívejte se nahoru, ať se srdce spravedlivého nechvěje před znameními, která se blíží.

Buďte oporou pro své bližní, pomozte jim se připravit, aby pohlédli na svou minulost a činili pokání spolu s vámi. Buďte svědectvím mé Lásky.

Budu vás provázet, když Mě o to požádáte. Každé lidské stvoření je pro Mne nedocenitelné, a jakmile se kajete ze života v hříchu, v tom okamžiku na vás pohlédnu jako poprvé. Pokryji vás svou Láskou a vezmu vás za ruku, aby vás ode Mne nic neoddělilo.

Mé požehnání spočívá na každém z vás, v tomto čase bolesti.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět