178. Poselství Ježíše ze dne 15. února 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).ODMĚNÍM I VAŠI NEJMENŠÍ SNAHU A ÚMYSL


Moje drahé děti, mému srdci milí vyvolení,

jsem velmi šťastný mezi vámi. Je to moje touha, aby se vaše svatost rozšířila na každého obyvatele země. Vaším životním příkladem, svými slovy a skutky, ohlašujte evangelium, a ti, kteří se s vámi setkají, zjistí, že přebývám mezi nimi. Skrze vás vyzařuji své Světlo a svou milost vašemu okolí. Kdybyste viděli, že ve vaší duši zářím jako oslepující Světlo, ztratili byste zrak působením tohoto úžasného Světla, které vyzařuji na zem skrze mé děti, které Mě přijímají ve svatém přijímání s čistou duší.

Moje drahé děti, kdybyste Mě mohly spatřit v mé slávě a když byste mohly zakusit moji nekonečnou lásku, visely byste na Mně dnem i nocí, nestaraly byste se o věci světa, jen byste Mě zbožňovaly, vzdávaly byste Mi dík a opětovaly byste mou lásku celým svým srdcem, celou svou duší a z celé své síly.

Moji drazí maličcí, jedině láska k Bohu je tím, co vás udělá šťastnými a naplní vaši duši. Jen v Bohu můžete milovat bližního. Když stojím mezi dvěma lidmi, tak miluji jednoho skrze druhého. Ze Mne vyzařuje každá harmonie, krása, štěstí, láska. Protože Bůh stvořil člověka k vlastní podobě a obrazu, proto do něj zakódoval touhu po lásce a štěstí, a každý člověk bude jen tehdy opravdově šťastný, když poznal Boha, miloval Ho, a v Bohu dostane lásku jiného člověka, a i on sám bude v Bohu milovat svého bližního. Proto jsem dal do hlavního příkazu lásku, která není nic jiného než prožití mého života, neboť Já sám jsem Láska. Proto jsem i v Otčenáši učil: Buď vůle tvá – neboť je vůlí Boha, abyste Ho milovali a v Něm jeden druhého.

Ach, kdyby lidé takto žili v tomto světě, nebyly by neshody, slzy a žal. Jedině smích, štěstí a láska. Tak tomu bylo v rajské zahradě, k tomu stvořil Otec Adama a Evu. Protože Eva uvěřila hadovi a i Adamovi způsobila pád, proto bylo třeba, aby můj Otec stvořil novou Evu, z jejíhož těla jsem si Já, nový Adam, vzal své tělo, abych obnovil tvář země. Založením mé církve, která rovněž pochází z mého boku, z něhož vytekla krev a voda, jsou platné tyto svátosti, skrze něž jsem vytvořil mou církev. Má církev je mou nevěstou. Protože mysticky pochází ze Mne, založení církve se podobá tomu, kdy Bůh, potom, co uspal prvního Adama, z jeho boku vyňal žebro, z něhož stvořil Evu, jeho manželku, s níž Adam založil rodinu.

Takto církev a Já tvoříme jednu rodinu, protože církev jsem založil Já, církev pochází z mého těla a živím ji svým vlastním tělem. Mé Tělo a má Krev udržují naživu všechny údy mé církve, které žijí ve Mně a Já v nich. Proto jsem vám řekl: "Máte jen jednoho Otce, Nebeského Otce, avšak vy všichni jste ve Mně bratři." Proto jsem dal do hlavního příkazu zákon lásky, neboť vy pocházíte z Boha lásky, a podle toho vás poznají, že jste moji, žijete-li v lásce jeden s druhým.

Moje drahé děti, to je velké tajemství, které je neoddělitelné od mého mučivého utrpení a od mé smrti na kříži. Protože se Mnou tvoříte jednu rodinu a patříte ke Mně, i vy musíte přijmout podíl na mém utrpení a musíte zemřít, jako i Já jsem zemřel na kříži, aby z vašeho pozemského těla, z prachu, vyšla vaše duše a vzkřísila se ve Mně, Spasiteli, k věčnému životu. Taková je podstata života. Neplačte nad těmi, kteří zemřou, neboť ve skutečnosti, když zemřeli ve víře, dostanou svůj věčný, šťastný život. Raději se snažte žít tak, abyste i vy získali spásu a byli spolu se svými milovanými zesnulými v nebi navěky.

Člověk, dokud žije na zemi, dostal jeden smyslový orgán navíc – víru, která je výhradně Božím darem a milostí, a získají ji jen ti, kteří o ni prosí, nebo ji chtějí do sebe přijmout. S tímto smyslovým orgánem, s vírou, Mě dokážete poznat, necháte-li Mě vstoupit do své duše, a zvlášť se to týká nejsvětější svátosti oltářní, kterou dokážete zakoušet jen s vírou. Když se modlíte s vírou, odpovím vám různými způsoby. Přetvořím okolnosti a učiním je příznivými tomu, aby vám pomohly dosáhnout spásy. Neboť vše je vytvořeno proto, a směřuje k tomu, aby Mě všechny duše poznaly, našly a milovaly, a aby ke Mně přišly.

To je Vykoupení, za to jsem dal svůj život za vás na kříži. V Písmu svatém jsem řekl: "Z každého vašeho zbytečného slova budete muset vydat počet" [Mt 12, 36]. Dnes církevní média mají mnoho příležitostí a promarňují drahocenný čas k tvorbě laciných programů. Za to budou brány k zodpovědnosti. Modlete se za sebe a jeden za druhého, abyste vždy poznali a konali mou vůli, neboť jedině to bude dobré k vaší spáse a ke spáse ostatních. Modlete se za to, abyste beze zbytku naplnili na vás se vztahující můj věčný, svatý plán.

K tomu jste dostali život a za to obdržíte mou věčnou odměnu, pokud můj plán splníte. Nebojte se Mě, Já jsem milosrdný. Odměním i vaši nejmenší snahu a úmysl, ale pokládám za důležité, abych vám to objasnil, abyste se mohli dobře připravit na závěrečné zúčtování.

Žehnám vám nekonečnou, milosrdnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma Svatého:

Žid 12, 5-11
5: Pustili jste z hlavy, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: Když tě Pán vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá.
6: Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá každého, koho uznává za svého syna.
7: To káznění je k vaší nápravě: Bůh s vámi jedná jako se svými dětmi. Vždyť kterého svého otec syna nekárá?
8: Všem dětem se dostává takového káznění. Kdybyste tedy byli bez něho, byli byste děti cizí, ne synové.
9: Mimo to: každého z nás pozemský náš otec vychovával, a přesto jsme ho měli v úctě. Nemáme se tím spíše podřizovat Otci naší duše, abychom dosáhli života?
10: Onen nás vychovával jen pro krátkou dobu, a to tak, jak se mu to zdálo vhodné, tento však chce pro nás jen to nejlepší, abychom se stali účastnými jeho svatosti.
11: Samozřejmě, pokud taková přísná výchova trvá, je to spojeno s bolestí, ne s radostí, ale potom to nese těm, kdo tou školou prošli, ovoce: pokoj a spravedlnost.

Žid 12, 18-29
18: Vy přece nejste vázáni na hmotnou horu, z které šlehal oheň a která byla zahalena mračnou temnotou a bouří,
19: přičemž zněla trouba a byly pro hlášeny předpisy. Když to oni všechno slyšeli, zdráhali se to poslouchat a prosili, aby se jim dál tak nemluvilo.
20: Zalekli se totiž zákazu: Kdyby se i jen zvíře dotklo té hory, musí být ukamenováno.
21: A tak hrozné bylo to divadlo, že Mojžíš řekl: Jsem dolekán a třesu se.
22: Vy však jste závazně spojeni s horou Siónem a s městem živého Boha, s nebeským Jeruzalémem: se vznešeným shromážděním obrovského množství andělů
23: a s obcí těch, kdo mají práva jako prvorozenci a jsou zapsáni v nebi; a jste spojeni s Bohem, soudcem všech, s dušemi spravedlivých, kteří už dosáhli cíle,
24: a s Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, abyste byli očištěni pokropením krví, která mluví důrazněji než krev Ábelova.
25: Nezdráhejte se poslouchat toho, který mluví! Jestliže neunikli trestu oni, kteří odmítali toho, kdo jim sděloval Boží nařízení na zemi, čím méně my, kdybychom se odvraceli od toho, kdo mluví z nebe!
26: Tehdy jeho hlas zatřásl zemí; teď však slibuje: Zatřesu ještě jednou, a to nejen zemí, nýbrž i nebem.
27: Slovy ještě jednou naznačuje, že bude odstraněno to, čím zatřese – protože to bylo jen přechodné, a že trvale zůstane to, čím už otřást nepůjde.
28: Nám se tedy dostalo neotřesitelně trvalého království. Projevujeme proto vděčnost tím, že budeme Bohu sloužit tak, jak se mu to líbí: s bázní a s uctivostí.
29: Vždyť náš Bůh je oheň stravující.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět