179. Poselství Ježíše ze dne 17. ledna 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


MYSLETE NA TO, ŽE POZEMSKÝ ŽIVOT SPOLU SE VŠÍM UTRPENÍM RYCHLE UPLYNE


Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,

nadešla hodina, a už je zde, kdy Mě musíte vyznat před tímto hříšným a pokryteckým pokolením. Je zde hodina, kdy prolitím své krve vydáte svědectví o své lásce a věrnosti ke Mně. Smrti se nebojte, neboť když duše opustí vaše tělo, tak tehdy vás přivedu do nikdy neviděného, věčného a nádherného království. Navždy budete se Mnou a uvidíte Mě v mé slávě takového, jaký jsem. Svou slávu sesílám dolů na vás jako letní déšť. Ve věčném Světle lásky mého srdce budete zářit jako Slunce.

Já budu pro vás pramenem každé radosti. Celá věčnost nebude stačit, abyste velebili mé nekonečné milosrdenství a mou lásku, kterou jsem na Golgotě, na kříži, za cenu mého strašného utrpení a mé mučivé smrti, pro vás otevřel bránu věčného života.

Tehdy vám ukážu, kolik stála vaše duše, jak velkou cenu jsem zaplatil za vaši spásu. Kdybyste to všechno viděli nyní, zemřeli byste bolestí, vy, kteří Mě opravdu milujete. Dávejte si pozor na čistotu své duše! Bděte nad ní tak, jako nad zřítelnicemi svých očí, neboť jsem za ni zaplatil nesmírné výkupné! Nezarmuťte Mě tím, že byste mé mučivé utrpení a mou smrt na kříži, jíž jsem dosvědčil svou věčnou lásku k vám, brali na lehkou váhu. Nezmarněte v sobě mé milosti a důvěřujte Mi. Mimo Mne nikdo nedokáže lépe milovat.

Nedávejte se do řeči se Satanem! To dokážete učinit jen tak, že jste si neustále vědomi, že žijete v mé trvalé Přítomnosti, a když se neustále modlíte, což je prohloubením tohoto vědomí a stálým rozhovorem se Mnou. Zavolejte Mě do vaší práce, do vašeho rozjímání, ale i do vaší zábavy! Má nekonečná láska k vám touží po tom, abych byl vždy s vámi, a mohl vám být neustále nápomocen.

Nařídil jsem svým svatým andělům stojícím u vás, aby z vaší cesty odstranili léčky mého protivníka, aby před vašima očima zavřeli hříšné cesty a otevřeli dveře vaší duše, abyste pustili dovnitř Světlo, milost a uviděli úzkou cestičku vedoucí k věčnému životu, po níž musíte jít, abyste si získali věčné štěstí. K tomu vám dám velkou touhu a pohnutku a do vaší duše vložím zhnusení z každého hříchu a z každého zla.

Mé drahé děti, nezabývejte se světem. Snažte se vzdálit od hluku světa a tolikého zla, které se v něm děje. To vše můj protivník předkládá před vás, abyste ztratili veselí a žili bez naděje na budoucnost. I strach vkládá do lidských srdcí, abyste se báli budoucnosti a raději chtěli umřít, než žít. V protikladu k tomu jsem řekl, když jsem žil na zemi: chci, abyste měli život, a měli jej v hojnosti.

Moje děti, Já jsem pramen věčného života a kdo ze Mne pije, tomu v jeho duši vyvěrá pramen vody k věčnému životu. Následujte Mě a dodržujte mé učení. Vložíte-li do Mne všechnu svou důvěru a odevzdáte se Mi, naplním vaši duši pokojem, radostí a veselím.

Budoucnosti se nebojte, neboť Já, dobrý Pastýř, vedu své stádo na půvabné pastviny, živím vás mým svatým Tělem a mou svatou Krví a dám vám vše, co potřebuje vaše duše a tělo. Nadto už v sobě nosíte zárodek věčného života, jenž naplní vaše srdce vše převyšující nadějí. Svou pozornost soustřeďte na věci nebeské, nikoli na pozemské. Neustále se ze Mne naplňujte. Když trpíte, pohleďte na můj kříž, visím na něm zalitý krví a zahalený ranami. Ze Mne čerpejte sílu! Nechtějte utéci před vaším křížem! Raději jej obejměte, představte si na něm Mne a já osladím a ulehčím vaše utrpení.

Dám vám sílu, abyste své každodenní malé kříže nosili s láskou a trpělivostí. A tomu, komu dám větší třísku z mého kříže, ten ať ví, že Já sám se sjednocuji s jeho duší a skrze něho zachraňuji duše. Ty, které mají převelikou potřebu stát se mými se Mnou sjednocenými a vyvolenými dětmi, neboť v těchto Mně odevzdaných a požehnaných duších pokračuji ve Vykoupení až do konce světa.

Tímto způsobem se dívejte na vaše nemoci, na vaše tělesné a duševní utrpení, která mají přede Mnou věčnou hodnotu, a když je sjednotíte se Mnou, pak zásluhy vašich utrpení mohou mít dosah na všechny duše, žijící až do konce světa. V nebi pak budete šťastnými rodiči velkého počtu zachráněných duší.

Tehdy, když jsem žil na zemi, protrpěl jsem svůj pozemský život až do konce. Utrpení bylo mým podílem už v matčině lůně a s bídou strávenou v mém dětském věku, v tvrdé práci, kterou jsem vykonával vedle svého pěstouna, ve velkém množství sebezapření a půstů, které jsem držel v rodičovském domě spolu s mými rodiči. Každý den jsme sedmkrát padli na tvář v adoraci mého Otce, vzdávali Mu za všechno dík, i za ty, kteří tak nečinili a modlili se za záchranu hříšníků.

Potom, co jsem musel opustit mou vroucně milovanou svatou Matku, tak jsme cítili, že nám oběma pukne srdce, ale Já jsem musel plnit vůli mého Otce, abych hlásal Slovo, pro které jsem se ztělesnil. Potom, když nadešla hodina mého mučivého utrpení, zajetí, posměchu, nesení kříže a ukřižování, zeptal jsem se mé svaté Matky, zda se chce zúčastnit spolu se Mnou těchto strašných zkoušek. Prosila Mě, abych jí dovolil být přítomnou vedle Mne a utěšovat Mne, dokonce se nabídla, že přijme a převezme ochotně všechno, co na Mě čekalo, místo Mne.

Takto jsme se oba vydali na Kalvárii. V duši byla vždy se Mnou, a i když fyzicky nemohla být vedle Mne, ve své duši vždy cítila a viděla mé myšlenky, bolesti a utrpení. Bylo zvláštní Boží milostí, že její nevinné Neposkvrněné Srdce nepuklo, když viděla mé mučivé utrpení. Tehdy, když na vás dolehnou těžkosti a bolesti, chyťte se její mateřské ruky, kterou jsem vám dal na kříži, a vyproste si od ní moji posilňující milost, abyste překonali vaše zkoušky a vždy s veselím mysleli na Mne, jenž jsem za cenu strašného mučivého utrpení a smrti na kříži vám získal věčný život.

Takto Mě následujte, mé děti, moji drazí maličcí vyvolení. Myslete na to, že tento pozemský život spolu se vším svým utrpením rychle uplyne, a když vytrváte vedle Mne až do konce smrti, bude na vás čekat sláva věčného života.

K tomu vám žehnám mým posilňujícím požehnáním, s nekonečnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.


Posilnění z Písma svatého:

Žid 4, 12: Slovo Boží je přece plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až tam, kde se dělí duše a duch, klouby a morek, a pronáší úsudek i nad nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět