181. Poselství Ježíše ze dne 22. ledna 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ZŮSTANETE-LI NA CESTĚ OMYLU, NAVŽDY SE ZATRATÍTE


Moje drahé děti,

teď přijde konec. Teď se naplní má proroctví. Brzy se antikrist dostane k moci. Mnohé zmýlí a velké množství lidí pohřbí do ohnivých vln věčného zatracení. Přichystejte se, buďte bdělí, hodina již nadešla! Pronásledování už začalo, a rozšíří se na všechny kněze a mé věřící, kteří nesouhlasí s falešnými učiteli, s kacířským učením a vytrvají u Mne. Nastává čas velké zkoušky. Moji kněží a věřící budou zvlášť odděleni.

Má církev je jako velká loď, která se s praskáním a skřípáním roztrhne na dvě části, a vlny na ni udeří, aby se potopila. Jednu polovinu lodě pohltí pěnící se vlny a potopí se úplně až na dno pekla. Druhá část lodě přistane ke dvěma sloupům, k eucharistii a k uctívání Panny Marie, a zachrání se. Podstatou mé církve jsou tyto dva kardinální sloupy – moje skutečné svaté Tělo a má Krev v eucharistii a orodovávání mé Nejsvětější Matky, kterou jsem vám dal na kříži. Kdo vytrvá u těchto dvou skutečných pomocí, ten bude spasen. Komu Já přebývám v srdci, ten v sobě nosí věčný život. Kdo prosí o orodování mé svaté Matky, ten se zachrání před věčnou smrtí.

Moji maličcí, mé děti, na moři zuří nikdy nevídaná vichřice. Moře je tento svět, Satan je ten, který jím zmítá, který cítí, že už mu zbývá jen málo času. Soustřeďuje veškerou svou sílu do urputné bitvy proti duším, aby jich co nejvíce uvrhl do zatracení.

Mé děti, pochopte, že ne jalové přemítání, ale svátosti vás udržují zpříma, a jen skrze Mne, skrze svátosti, budete spaseni. Má církev vypadá, jako by byla mrtvá. Krvácí z velkého počtu ran a roztrhla se na kusy. Ale blízko je její vzkříšení, neboť Já se vrátím ve své slávě, obnovím a sjednotím svou církev. Všichni, kdo důvěřovali své síle, padnou, ale kdo Mi důvěřuje, ten nebude zahanben, a kdo vydrží vedle Mne do konce smrti, ten získá věčný život.

Drazí maličcí, moje děti! Chystejte se, nadešla hodina rozdělení. Buďte Mi věrni! Přichystejte se, neboť velká zkouška už je zde. Má církev se definitivně rozdělí na dvě části. Ukrývající se podzemní církev tvoří spravedliví, kteří se drží mého učení a jsou dětmi mé Matky, proti nimž bojuje Satan.

"Tu se had na ženu rozlítil a odešel, aby vedl válku proti ostatním jejím dětem, které zachovávají Boží přikázání a hlásí se k Ježíšovu svědectví" [Zj 12, 17].

Ostatní pokrytci, kacíři, falešní učitelé, kteří nemohou stát před mým Světlem, při posledním soudu ode Mne uslyší: Odejděte ode Mne, zlořečení, do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho andělům.

Dávejte si dobře pozor! Nemůžete stát na obou stranách, nemůžete sloužit dvěma pánům! Já soudím a zkoumám srdce i mysl. Přede Mnou není nic ukryto. Každého budu soudit podle jeho skutků. Ti, kdo Mě opustili kvůli okamžiku jejich kariéry, ať se vrátí zpět, dokud je to ještě možné, neboť jim říkám: Zůstanete-li na cestě omylu, navždy se zatratíte.

Vám však, spravedlivým, mým následovníkům, říkám: Nikdy se nebojte, ani vlas vám nebude zkřiven bez vědomí mého Otce. Když přece jen bude mučednictví vaším podílem, dovolím to proto, abyste oslavili Boha skrze svou věrnou lásku.

Přijměte mé posilňující požehnání s překypující, nekonečnou láskou mého srdce, která vás všechny ochrání před věčným zatracením, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 26, 1-2:
1: Když Ježíš skončil všechny tyto řeči, řekl svým učedníkům:
2: "Jak víte, za dva dny jsou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován".

Mt 23, 34: Hleďte, proto k vám posílám proroky, lidi moudré a vykladatele Písma. Některé z nich zabijete a ukřižujete, jiné budete ve svých synagogách bičovat a pronásledovat z města do města.

Mt 24, 9-15:
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: A proto, že se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
15: Až tedy uvidíte ohavné zpustošení, o kterém mluví prorok Daniel, jak stojí na svatém místě – kdo čte, rozuměj!
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět