182. Poselství Boha Otce ze dne 4. března 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


STRAŠNÁ VÁLKA


Cítili jste Mě, jak vás přitahuji blíže. Cítili jste mé volání, abyste vešli do mé Přítomnosti, abyste trávili čas v mém Slovu.

Nyní je čas k posílení vašeho ducha, abyste upevnili svou víru. Čím více času strávíte se Mnou, tím více budete chápat jak věřit, tím více budete rozumět, jak pracuje mé království.

Vysvětlil jsem svým učedníkům, jak pracuje víra a oni to pochopili, protože každý den trávili čas se Mnou. Je to stejné s vámi, kteří jste také moji učedníci.

Ach, mé děti, nečekejte, až bude příliš pozdě učit se, co musíte vědět o těchto časech.

Kolem vás se nyní zdá, že je všechno v pořádku, ale není tomu tak. Pod tím, co vidíte, se schyluje k válce, a ta brzy propukne. Přichází strašná válka, jakou jste nikdy nepoznaly. Lidé budou chrlit nenávist skrze bomby a výbuchy a škody nemohou být napraveny. Nemůžete čelit hladovění a ztrátám, které jsou ve vaší budoucnosti, bez víry ve Mne.

Získejte poznání, upevněte svou víru, dokud je ještě čas. Ti, kdo Mě tímto způsobem neznají, v tom čase rychle zahynou.

Bůh Otec


Zj 6, 1-8
1: Potom jsem měl toto vidění: Když Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, uslyšel jsem, jak jedna ze čtyř bytostí volá: "Pojď!"
2: Podívám se – a hle: bílý kůň; ten, který na něm seděl, držel luk. Byl mu dán věnec a vyjel, aby dobýval vítězství za vítězstvím.
3: Když rozlomil druhou pečeť, uslyšel jsem volat druhou bytost: "Pojď!"
4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle: kůň černý; ten, který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene za denár. Avšak oleji a vínu neškoď!"
7: Když rozlomil čtvrtou pečeť, uslyšel jsem volat čtvrtou bytost: "Pojď!"
8: Podívám se – a hle: kůň sinavě bledý; ten, který na něm seděl, měl jméno Smrt, a Podsvětí šlo s ním. A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby hubili mečem, hladem, morem a zemskými šelmami.

Př 4, 7: Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.
zpět