185. Poselství Ježíše ze dne 22. února 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


NYNÍ MOU CÍRKEV A I CELÝ SVĚT POKRYJE TEMNOTA NOCI


Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,

nyní mou církev a i celý svět pokryje temnota noci. Mou církev Satan úplně rozdělil. Moji kněží a věřící jsou zastrašováni. Můj protivník staví zdi mezi lidmi, ale to všechno se musí stát, neboť tak protříbím mé kněze a věřící, tak se oddělí pšenice od plev, pravdivé od falešného, věrný od nevěrného.

Moje drahé děti, připravte se za Mne odevzdat svůj život, až Mě budete muset vyznat před tímto hříšným pokolením. Vystupujte odvážně, jako onoho času apoštol Petr před rabíny, kteří ho kvůli Mně tloukli holemi, ale on jim i tak odpověděl: "Je lépe být poslušný Bohu než lidem." Slova Písma svatého jsou platná navěky. Není možné sloužit dvěma pánům. Buď jednoho milujete a následujete, druhým však pohrdáte. Všichni, kdo Mě opravdu milují, vytrvají věrně u Mne a i za cenu svého života vydají před všemi o Mně svědectví.

Moji maličcí, Já jsem s vámi vždy tam, kde Mě voláte, a kdo bude o Mně chtít svědčit, z toho člověka bude mluvit sám Duch Svatý, jak jsem to slíbil v evangeliu. Znovu říkám: Nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit, neboť Duch Svatý bude svědčit skrze vás o Mnou ohlášené pravdě. Všechna má proroctví se naplní, nevyplněné nezůstane ani jedno z nich. Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo a kteří vám vyhrožují, že vás vyloučí ze svých synogog, totéž činili i s prvními křesťany. Snažte se, abyste poslouchali jedině Mě, neboť před mou soudnou stolicí každý vydá počet ze svých skutků. Já jsem Spasitel, jenž za vás na kříži prolil svou krev a otevřel pro vás bránu do nebe.

Moji maličcí, milujte Mě až do smrti! Zůstaňte Mi věrni až do svého umučení a Já na vaši hlavu položím korunu věčného života.

K tomu vás žehnám nekonečnou a překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš.


Posilnění z Písma Svatého:

Mk 4, 26-27:
26: Dále řekl: "S Božím královstvím je to podobně jako s člověkem, který vhodí do země semeno,
27: ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak.

Gal 1, 11-12:
11: Prohlašuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám hlásal, není dílo lidské:
12: já jsem ho nepřijal ani se mu nenaučil od nějakého člověka, nýbrž skrze zjevení Ježíše Krista.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět