189. Poselství Matky Spásy ze dne 28. března 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KAŽDÉ SLOVO VYDECHNUTÉ BOHEM JE VĚČNÉ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

jako slunce osvětluje zemi, tak ve svém srdci přivítám všechny lidi.

Ve své lásce se setkávám se všemi, za něž se přimlouvám u mého milovaného Syna.

Všichni musí soustředit své myšlenky na to, co nebe po nich požaduje, aby nesešli z cesty, nebo nebyli zmatení.

Budoucnost lidstva závisí na jednání samotného člověka.

Abych vás učila správnému jednání, přicházím jako Matka milosrdenství. Vezměte mě za ruku, a přivedu vás do bezpečného přístavu.

Když mě potřebujete, volejte mě, když se cítíte opuštění, vyhledejte mě...

Jsem Královna a Matka lidstva, ochraňuji bezbranného jako Obhájkyně lidstva.

Musíte vstoupit do mého mateřského srdce, aby láska, oddanost a poslušnost vůli Otce se mohla do vás vštípit a mohli jste doprovázet mého Syna v přípravě na Svatý týden.

Musíte překonat, co vám působí největší překážku na duchovní cestě, co vás svazuje a přerušuje váš pokus o probuzení ducha. Děti, pro člověka, který nepřemýšlí o svých činech, je nutné duchovní porozumění, odevzdání do Boží vůle.

Někdy můj Syn vás vede po cestách, které neočekáváte, které pak, když se to stane, jsou pro vás zkouškami, skrze něž zrajete. Železo se zpevňuje v ohni a Boží děti v očistě ponížení.

Lid mého Syna kráčí vždy pospolu, a ví, že nepřítel duše je nablízku, aby ve vás objevil nejnepatrnější myšlenku, která je v rozporu s Boží vůlí, aby ji využil a svedl vás na scestí.

Nechci, abyste trpěli, nechci, abyste trpěli kvůli neustálým pádům. Proto se neustále posilujte tím, že budete upřímní s ohledem na to, co vám chybí, abyste byli lepšími dětmi Boha.

Milované děti, buďte bytostmi míru uprostřed tolika svárů v lidstvu. A když se modlíte za nějaký úmysl, zůstaňte v pokoji. Tímto způsobem bude vaše modlitba přijata rychleji.

Mé děti, v tomto čase musíte otevřít své srdce k vysvětlování Slova mého Syna, abyste šly v bezpečí, duchovně rostly v lásce a jednotě a nechaly objevit mého Syna svým bratrům.

Trpím kvůli tolika lidským stvořením, která jsou prázdná, žijí setrvačností, beze smyslu, pohrdají Božím Slovem a přijímají falešné filosofie. Je to právě Boží Slovo, které je velkým tajemstvím, jež by měl člověk odhalit v lásce.

Děti, pro člověka by bylo mnohem snazší jít dál a znát příčinu všeho, co se mu duchovně přihodí, ale lidé potřebují nabídnout svou poslušnost Bohu a rozlišovat, proč se zlo před každým z vás jasně neodhalí, abyste samy poznaly, že je zlem.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ve světě je tak mnoho kacířství, že mé děti jsou neustále utlačovány plevelem, aby je zbavil odvahy, udolal je a přivedl do zmatku. Ty z mých dětí, které žijí v zahálčivosti, budou více vystaveny pokušení. Lidská bytost musí být oddána mému Synu a zůstat s Ním neustále sjednocena, aby dobrá díla nebyla zmařena a jejich myšlenky neodcizily srdci pokoj a bratrství.

Drahé děti, Láska Boha k vám je tak velká, že nikdy nekončí, stejně jako jeho trvající výzvy, abyste nebyly ztraceny ve zkaženosti toho, co je světské. Zlý žízní po mých dětech, a tím, že vlastní falešnou vědu, hoří v nich pýcha, žijí opuchlé domýšlivostí. Proto lidé, kteří pohrdají mým Synem, vyžadují pocty, které jim nepřísluší, jsou namyšlení, nabubřelí pýchou a neznají žádný soucit, aby jej mohli dát svým bratrům.

Buďte jiní, nenechejte se zmást. Buďte bytostmi, které se mění, které se obracejí, které žijí v Duchu a Pravdě.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, každé Slovo vydechnuté Bohem je věčné. Protože čin Božího Slova je věčný a člověk konečný, potřebuje lidská bytost vedení, aby šla dál, aby se vždy znovu vynořila z toho, co ji svazuje, aby našla svobodu mimo sebe, svobodu mimo své ego a sjednotila se se svým Pánem a Bohem. Nekonečná moc sestupuje do konečné síly člověka a přivádí ho k porozumění, že každý čin člověka má následek v nekonečnosti stvoření. Musíte být bytostmi, které vyzařují dobro a mít pro všechny lidi multiplikační efekt, aby dobrá vůle lidí mohla plodit dobro.

Milované děti, v tomto čase zlo uvrhlo lidstvo do mnohonásobné rozmanitosti zdánlivých životních potřeb. Tyto podoby závislosti člověka jsou strategií Zlého, který zotročuje lidstvo, aby pracovalo a jednalo mimo Boží vůli. A když člověk nebude moci uplatňovat tyto zdánlivé potřeby, lidstvo se stane krutým a národy se bez váhání pozvednou proti národům a člověk proti člověku.

Drahé děti, ďábel pronásleduje mé děti, využívá vše, co je v jeho moci, aby překroutil Boží záměr v každém z vás. Před posledním Dnem je jeho boj silnější a mé děti jsou napadány stále víc.

Vzhledem k tomuto postupu Zlého, musíte posílit rozlišování ve svém jednání a být především nositeli Lásky mého Syna.

Každý z vás je učedník, svědek, stoupenec žebráka lásky, a k jeho obrazu byste měli zůstat pevní v časech, kdy vaše víra bude zkoušena.

Milované děti, atmosféra bude vystavena náhlým změnám ve své struktuře, vyvolaných Sluncem, které budou viditelné lidským okem. Slunce v tomto čase ovlivňuje nejen člověka s větší silou, ale také Měsíc má větší vliv na Zemi a na člověka. Připravte se, mé děti, buďte bytostmi lásky, přezkoumejte znovu svůj způsob jednání a práce, nezapomeňte, že budete přivedeni k tomu, že se uvidíte, jací jste.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, přepjatá moc tohoto národa je příčinou jeho vlastního neštěstí.

Modlete se, mé děti, modlete se za lidstvo, které trpí a bude trpět velkou bolestí, kterou způsobí nový virus.

Modlete se, mé děti, za Francii, teror se objeví na dohled všech.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nepřehlížejte, co se děje v přírodě, nenechávejte změny klimatu bez povšimnutí. Člověk musí být pozorný k znamením času, kdy vše, co ho obklopuje, k němu mluví, aby zachránil svou duši.

Přijměte láskyplnou péči našich Nejsvětějších Srdcí.

Žehnám vám svou mateřskou láskou.

Matka Maria
zpět