195. Poselství Matky Spásy ze dne 8. dubna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ZÁKLAD NÁBOŽENSTVÍ JE LÁSKA A ÚCTA K ŽIVOTU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám vám svou láskou, která pronikne i nejzatvrzelejší srdce.

Láska mého Syna k vám mi vás svěřila u paty kříže jako Matce lidstva.

Nechci v mých dětech vidět stvoření naplněná hněvem, zatrpklostí, ctižádostí, nespokojeností, nesystematičností, zkažeností, zuřivostí, arogancí, nedostatkem víry a pýchou.

Tento okamžik, více než jiný, je zavěšen na vláknu, které i jediný pohyb může přetrhnout. Nechci, aby jedno z mých dětí bylo mezi těmi, které toto vlákno přetrhne a povede lidstvo k nezměrnému a neustálému utrpení pro všechny.

Nemluvím jen o všeobecném utrpení, ale současně mám na mysli řevnivost, která existuje v komunitách, které se formují v církvi mého Syna, protože tyto skupiny rozežírá zlo, odebírá lásku vzájemnou, útočí na ně vnitřními boji způsobem, který rozbíjí dílo mého Syna. Proto zůstávejte neustále bdělé.

Milované děti, přehnaná náklonnost k pomíjivým věcem, jako připoutání k materialismu, k lidskému egu, odkládá vše, co je dobré, na druhé místo – lásku k bližnímu, naději, víru – a zanechává vše, co je duchovní jako druhořadé.

Děti, vyzvali jsme vás, abyste rozjímaly o každém z těchto poselství. Měly byste si především udržet ducha služby ke svému bližnímu.

Bratrství musí překonávat všechny překážky a vést vás k tomu, abyste vše nepředvídané přijímaly s láskou. Přesto velmi málo mých dětí je připraveno přijmout oběť jako prostředek pokání, nebo jako znamení pro vás, abyste uzrávaly v nějakém aspektu svého života. Proto nepřítel duše si rychle podmaňuje mé děti, aby jim vzal naději, a aby se roztrhly jako nafouklé balóny a způsobily spoušť.

Milované děti, pýcha způsobí, že duše se zatratí během okamžiku...

Pýcha činí z velkého dítěte mého Syna nejmenší a nežádoucí stvoření a mění je v tvora plazícího se po zemi.

Někteří chtějí předjímat úrodu, a vytahují váhy, aniž by pohlédli na sebe. To, co dělají, je opouštět pole bez úrody.

Pýcha vyzývá k žárlivosti, aroganci, kladení nároků, k potlačení citů a všech ohledů...
Pýcha poštve stvoření proti jeho bližním...
Pýcha zanechá člověka osamělým a zahořklým jako žluč...

Děti mého Neposkvrněného Srdce, člověk vlastní schopnost myslet, ale v jediném okamžiku vás může ďábel posednout a udělat z vás kata vašeho bratra.

Přichází okamžik okamžiků, kdy každý bude vyzkoušen, dokonce i nejspravedlivější, a ti, kdo odmítnou naslouchat, se sami uvidí v tomto odmítnutí, které je přivedlo cítit se povýšenými.

Žádné lidské stvoření není osvobozeno z tohoto sebevyzkoušení a okamžitě uvidí svůj život a pozná, kde selhalo a co potřebuje odčinit.

Milovaní, chci vás udržet připravené, protože potřebujete tuto přípravu, abyste pokračovali na cestě Pravdy uprostřed toho, co se bude dít: nemoci a falšování. Jste povoláni k tomu, abyste pokračovali v podávání svědectví o Boží Lásce, a mohli jít vpřed bez zastavení.

Myšlenka, stejně jako slovo, má velkou moc...
Vaše myšlenka musí být doprovázena Boží Láskou, aby dílu, nebo činu nechyběla nepostradatelná příměs, duchovní koření: láska.

V každém musí být spontánní láska, jinak jednotlivé stvoření naruší komunikaci mezi bratry, a plány mého Syna se nebudou naplňovat tak, jak by měly.

Mé děti, kdokoli žije tím, co je světské, nemůže milovat a přijmout věci ducha. Slabost, kterou získají, je vede k životu se svým svědomím, které neustále hledá ospravedlnění jejich nepřiměřených děl a činů, prožívaných v jejich nedokonalosti.

Milované děti, zvykne-li si lidské stvoření žít bez Boha, zmocní se jej nízkost, stane se utrápeným a ubohým, aniž by na svých bratrech vidělo cokoli dobrého, ale spíše je bude podle své libosti soudit. Můj Syn vidí nitro svých dětí, vidí do hloubky, co vy, lidé, odmítáte vidět.

Tak tomu je s člověkem tohoto času, žijícího svým charakterem ve vzdoru proti Bohu. Jeho díla, činy a reakce jsou impulsivní, plné egoismu a hněvu a přístupného neustálým útokům ďábla

Děti, zdegenerovaly jste... Už si nejste vědomy privilegovaného místa, které zaujímáte ve vesmíru.

Musíte být v souladu s dobrem, které přijímáte od Stvoření. Nejste stvořeny, abyste se podrobovaly jedno druhému, ale naopak, jste stvořeny, abyste se vzájemně milovaly, jako můj Syn a jeho Otec milují jeden druhého... Základ náboženství je láska a úcta k životu.

Neúspěch v používání duchovní inteligence vás vede k velmi úzkému pohledu na to, co jste jako děti Boží. Omezujete se, ze strachu k oddanosti záležitostem mého Syna.

Jak jen mého Syna urážíte a jak se mé srdce rmoutí kvůli krvi nevinných, která je prolévána těmi, kdo jsou jejich kati! Noví Herodesové této generace, děti zla, které poslouchají příkazy samotného ďábla, jenž chce vyhladit každou stopu nevinnosti na zemi, aby se rychleji zmocnil poskvrněných: duší vzpurných stvoření, která se nekají ze své vlastní svobodné vůle.

Milované děti, staly jste se nasycené zlem! Konáte zlo s velkou dovedností, s radostí, zapomínáte, že zůstáváte na váze, na níž se váha činů a práce naklání k dobru nebo zlu. Trháte mé srdce, když se k sobě chováte hůř než zvířata. Máte znalosti a předali jste je do rukou Satana, aby vás vedl po nejtemnějších cestách, a přivádí vás k tomu, že jednáte nejkrutějším a nelidským způsobem, jakým stvoření může jednat.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

Kolik vás se posmívá Slovu mého Syna!
Kolik vás se posmívá tomu, co vám sděluji?

VŠECHNO SE NAPLNÍ, DOKONCE I TA NEJMENŠÍ VĚC, NE PROTO, ŽE VÁS MŮJ SYN CHCE POTRESTAT, ALE PROTO, ŽE LIDSTVO JDE VSTŘÍC NÁSLEDKŮM SVÉHO VLASTNÍHO ZLA.

Vyzvala jsem vás, abyste se duchovně připravili a usmířili s Domem Otce, ale znovu a znovu odmítáte uskutečnit tento čin spásy. Varovala jsem vás před tím, co se blíží k této generaci, a vy jste ignorovali má slova. Lidstvo přichází blíž, čemu bude čelit, a co nechce brát na vědomí...

Přízrak války nad lidstvem bude setrvávat, dokud se velké národy ve velkém konfliktu nerozdělí, a ve vzájemném boji nezaplaví zemi velkým utrpením.

Vy, děti, spojte se, chraňte se, pokryjte se vzácnou Krví mého Syna, a současně buďte opravdové.

Kdo nenásleduje mého Syna, by neměl žít v naději na jeho milosrdenství, pokud se nebude kát.

Bolest, kvůli pokroku ve vývoji zbraní, je a bude mučivá. Ty, o nichž lidstvo věří, že už byly některými mocnostmi zničeny, se objeví nedotčené.

Člověk bojuje o nadvládu a Satan pomáhá, aby tento boj byl katastrofální a mimořádně bolestivý. Válka je vhodným scénářem, aby se antikrist pozvedl k moci.

Válka se nevztahuje pouze ke zbraním, ale zahrnuje všechny aspekty lidského života. Epidemie se rozšíří po celé zemi a léků nebude dostatek. Proto jsem vám sdělila, a sdělím, co můžete použít z přírody, abyste uzdravili tělo. Proto Dům Otce dovoluje, aby toto Slovo, vás dosáhlo, abyste mohli uzdravit tělo a zachránit duši.

Potraviny jsou kontaminovány, ale lid mého Syna dostane pomoc a potrava přijde tam, kde se budete nacházet. Víra je nutná, aby člověk mohl dovolit mému Synu u každého vykonávat zázraky.

Uvidíte ty, kdo žijí připoutáni k ekonomice, jak ztratí své životy, duševní zdraví a rozhněvají se na své bližní. Rodiny se rozdělí kvůli ekonomickému boji v rámci padlé světové ekonomiky. Přesto bude nevěřících velké množství, budou oběťmi zla, které je vybízí ke vzpouře proti samotné realitě. Nebuďte vzpurné, děti: reagujte, obracejte se, čiňte pokání!

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, trpí pod tíhou svých činů. Ty se vrátí a padnou na tento národ.

Modlete se, děti, modlete se za Střední východ, mocní lidé povstanou z hroutících se spojenectví.

Modlete se, mé děti, křik nevinných volá Stvoření, aby reagovalo proti člověku, lidstvo trpí stále krutěji kvůli změně klimatu.

Modlete se, děti, modlete se, toto je čas, jenž vás varuje před blízkostí vašeho sebepřezkoušení své činnosti a jednání.

Modlete se, děti, modlete se, lidé povstávají proti svým vládám a vyvolávají více represálií a bolesti pro sebe samé.

Volám vás, abyste se sjednotily a modlily se, prosily o Boží ochranu a mou mateřskou ochranu.

Země je neklidná, největší vulkány se probouzejí a způsobují, že oheň, chovaný v mísách země, stoupá. Člověk závodí s časem, aniž by si uvědomoval, že ve svém šílenství ztrácí největší poklad – život a věčnou spásu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, není to skvělými a velkolepými činy, jimiž dosáhnete věčného života, ale pokorou opravdového odevzdání se mému Synu. Takto si připravíte svou cestu.

Mé děti, v tom, co je materiální, se odhalí skutečná povaha každého z vás.

Neusilujte o pozemské, neboť vám nebude k ničemu zapotřebí.

Usilujte o záchranu duše, abyste se mohli těšit z věčného života.

Děti, zapomněly jste, že tělo je chrám Ducha Svatého, a když hřešíte, urážíte Ho.

Děti, spojte se, buďte láskou, jako je můj Syn Láskou. Buďte bdělé! Hněv se šíří jako vítr, proniká málo přemýšlivého člověka a způsobuje, že jedná jako dítě zla.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte láskou a zbytek vám bude dán navíc.

Má láska je hradbou odporu ve vás, která zabraňuje Zlému, aby vás použil jako nástroj rozdělení. Snaha být pokojem pro všechny vaše bližní je poklad, který ne všichni jsou připraveni dát...

Můj Syn je blízko svému Druhému příchodu, a všichni, kdo jsou v tomto čase plní úzkosti, se stanou pokojem, požehnáním a Láskou.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět