197. Poselství Ježíše ze dne 13. dubna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VŠICHNI MOJI LIDÉ BUDOU SOUZENI NA VAHÁCH MÉ SPRAVEDLNOSTI


Moji milovaní lidé,

v tyto dny se má oběť pro každého z vás obnovuje, stejně jako se obnovuje pro každého mateřství mé Matky...

Vyzývám můj lid, aby se sjednotil v našich Nejsvětějších Srdcích.

Vybízím vás, abyste vstoupili na cestu mého bolestného utrpení – nikdo z vás by neměl být lhostejný k tomuto Činu, mé děti jsou spoluúčastníky na dobrodiní Vykoupení a na závazku, který s sebou nese.

V tomto čase někteří oplakávají minulost, v současnosti nedokážou osušit své slzy, protože jsou připoutáni k šílenství "krále světa", a zapomínají, že všichni moji lidé budou souzeni na vahách mé spravedlnosti.

Lidstvo žízní po hříchu, a moji lidé vědí, že se potřebují shromáždit v mé lásce a v mém milosrdenství. Máte požehnání svátostí zpovědi a pokání z provinění, hříchů, urážek a pomluv proti svým spolubližním. Kajte se teď!

Kajte se, mé děti, v tomto čase ošklivosti, v němž jsou páchány všechny podoby hříchu, které si ani nedokážete představit. Děti, hřích překypuje ve všech oblastech, ďábel vám nabízí vše, před čím mé děti by měly udržovat odstup a klade to před vaše oči, aby se ve vás probudila touha, a z touhy jste byly otráveny zlými činy.

Proto si přeji vás umýt od nečistoty, kterou jste se samy znečistily: Od nesprávných kroků, zvrácených praktik, krve nevinných, od času, kdy jste popíraly naléhavé výzvy mé Matky pro celý svět, od odmítnutí mých kněží, aby učili a pomáhali mým dětem.

Chci zbavit mé děti nadvlády zednářství, které zapustilo kořeny v mé církvi a způsobilo, že jste zbloudily k nevhodným praktikám. Naplňujte Přikázání, buďte víc než zbožní, buďte bytostmi, které Mě potřebují a milují, buďte lidmi, kteří mají rádi dobro a milují ty, kdo vám předávají mé Slovo, mají úctu k těm, které si vybral můj Dům.

Moji lidé, chci smýt všechny skandály mé církve – fanatismus, omyly, kacířství těch, kdo se považují za učené.

Přeji si umýt odpadlíky a zkažené, ty, kdo věří, že Mě mohou podvést, kdo se považují za vlastníky mých chrámů a ty, kdo bez náležitých znalostí rozptylují mé děti.

Chci umýt uši každého z vás, váš jazyk, ruce, myšlenky, mysl, rozum a svědomí svou vzácnou Krví, aby všechno bylo očištěno, aby hřích už vás nemohl proniknout.

Chci umýt srdce některých mých kněží, aby Mě více milovali, a aby tuto lásku ke Mně měli v nadbytku.

Moji lidé, ustanovil jsem svátost eucharistie, abyste ji slavili, jak jsem vás učil, skrze mé učedníky, až do skonání věků.

Přeji si, aby Mě moji lidé přijímali na jazyk a chovali se ke Mně s láskou, přijímali Mě s láskou a byli důstojně připraveni.

Moji lidé:

Kolik z vás se Mnou špatně zachází v eucharistii!
Kolik z vás znesvěcuje mou Krev a mé Tělo!
Kolik z vás Mě přijímá a nevěří v mou Přítomnost v eucharistii!

Trpím dále, až do dnešního dne, v ustavičných mukách, v jejich současném stavu, neustálou neposlušností těch, kdo prohlašují, že Mě milují a pokrytecky přede Mnou poklekávají.

Děti, vy nevidíte následky vašich zlých činů, zachováváte své špatné zvyky, zapomínáte na Mne v těchto svatých dnech, neustále Mě urážíte nahotou svých těl, drogami, nemorálností, zapomnětlivostí, bezmyšlenkovostí a zhýralostí v každém ohledu.

Má Matka pohlíží s bolestí na odmítání mých lidí být věrni jejím prosbám a na nestálost jejich poslušnosti...

Prožíváte tyto dny jako dny oslav, a co vlastně slavíte?

Neposlušnost, neúctu, pýchu?

Nenabízíte žádnou oběť, nepřibližujete se ke Mně, opouštíte Mě kvůli několika hodinám potěšení. Tohle je můj lid, jenž hlasitou muzikou oslavuje vzpomínku na mé obětování...

Obětoval jsem se z lásky, kterou vy pohrdáte...
Obětoval jsem se z lásky pro každé z mých dětí, abych jim odkázal věčný život.

Moji lidé, nepohrdejte mou Matkou, která je Matkou lidstva. Prošla cestu, po které jsem šel i Já. Kdekoliv má Matka padla tváří na zem a líbala a stírala mou Krev, brala si s sebou každého z vás, činila nápravu za každého z vás. Její bolavá duše, skoro už bez dechu, nabízela své utrpení ve jménu každého z vás.

Kolik jen neposlušnosti mého lidu k prosbám mé Matky, které jsou Boží vůlí, a kolik bolesti, které byste se vyhnuli, kdyby poslušnost byla přijata a má Matka byla vyslyšena!

Člověk se blíží k setkání se svou bolestí, stejnou, kterou rozséval po Zemi, stejnou bolestí, kterou připravuje moc, aby snížila počet mých dětí na Zemi. Globální moc rozhoduje, která z oblastí, v nichž se člověk pohybuje, bude příští obětí její lstivosti.

Přicházím z lásky a nalézám Zemi ovládanou mocí, která připravuje předat můj lid nejkrutější z bolestí.

Hvězda Slunce neustále osvětluje Zemi, v tomto okamžiku víc než v jiných dobách, a to není dobré pro člověka, jenž se vystavuje jejím paprskům celé hodiny. Přesto varování této generaci před tím, co jí škodí, je jako jí říct: "Čiňte to, abyste si ublížili".

Moji lidé, na zemi existuje válka, jde z jednoho místa na druhé, a většina lidstva žije svůj vlastní život v neustálé osobní válce o nerozumná potěšení. Válka není stínem, ale realitou. Nebuďte stále lehkomyslní, buďte opatrní a připravení. Nezapomeňte, že nemoc se stane epidemií, je-li šířena vzduchem.

Zlo útočí na člověka pokušením a člověk padá, aniž by činil nápravu... Kvůli tomu trpím: Duše jsou ztraceny a Zlý se raduje.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, nepřátelství mezi národy vzrůstá a silně si navzájem ubližují, stejně jako důrazně pozvedávají svůj hlas.

Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude plakat kvůli otřesům země.

Modlete se, děti, za Spojené státy, stálá vlna událostí bude tento národ udržovat ve stavu poplachu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, vybere si, a jeho volba bude velký nesvár, který podnítí lidi proti jiným lidem a způsobí nenapravitelnou škodu.

Modlete se za Argentinu, napětí vzrůstá a mé děti jsou na kolenou: tento národ trpí.

Moji lidé, přicházím z lásky pro každého z vás. Kolik vás přichází ke Mně s láskou?

Žehnám mým kněžím, těm, které stále volám k pokoře.

Volal jsem svůj lid, aby Mě uctíval a miloval v nejsvětější svátosti oltářní.

Vyzývám svůj lid, aby miloval mou Matku, ale mé chrámy budou vypleněny a někteří z mých věrných kněží budou vydáni na smrt, protože Mě milovali.

Můj lid Venezuely je znovu křižován.

Moji lidé, nebeské těleso se blíží k Zemi a způsobí bolest mým dětem. Vulkány začnou soptit.

Zůstaňte silní, buďte k sobě upřímní a Já vás budu střežit jako velký poklad mého srdce.

Můj lid nebude nikdy opuštěn, ani Mnou, ani mou Matkou, ani mými věrnými knězi, které nosím ve svém srdci jako planoucí oheň Lásky k záchraně duší.

Budu stále se svými lidmi, pozorný k jejich potřebám, pokud naplňují moji vůli.

Buďte silní, pevní a rozhodní ve všech svých činech, v každé své práci, ale především buďte mou vlastní Láskou ke všem svým bratrům.

Tato generace potřebuje poznat mou Lásku a naplnit se mou Láskou, aby mohla uzrát. Obraťte se dřív, než přijde noc.

Miluji vás. Žehnám vám. Sjednoťte se se Mnou.

Má Láska se vylévá po celé Zemi k požehnání těch, kteří se chtějí se Mnou sjednotit.

Váš Ježíš
zpět