198. Poselství Ježíše ze dne 25. února 2017.

Nástroj: Mária Júlianna. (Maďarsko).


JEN BOHABOJNOST VÁS ZACHRÁNÍ PŘED ZATRACENÍM


Moje drahé děti, mého srdce vyvolení,

chystejte se! Času je velmi málo, už je téměř zde. Naplní se všechno, k čemu jsem vás připravil.

Moje dětičky, nehleďte na krátce trvající utrpení, které máte před sebou. Radujte se a plesejte, že už je velmi blízko můj slavný návrat, kdy dechem svých úst svrhnu Zlého a na zemi nastolím tisíciletou vládu pokoje. Do té doby se připravte na všechno zlé, o němž jsem vám řekl už předem, neboť to vše se nyní naplní.

Představte si, jaké to bude, až můj oltář zůstane prázdný a Já na něm už nebudu přítomen. Nebudete vědět, jak máte přistupovat k svátostem, když místo nich vám budou ohlašovat falešné učení lidé, kteří vás budou nazývat modloslužebníky, hodné zatracení. Kdyby si pozorně přečetli evangelium svatého Jana, tak by pochopili smysl mých slov, které jsem vám řekl při eucharistickém proměňování. Oni jsou však sluhy Satana a můj protivník dobře ví, že když vás o Mě oloupí, stanete se pro něj lehce ovladatelní.

Moji maličcí, až uplyne tisíc let, přijdu znovu, abych soudil svět. Činy každého budou oznámeny a všem bude trvale přisouzeno místo, které si svými skutky zasloužili.

Moji maličcí, i když jsem váš nekonečně milující Bůh, byli jste vykoupeni díky mému milosrdenství, když jsem se kvůli vám stal člověkem a na sebe vzal strašné břemeno vašich hříchů jen proto, abych za vás vytrpěl ukrutný, nemilosrdný trest, díky němuž vám byla otevřena brána mého království. Měli byste si ale uvědomit, že i vy sami se musíte podílet na mém utrpení, neboť každý hřích volá po náhradě škody.

Proto ani vy, moji maličcí, nevzpouzejte se, když je vám udělen kříž, ale buďte za něj vděční, neboť každé utrpení má jednu ze dvou možných příčin. Buď se někdo kaje za své vlastní hříchy, nebo kvůli pokání a odčinění hříchů ostatních.

Moje drahé děti, obávejte se hříchu, neboť jen bohabojnost vás zachrání před zatracením. Já jsem vám za svého života na zemi ukázal i svou rozhněvanou tvář, když jsem farizeům vyčítal, že jsou obílenými hroby a bičem jsem vyhnal podvodníky z domu mého Otce.

Neposlouchejte ty, kteří vás chtějí uvést v omyl, když prohlašují, že jsem nekonečně milosrdný a všechno odpouštějící Bůh lásky s měkkým srdcem, protože v tom je jen polovina pravdy, kterou šíří podvodník. Ano, jsem odpouštějícím Bohem, který je milosrdný k hříšníku, ale jen tehdy, když svých hříchů lituje, prosí za ně o odpuštění a s pevným předsevzetím Mi slíbí a i splní, že víc nebude hřešit.

Člověk, který tak učiní, získá po svém očištění skutečnou naději na spásu v království mého Otce ve věčné blaženosti. Ale běda těm nešťastníkům a svedeným, kteří si myslí, že mohou i nadále hřešit v domnění, že to pro ně nebude mít následky. Je to jedna velká lež a znovu vám říkám, abyste se obávali Boží spravedlnosti v posvátné Boží bázni. Myslete na konec svého života a na okamžik smrti, když každý z vás, bez výjimky, bude muset předstoupit před mou soudnou stolici, abych každému odplatil podle jeho skutků.

Opět vám říkám, nehřešte! Obraťte se a sejděte ze široké cesty vedoucí do zatracení, po které, žel, kráčejí mnozí a jdou tak vstříc věčné záhubě. Ale vy, kteří slyšíte má slova, hledejte úzkou cestičku, kterou je má vůle, která vás přivede k věčné spáse. Když učiníte to, o co vás prosím, získáte věčný a šťastný život. Proto Mi důvěřujte a Já budu při vás každý den, až do konce světa, a i tehdy, když budete zkoušeni, neboť se může stát tolik, kolik dovolím.

Dávám vám své posilňující požehnání v nekonečně se vylévající lásce mého srdce, přesahující každé lidské chápání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mk 2, 13: Znovu vyšel k jezeru. Všechen lid přicházel k němu a on je učil.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět