201. Poselství Ježíše ze dne 5. května 2014.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


TEN, KDO SE OBRACÍ KE MNĚ A HLEDÁ MÉ SVĚTLO, NAJDE JE


Moji milovaní lidé,

ti, kdo jsou moji, půjdou dál pod nelítostným sluncem hněvu svých bratrů a útoky přírody, se stálostí toho, kdo pevně věří ve svého Boha.

Člověk, zamořený sám sebou a tím, co ho obklopuje, neodolá neustálé záplavě elementů, které vytvořili lidé vědy. Vlny se šíří vzduchem, útočí a vyvolávají ztrátu kontroly v chování člověka, aby ho učinily méně lidským, odcizily jeho smysly a city, aby se už se Mnou nespojil. Člověk si tak přichystal své sebezničení. Jeho city a víra tak budou moci negativně ovlivňovat vědomí, že každý je mým dítětem, od začátku naplněným Láskou mého Ducha Svatého.

Můj lid nezná celou a tvrdou skutečnost, a pravda je skrytá, kvůli zlým úmyslům.

Milovaní, nadešel čas mých oznámení, v nichž jsem vás varoval před tím, co přijde, až se stanete jen číslem. Jako přelidnění, budete zmenšeni v počtu podle vůle mocných, kteří řídí svět.

Člověk žije a bude žít, aniž by viděl dál, protože je povrchní a tělesný v každém ohledu svého života. Bez mého Ducha, jenž člověka osvěcuje, zůstává zbavený moudrosti. Chodí a vnímá jen to, co mu jeho pět smyslů dovolí, a to určuje povědomí každého z vás o okamžiku, ve kterém žijete.

Nechci lid zformovaný z velkých učenců, ale spíše z duší, které Mě milují, které žízní po poznání a jsou si vědomy, jak věda manipuluje s lidským chováním.

Má církev nebyla varována svou hierarchií, a v této chvíli jde a neví nic o znameních času..., v tomto čase časů.

Ten, kdo se obrací ke Mně a hledá mé Světlo, najde je. Ti, kdo v temnotě své tvrdohlavosti popírají mé Slovo, popírají také historii lidstva. Jako v minulosti pokračují v popírání toho, co přichází, dokud se jich nedotkne spalující oheň, dokud nepoznají, že popírali mé Slovo, že ve Mne nevěřili a odvraceli se od mé Pravdy.

Modlete se, moji milovaní, za Sýrii, bude zničena ve své touze po moci.

Mé děti nejdou v mé Pravdě, a ani po ní netouží. Mé Stvoření žije podle mé vůle a stane se trestající rukou mé spravedlnosti.

Modlete se za Spojené státy, budou bičovány přírodou.

Má církev bude neklidná, rozdělená, ale nebude poražena.

Moji milovaní lidé, mých nepřátel je až příliš mnoho, klid ale nezůstává v jejich srdcích, neznají mou Lásku, nejvnitřnější vlákna lidských srdcí se zatvrzují a stanou se ještě tvrdší.

Tak mnoho havěti vám zabraňuje důvěřovat mému Slovu a přijmout je! Vulgární vášně dosáhnou víc než mé Slovo...

Běda tomu, kdo popírá mé Slovo, bude popírat i mé zmrtvýchvstání!

Vy, milované děti, neodvracejte se ode Mne, neboť má spravedlnost je připravena a Já přijdu shromáždit úrodu.

Milovaní, vaši andělé strážní bojují proti démonům, kteří se už neplíží kolem, ale vstoupili do lidských srdcí.

Já dobře vím, že toto mé Slovo je pro některé kopí, které je zraňuje. Tím, že žijí ve svém pohodlí, nechtějí na Mne čekat, a řádně připraveni, čelit mé spravedlnosti.

Ti, kdo říkají: "Pane, Pane!" nevstoupí do nebeského království:
Ani ti, kdo věří, že Mi slouží...
Ani vyvolený, který neplní mou vůli...
Ani ten, v němž neprodlévá má Láska...
Ani ten, kdo vyvolává rozdělení...
Ani ten, kdo se na Mne dívá z dálky...
Ani ten, kdo užívá svou moc proti mým dětem, a zejména proti těm slabým.

Ten, kdo otřásá lidstvo lžemi, nebude mým synem.

Moji milovaní:
Orel svou hrdost rozpíná ve výškách, dívá se na vše, co se hýbe na zemi a zraňuje kořist svými spáry, aby mu neunikla.
Já mu odříznu jeho spáry.

Moji milovaní:
Medvěd se pohybuje povýšeně a svou velkou silou se snaží zastrašit všechny, na které může dosáhnout, a přibližuje se ke své kořisti se zdánlivou přívětivostí.
Ale jeho síla se zmenší v příhodném okamžiku. JSEM, KTERÝ JSEM!

Modlete se, moji milovaní, modlete se. Komunismus se šíří jako voda v řekách v prudkém proudu po silném dešti.

Můj lide, Já se nevzdaluji od svých věrných. Má smlouva s mými věrnými to vyžaduje.

Má Matka přichází ve spěchu k duším, které žízní po mé Lásce a jejím mateřství.

Žehnám vám, miluji vás.

Váš Ježíš
zpět