203. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


BUĎTE TĚMI, KDO HLEDAJÍ MOU LÁSKU


Moji milovaní lidé,

v jednotě našich vůlí vás volám, abyste se připravili na den, který můj lid zasvětil oslavě mého milosrdenství.

Co má oslavovat můj lid?

Vítězství života nad smrtí...
Vítězství poslušnosti nad neposlušností...
Vítězství Lásky nad nenávistí...
Vítězství zbožnosti nad bezbožností...

Lidstvo nežije vítězstvím, neprožívá vítězství Světla nad temnotami, ale stále žije v údolí smrti.

Přišel jsem, abych vás zachránil a neopustil jsem svůj lid, zůstávám, abych vás zachránil, a neustále vám posílám nutnou pomoc k vítězství nad zlem. Ale to se už v této generaci nestává kvůli chybějící znalosti mé Lásky a bezmeznému odevzdání zlu.

Dívám se dolů na Zem a je tam tolik stvoření, která žijí v neustálém smutku do té míry, že jim to brání dokonce na to i jen myslet nebo chtít se dostat pryč z tohoto stavu, a stávají se depresivní. V některých případech člověk snadno podléhá smutku a je těžké jej vymýtit. Víte proč? Protože smutek někdy skrývá určitý aspekt hněvu. Smutek se objeví kvůli nějakému důvodu a často odvede vaši pozornost jinam kvůli něčemu, čemu nerozumíte, co vás přesahuje, co jste nedokázali udělat, co se vám nelíbí, nebo co nesdílíte, k tomu ještě pocit smutku z nespravedlnosti, násilí, vraždění nevinných a další...

V postoji smutku se dá najít pasivní, tichý stav hněvu, když nežijete v mé vůli – pasivní, jste-li konfrontováni se smrtí drahé bytosti, když přijde nemoc a vy nenacházíte příčinu, protože žádná není. V hloubce bytosti existuje stav pasivního hněvu, když smutek není ponořen do mé vůle, která neobsahuje ani trochu hněvu.

A tak člověk přechází z pasivního hněvu do jeho aktivního stavu. V této chvíli vše, co se děje kolem člověka, ho přivádí do stavů hněvu, a ty jsou tak časté, že člověk nemá ani nejmenší ponětí o trvalém stavu své zlosti, neboť se stává navyklým postojem rostoucího hněvu vůči svým bližním.

Moji milovaní lidé, musíte vymýtit z vašeho života stav neustálého smutku, neboť skrze něj nepřítel duší do vás vnáší nejen hněv, ale i úzkost, zoufalství a vše, co vás přivádí k pádu, abyste si neuvědomili překážky, které vám brání přiblížit se ke Mně a kvůli nimž se nemůžete se Mnou setkat.

Od svých bratrů dostáváte reakci na vaše jednání. Každý z vás vytváří světlo, nebo stín, každý promítá do svých bližních to, co by chtěl, aby viděli, a tak člověk žije v neskutečném světě, neukazuje-li svým bližním svůj pravdivý život, ale promítá do nich masku toho, jaký je ve skutečnosti.

Tímto nedostatkem pravdy nepřítel duší do vás snadno a lstivě vnáší soutěživost dnešní společnosti, neúctu, intriky, nedůvěřivost, a proto mé děti nemají důvěru ke svým bližním. Mé děti, tento nedostatek důvěry byl zaset démonem s velkou pečlivostí, aby člověk nedůvěřoval všemu – svým bližním, své rodině, své práci, své spokojenosti, mému Slovu, mé Lásce, a následkem toho nakonec odmítá i svou spásu.

Mým lidem není cizí realita, která je obklopuje. Někteří nechtějí chápat blízkost událostí ze strachu, že budou muset čelit pravdě. Děti, to není dobré, neměly byste odmítat vidět realitu. Smysly vám říkají, že s vnějším okolím není všechno v pořádku, ale lidské ego vám říká: "Nechci nic vědět o tom, co se děje lidem". Toto odmítnutí omezuje mé děti, protože ten, kdo žije v popírání skutečnosti, se sám omezuje v čase a prostoru.

Mé děti, které jsou pozorné k mým výzvám, zůstávají bdělé ke všemu, co je obklopuje, a jsou dobře připraveny, zejména ve svém duchu.

Mé děti, každé z vás je částí dějin spásy.
V míře, v níž jste dobré, vytváříte dobro. V míře, v níž jste zlé, působíte zlo.

Mé děti, mé volání k obrácení je naléhavou výzvou. Nezapomínejte, že máte smysly těla, ale nejste jen tělo, ale také duše a duch, a protože máte také duševní smysly, musíte je používat, abyste smysly těla změnily a sjednotily se se Mnou a chtěly činit dobro.

Moji lidé, nežijte jen podle svého já, jak byste chtěli, aby tak bylo se vším, protože by to byla lež, a žít ve lži by znamenalo, že byste se sami připravili o příležitost, kterou vám nabízím k dosažení skutečného života, a života v hojnosti.

Vyzval jsem vás, abyste žili podle mého příkladu, a kolik vás to odmítá z nedůvěřivosti?

Přešlapujete stále na místě, protože nechcete žít podle mé vůle. Člověk je korumpovatelný a velký jed této zkaženosti se projevuje tím, že se pokouší najít duchovní odpovědi v člověku, který není duchovní, v člověku, jenž Mi nabízí modlitby, které nejsou naplněny láskou, oddaností, poslušností, pokorou, vírou a nadějí.

Mé děti, žehnám vám za každou modlitbu, kterou jste Mi nabídly, žádná nezůstane nepovšimnuta. Tato generace musí zdvojnásobit úsilí, aby překonala to, co jí hrozí, a vaše modlitby musí mít všechny důležité součásti, aby nejen dosáhly Domu Otce, ale aby pozvedly také vás.

Můj lid musí být lidem, který je naplněn mou spiritualitou, pracuje a jedná v mé vůli, aby mohl být neochvějným a rozhodným uskutečňovatelem toho, co po vás žádám.

Co se stane z dětí, které nedůvěřují svým rodičům?

Co se stane z lidu, který Mi nedůvěřuje?

Prosím vás, abyste šli cestou, kterou jsem pro vás vytýčil a kterou jsem pro vás šel před vámi...
Přesto neposloucháte, bráníte se, odmítáte a činíte svá vlastní rozhodnutí.

Přeji si, abyste Mě následovali ve vší svobodě a stále nacházeli uspokojení z darů, které dávám těm, kdo Mě následují.

Moji lidé, kdybyste mohli poznat cestu, po které jdete, pak byste se báli jít v lidské vůli, neboť vás přivede k pádu do zla.

Moji milovaní lidé, pohleďte do svého nitra v duchu a pravdě dřív, než budete sami sebou vyzkoušeni. Mé děti, Varování vám dá milost, abyste se samy vyzkoušely, uvidíte a pocítíte tíhu špatného, kterého jste ve svém životě dopustily a pocítíte tíhu dobra, které jste neučinily.

Je to velký skutek milosrdenství mého Otce, který říká této generaci: "Jděte a plňte mou vůli". Žádné lidské stvoření se nemůže vyhnout tomuto okamžiku, nevinné vezmou moji andělé do své náruče, aby netrpěli.

Můj milovaný lide, kvůli hněvu člověka, který sám sobě nerozumí, protože se neovládá, budou lidé trpět velkou pohromou, výsledkem hněvu a nadvlády zla v člověku. Někteří nevěří, že zlo existuje. Ti budou velmi naříkat, až se zlo ukáže před těmito dětmi, které nevěří, že člověk je schopen zlu sloužit a vykonávat jeho příkazy.

Do lidských stvoření, která žijí daleko ode Mne, proniká zlo a roste jako strom pokaždé, když jej pohnojíte. Člověk si neuvědomuje hloubku vrostlého zla, které vyvolává všechna možná rozdělení, všechny možné intriky, všechna možná podezření, všechna možná odloučení...

V této chvíli procházejí lidé okamžiky, kdy pozorují sami sebe, svou námahu, své studie, svou práci, své vlastnictví, svá přání, své projekty. To je vždy dobré, pokud to nejsou překážky na cestě ke Mně, které vás nechávají stát na místě, aby vaše zájmy byly tak důležité, že už neuslyšíte můj hlas.

Nezapomeňte na dobu, kdy žil Noe. Všichni pili, jedli, pracovali a jiní se Noemovi posmívali, nazývali ho bláznem, nebyli přesvědčeni o zdravém rozumu tohoto muže, který se připravoval zachránit svou rodinu a trpěl pro ty, kteří se nezachrání. Když pak přišel déšť a nepřestal, běželi k arše, ale už do ní nemohli vejít. Tato generace zahynula.

Moji milovaní lidé, tato neposlušná a modlářská generace čelí stupňování násilí, z něhož nemůže uniknout. Zlo ovlivnilo velké národy, které nakonec lidi zotročí a podmaní si je pod svou kontrolu.

Chapadlo zla zotročilo starší lidi, a ti předali mladým jeho výtvory. Dospělí dali dětem to, co na pokyn Zlého vytvořila technologie. Tato generace se pohybuje v kruhu zlozvyků, ve prospěch zla.

Někteří čekají, až se objeví chapadla zla, ale ty už nejsou chapadly, ale staly se zbraněmi zla, jimiž ovládlo lidstvo.

Antikrist chodí mezi vámi a vy ho nepoznáváte... Protože jste se spřátelili se zlem.

Moji milovaní lidé,

nezůstanete mimo mou ochranu, pošlu vám mého anděla pokoje, mého posla, aby vám pomáhal, abyste odolali strašné agonii, kterou antikrist vnutí mému lidu.

Budete ho poslouchat a každé jeho slovo bude balzám na duši mých dětí.

Moji milovaní lidé, jako v minulosti, nevšímáte si mých věrných kněží, kteří k vám mluví o Pravdě, nevěnujete pozornost mým prorokům a popíráte je, popíráte mé pravé nástroje a přijímáte ty, kteří popírají to, co leží před vašima očima. Mé ubohé děti, jak slepé jste se staly!

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, přinesou bolest mému lidu. Budou trpět přírodou a těmi, kdo nejsou jejich spojenci.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět kvůli terorismu. Modlete se, neučiní správné rozhodnutí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu. Tento lid bude nadmíru trpět.

Mé děti, modlete se za mé děti Venezuely, budou trpět, aby se osvobodily.

Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku. Příroda ji očistí.

Země se bude stále třást. Erupce vulkánů budou příčinou bolesti mých dětí. Rozlícené národy se vzbouří. V lidech panuje velké napětí, a to vzrůstá.

Buďte těmi, kdo hledají mou Lásku, buďte věrní, nenásledujte ty, kteří si sami nerozumí. Děti, dal jsem vám oči, abyste viděly. Nebuďte slepé, žijte vnitřním životem.

Moji milovaní lidé, až k vám přijde jakákoli bolest, obětujte ji Bohu, pomáhejte si navzájem, až zlo bude bičovat mé vlastní. Sjednoťte se, udržujte si víru v mou ochranu a v ochranu mé Matky.

Modlete se k mé Matce, přijďte Mě přijmout řádně připraveni, zasvěťte se našim Nejsvětějším Srdcím, znovu se modlete modlitbu svatého Trisagionu, je to balzám pro naši Trojici.

Milované děti, člověk musí být obezřetný a musí se chránit.

Snažně vás prosím, modlete se neustále, žehnejte se navzájem, žehnejte vše, co k vám přijde.

Miluji vás a žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět