207. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEMŮŽETE BÝT NIKDY VLAŽNÍ, V TOMTO OKAMŽIKU MÉNĚ NEŽ KDY JINDY


Můj milovaný lide,

mé srdce přetéká láskou k mým dětem.

Každé lidské stvoření, které si Mě stále uchovává ve svém životě, je poklad, pro který se mé obětování neustále udržuje.

Nevzdaluji se od žádného ze svých dětí. V tomto okamžiku jsem u nich blíže, aby přijaly obrácení v radikální podobě.

Nemůžete být nikdy vlažní, v tomto okamžiku méně než kdy jindy.

Milovaní, když vás informuji o časech, které přijdou, s bolestí pozoruji, co k lidstvu přichází.

V posledních okamžicích času se zlo stane mocnější a jeho vliv se zvýší, aby ode Mne odvrátilo můj lid. Má v úmyslu jej zmást všude a trvale, ve všech oblastech života, kde může vykonávat svůj vliv – v sociální, politické, vzdělávací, náboženské a ekonomické.

Mé děti shledají, že jejich víra bude oslabena vlivem neustálého pohybu sem a tam světských věcí, které mají nad prostředky komunikace naprostou moc a rozhodují o pohybu myšlenek, stylů, chutí a názorů, a budou uvězněny ve všem, co je proti mé vůli.

Zlo bude mít větší váhu a dobro bude méně známé. Působení zla na člověka povede k tomu, že je bude považovat za něco přirozeného, a proto zlo nebude brát vážně, neboť démon rozdrtil svědomí člověka, aby už nepoznal to, co ho může připravit o věčný život.

Ne všichni lidé se oddají zlu, ale bude mnoho těch, kteří budou cizí k mé lásce a nebudou si přát nic vědět o mých chrámech, ani o mých obrazech, nebo o mých slovech. Proto ti, kdo budou chtít zůstat blízko Mne, budou Mě moci milovat téměř jen v tajnosti.

Proto vás naléhavě volám, abyste šli do sebe a setkali se se Mnou, neboť musíte duchovně růst, a to TEĎ! V opačném případě už nenajdete jak růst, uprostřed velkého soužení, jemuž budete neustále vystaveni silami zla.

Zákon lidí už nebude respektovat Zákon Boží.
Člověk bude ještě více pyšný, domýšlivý a naplní se falešností, aby pokračoval ve smyslnosti do té míry, dokud se nestane opilý zlem, a bude považovat dobré za nevhodné, a špatné a neslušné za dobré.

Vidím, jak mé děti nosí podivné oděvy: muži se oblékají jako ženy a ženy používají mužské šaty. Ztratili jste svou skromnost a už neznáte stud. Jste lidstvem, které jde pomalu k úpadku hodnot a zdravého rozumu, a není překvapující, že jste v krizi. Lidstvo si uvědomí, že ďábel opanoval nejvyšší pozice ve světě.

Velcí myslitelé světa vybízejí lidstvo, aby se ode Mne odvrátilo. Velcí vědci dali nebezpečné zbraně mocným tohoto světa, aby je použili a hrozili zničením velké části lidstva, a tak vstoupili do stupňování napětí, které vyvrcholí použitím zbraní, které zmenší světovou populaci.

Budete se na sebe dívat a už se nebudete vzájemně poznávat. Všichni lidé budou vypadat jako malomocní, jejich kůže bude zničena a bolest a pláč se budou plížit po celé zemi kvůli neustálému proudu otráveného vzduchu.

V tomto čase bude srdce člověka jako kámen. Pláču kvůli selhání dát ve známost celé poselství mé Matky ve Fatimě. I když je toto poselství velmi bolestné, je skutečně pravdivé, a kdyby je mé děti znaly, změnilo by to člověka a jeho další osud.

Kvůli opakované neposlušnosti lidí, přijde všude rozklad, drancování, ničení, utrpení, hrůza a hladomor. Těch málo, kteří mu nebudou vydáni napospas, musí pozvednout oči k nebi, modlit se a zůstat soustředěni na Mne, jinak je vandalové chytí, protože Zlý bude neustále vnášet konflikty mezi mé vlastní, zasévat svár a plánovat i nejmenší detaily, aby předešel dobrým činům mého lidu.

Moji lidé, přichází pýcha a zmocní se všech národů. Ty nejmocnější použijí svou moc, aby válčily se slabšími, země se bude třást a peklo se bude radovat, až uvidí, jak mé děti se připravují o život jako zvířata.

Lidé o tom nechtějí nic vědět, nebo o čemkoli, co by je vytrhlo z jejich spánku, a proto zlo proniká snadněji a dělá s mými dětmi, co chce. Šílenství člověka ho přivádí k pádu a k ubližování sobě samému. Spřátelené národy se stanou velkými nepřáteli, kteří proti sobě povstanou, a bez výčitek svědomí si přivodí zlo.

Děti, vy víte, že válka už byla rozpoutána a že bude zdlouhavá. Ale duchovní válka, kterou zlo rozežralo srdce člověka, způsobí, že člověk zapomene, že je mé dítě, a lidé budou hořet touhou vrhnout se jedni proti druhým, protože Zlý vylil svůj hněv na celou zemi, aby vyhnal Lásku z lidských srdcí.

Velkým omylem této generace bylo dotknout se toho, co je moje. Přepych a osobní blaho, spolu s nedostatkem víry, pronikly do samého srdce křesťanství.

Jak zapomětlivou se má církev stala! Jak jsem neustále znesvěcován! A zvědavé pohledy oslavují tyto urážky z neznalosti, v neustálém udržování protikřesťanské ideologie, podporované zednářskými hordami, které si udržují moc.

Můj lide, chybíš Mi. Jsi tak daleko ode Mne, že jsi přivykl zlu, a to způsobilo, že jsi na Mne zapomněl.

Já jsem Bůh milosrdenství, ale z lásky musím dovolit, aby člověk jednal ze své svobodné vůle, což mu přinese největší bolest, které kdy lidstvo čelilo. Musíte se očistit, abyste Mě znovu poznali.

Modlete se, děti, modlete se, aby lidé konali pokání.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, pýcha se obrátí proti nim, příroda způsobí, že budou trpět.

Modlete se, děti, modlete se za Severní Koreu, pýcha ji povede k zármutku.

Modlete se, děti, modlete se Francii a Itálii, příroda je překvapí.

Moji lidé zůstanou naživu na zemi, ale ta bude naříkat ještě víc kvůli lidstvu v úpadku, bude se stále třást.

Moji milovaní lidé, zůstaňte blízko Mne, i když se ostatní na vás dívají s nechutí, i když vás nazývají blázny, zůstávejte v protiproudu k světu, stále zůstávejte mým svatým Zbytkem, který Mě miluje, protože vaši bratři Mě nemilují...

Buďte duchovnější, buďte duchovnější, nechoďte dál s cáry minulosti, staňte se dětmi, obnovenými v Duchu a Pravdě.

"Nebe a Země pominou, ale moje slova nikdy nepominou [Mt 24, 35]."

Žehnám vám svou láskou.

Váš Ježíš
zpět