208. Poselství Ježíše ze dne 23. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ÚTĚCHA V TEMNOTĚ


Mám Zbytek na zemi, který uctívá mé velké jméno, zbožňuje a velebí Mě v dobrých i ve zlých časech. Jste opravdu mé děti.

V časech, které přicházejí, kdy vás na zemi obklopí hrůza, kdy chaos bude všude kolem, kdy vaše duše budou naplněny bolestí a žalem, utěším vás.

Až útěcha nebude kolem vás k nalezení, Já budu váš Utěšitel. Přinesu vám útěchu v temnotě.

Protože jste Mě uctívali v temnotě, ve zlých časech svého života, utěším vás v temnotě, která přichází. Prokážu vám velké milosrdenství, až v tom čase na zemi už žádné milosrdenství nebude.

Váš Ježíš


Řím 9, 8: Dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené.

Jan 14, 15-17
15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;
16: a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky.
17: Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

Mt 5, 6-8
6: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
7: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
8: Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
zpět