211. Poselství Matky Spásy ze dne 5. května 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


JE NALÉHAVÉ SI UVĚDOMIT, ŽE MÁTE DUŠI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

moje děti, mé požehnání přináší hojné plody, když je mé děti přijmou s připraveným srdcem a s díkůvzdáním.

Lid mého Syna by měl nést kříž spolu s mým Synem a tímto způsobem činit nápravu, sdílet a sjednotit se s obětí mého Syna, neboť v naprostém sebeodevzdání není vůbec nic, co může spojení rozdělit.

A to je přesně to, k čemu vás volám:
abyste byli jedno s Nejsvětější Trojicí...
abyste se vrátili na správnou cestu, neboť nikdy není pozdě pro kající se dítě.

Přicházím, abych vás vyzvala začít nový život, naplněný pravou láskou, která je tím, co vám nabízí můj Syn.

Během každodenního života jste si vědomi, že každá práce, každý čin je vykonán každou osobou jednotlivě a že neprosíte mého Syna, aby vykonal práci a činy spolu s vámi. Z oddělení mezi božským a lidským, v němž člověk žije, vyplývá, že nevědomost přivedla lidstvo ke stagnaci. Proto věříte, že Bůh je vzdálený, a abyste Ho našli, že musíte hledat mimo sebe. Kvůli tomu se mé děti ztrácejí a chodí po cestách, které se zdají, že vedou k prohlubování jejich spirituality, ale ty je vedou do opačného směru, k přibližování se falešným idolům, nevhodným vírám a činům mimo toho, co dovoluje můj Syn.

Lidé žijí v neustálé změně, avšak v tomto okamžiku jsou změny tak plynulé, že si jich nevšímáte a pouštíte se do špatného jednání.

Pro tuto generaci je individualismus normální, a nabírá na síle. Dobro jednoho, je jeho dobro, a zlo jiného, je jeho zlo. Myslíte si, že vás nic neovlivní, že všechno je velmi osobní, a že byste se měli namáhat jen ve jménu lidského ega.

To, mé děti, vytváří pýchu. Když se nedělíte, když radost vašeho bratra není prožívána jako vaše vlastní, když je mezi vámi řevnivost a bratři, kteří svým ostrým jazykem útočí na ty, jimž se daří špatně, mé děti, to je pýcha. Pýcha devastuje bytost, protože ji činí necitlivou, krade lásku, soucit, dobročinnost, odpuštění a způsobí, že pyšný už nebude nic vědět o závazku prvního Přikázání.

Lidstvo je ve stavu neustálé změny, lidská mysl je ovlivňována vším, co je kolem ní – vnějšími vlivy skrze módu, hudbu, filmy, videohry a špatně použitou technologii, které působí na psychiku. Navíc, stejně jako Země podléhá změnám, také Slunce a Měsíc procházejí změnami, které ovlivňují Zemi a lidské tělo, jež není připraveno přijímat zvýšené geomagnetické vyzařování a malé částice z atmosféry a ze Slunce. To vyvolává změny normálního rytmu orgánů lidského těla, jeho práce a činnosti a zvyšuje riziko nemocí.

Člověk je přijímač a vysílač dobra i zla. Zlo způsobuje v samotném člověku změny a ten vysílá tyto změny do vesmíru, stejně jako dobro se samo rozmnožuje v nekonečných úrovních. Lituji, že v tomto čase zlo získalo nad dobrem převahu.

Za několik měsíců, kdy se sluneční aktivita setká s určitými fázemi Měsíce, dojde na zemi k významným poruchám, které vyvolají zemětřesení, z nichž některá budou velmi silná. A člověk si myslí, že je pánem svého života a že vše, co činí, nemá vztah ke zbytku vesmíru, ale pouze k jeho egu.

Tak mnoho mých dětí čeká na znamení, aby přijaly má volání! Děti, tato znamení jsem já, spěchající kvůli okamžiku, v němž žijete, hnána pohrdáním mého volání, neposlušností některých mých oblíbených dětí, donucená člověkem, který říká: "To se už stalo, a jsme stále tady..."

Ale není tomu tak, moji milovaní! Dříve tady byly vážné události, ale měli jste čas přispěchat na pomoc z jedné země do druhé. Co přichází nyní, je čas časů, kdy přijde bolest, žal, smutek a každý pocítí, že je na světě sám. Bude to okamžik bolesti a střet člověka s dobrem nebo zlem. Proto nebuďte jako farizeové, nemodlete se, abyste byli viděni, nepřijímejte eucharistii mého Syna jen naoko, protože kdokoli přijímá mého Syna a je si vědom hříchu, v němž žije, si uková své vlastní zatracení.

Viděla jsem kolena s modřinami, kolena se stopami umrtvování, ale to vše je marné, protože jste se nemodlili s vědomím, co v modlitbě vyjadřujete, nežijete tím, co vyjadřujete jazykem, nejste opravdoví, nejste svědky Pravdy mého Syna.

Vidím plané modlitby bez citu, mnohokrát opakované, protože vaše myšlenky jsou daleko od toho, co říkáte. Vidím prázdná srdce, opakující, co jste se naučili nazpaměť, a proto zdůrazňuji naléhavost probuzení svědomí člověka, aby posílil svou víru a pronikl do svého nitra, kde se nalézá můj Syn.

Je naléhavé si uvědomit, že máte duši, a bez ní by vaše tělo nebylo tělem, neboť je to duše, která do něj vnáší život.

Je naléhavé si uvědomit, že máte ducha a že musíte žít v neustálém souladu a lásce s Nejsvětější Trojicí.

Je naléhavé, aby si člověk uvědomil, že nemůže jít sám a že potřebuje zachránit svou duši, aby dosáhl spásy a neztratil věčný život.

Milované děti, člověk musí mít zvláštní vlastnost, bez níž nemůže být činný v dobru, a bez této vlastnosti nemůže ani v dobru působit, ani cokoli dobrého uskutečnit.

A to je přesně tato vlastnost, na niž zlý utlačovatel útočí, aby ji z člověka odstranil.

Tato vlastnost je láska... Bez ní člověk nemůže tvrdit, že je člověkem, protože člověk je plodem lásky. Bez lásky člověk nemůže rozvíjet své schopnosti nebo smysly. Všechno správné a dobré je zrozeno z lásky.

Děti, víte o Trojjediné Lásce? Láska je tím největším, co bylo dáno člověku, a čím člověk nejvíc pohrdá.

Touhou Zlého je zmást lidstvo tak, že vede lidi, aby se chovali svéhlavě, dokud se lidská stvoření nestanou zcela nevědomá, pokud jde o jejich práci a jednání.

Milované děti, opravdový křesťan je ten, kdo svědčí o přítomnosti mého Syna ve svém nitru tím, že dává a přijímá lásku.

Děti, chcete být svobodné? Buďte láskou a najdete pravou svobodu, kdy práce a činy plynou bez jakýchkoli potíží, protože přicházejí ze zdroje, z něhož pramení mléko a med, ze zdroje opravdové Lásky – z Boží Lásky.

Člověk je tak nevědomý o důležitosti ponořit se do Boží Lásky a živit se jí, aby duchovně rostl a vlastnil lásku!

Milovaní, lidstvo pozoruje vnějšek, musíte se dívat dovnitř bytostí, a to se projeví ve vašich dílech a činech, ve vašem způsobu milovat. Dívejte se, co je uvnitř lidí a budete vědět, jak poznat Boží přítomnost, nebo její nepřítomnost ve svých bližních. Ale kvůli tomu se musíte nejdříve očistit a zříci se toho, co je pro vás nejtěžší, protože důvěra v mého Syna není ve vás ještě plně rozvinutá.

Bytost bez lásky je prázdné stvoření – nezná samo sebe, nepoznává sebe jako dítě Boží, bude mu vždy něco chybět, protože je nic neuspokojí.

Mé děti, volám vás, abyste se zastavily a důkladně se zamyslely nad zodpovědností být Božím dítětem.

Mé děti, vzhlížejte nahoru, aniž byste pronesli jediné slovo a se vší láskou, kterou máte, proste o Boží ochranu.

Nezapomeňte se modlit svatý růženec. Věčný Otec mi udělil mnoho milostí pro ty, kdo jsou horlivými dětmi, které nezapomínají na svatý růženec.

Sjednoťte se, pochopte jeden druhého, buďte solidární...

Moji milovaní, lidstvo čelí masakru, zůstaňte připraveni, nezapomínejte na duchovnost, nezapomeňte se připravit.

Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, tato země bude trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se, v oceánu najdete, co si člověk nikdy neuměl nepředstavit.

Modlete se, mé děti, modlete se a připravte se na Varování.

Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku, mé děti překvapí voda.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nebuďte jako ti, kdo neznají Boží Slovo. Proto byste ho neměli nechávat bez povšimnutí. Zlo existuje, ale nezapomínejte, že dobro je mocnější, a že je můžete dosáhnout, budete-li se dívat na mého Syna. Čiňte pokání za vaše zlé činy a On vám odpustí.

Nenásledujte novinky zla, nenechejte se znečistit, buďte bytostmi Lásky a dobrých obyčejů.

ČAS SE KRÁTÍ.

Pojďte ke mně, povedu vás k mému Synu.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět