214. Poselství Ježíše ze dne 10. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DAL JSEM VŠECHNO


Žádám některé z vás, abyste odešli od všech, které znáte, abyste opustili všechny, které milujete a následovali Mne. Taková byla vždy má cesta, proč se tedy divíte? Také jsem opustil všechny, které jsem znal, abych vykonal Otcovu vůli na zemi, abyste mohli být zachráněni.

Mnozí cítí, že nejsou schopni opustit rodiny, na nichž lpěli celý život. Může vás vaše rodina zachránit? Může vás vaše rodina provést hrůzou, která vás brzy obklopí tam, kde jste? Musíte myslet na tyto věci, mé děti, protože odmítnutí Mě poslouchat přináší s sebou velkou cenu, kterou nebudete chtít platit.

Jste povoláni k vyššímu určení, než se den za dnem těšit ze svého pozemského života. Jste povoláni pracovat pro mé království. Jste povoláni říct ostatním o mé velké lásce k nim. Jste povoláni, abyste provedli změnu, dokud je ještě čas, a to často vyžaduje, abych vás přemístil z místa, kde jste.

Dal jsem za vás mé všechno.

Co byste nedali pro Mne?

Ježíš


Mt 7, 21: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane!, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého nebeského Otce.

Mt 26, 39: Trochu poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; ale ne jak já chci, ale jak ty chceš.

Mt 8, 21-23
21: A jiný, jeden z jeho učedníků, mu řekl: Pane dovol mi, abych napřed šel a pochoval svého otce.
22: Ale Ježíš mu odpověděl: Pojď za mnou a nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé.
23: Potom vstoupil na loď a jeho učedníci ho následovali.
zpět