219. Poselství Matky Spásy ze dne 20. května 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


BUDETE OKLAMÁNI, OČEKÁVÁTE SPASITELE A MÍSTO NĚJ PŘIJMETE ANTIKRISTA


Milované děti,

přeji si, abyste otevřely své duchovní oči, aby vás opustila slepota.

Každý, kdo už nechce žít ve zlu, musí mít odvahu odložit špatné jednání, přijatá škodlivá učení, nevědomost, neúctu, ale především, dokud mé děti neopustí aroganci, s jakou se chovají k záležitostem mého Syna, nebudou růst, a proto nebudou schopny si udržet jasný vhled, k němuž je vede Duch Svatý.

Toto Slovo je Boží vůle, abyste se probudily z otupělosti, do níž jste se samy pohroužily a pohodlně v ní žijete, jakoby se nic nemělo stát.

Takto si vedli lidé z generace proroka Noe – nic na ně nezapůsobilo, vysmívali se slovům proroka Noe a tomu, co stavěl v poslušnosti k Bohu. Někteří byli nedůvěřiví, jiní věřili, že je šílený nebo posedlý zlým duchem, který ho přiměl stavět archu.

A tak jde člověk této generace – ukolébán vlastnictvím všeho, co si přeje, svěřil své bezpečí bohu peněz, jímž získal "status", který mu dává nadřazenost nad zbytkem společnosti. Vy víte, že to, co je hmotné, netrvá věčně, ani není zárukou stálého bezpečí, ale jako byste byli hluší a němí a žili v mylném uvažování, jste stále vedeni k neposlušnosti.

Některé z mých dětí se účastní mše svaté, aby se podílely na Večeři mého Syna, každý den se modlí, aby se svěřily Bohu a nabídly mi pár Zdrávasů. Říkají si, že neubližují svým sousedům nebo nikomu nepůsobí škodu, ale nejsou duchovní, jsou vlažní. Mají strach se zřeknout toho, co je světské, věří jen napůl, že vedou "život se Světlem", a myslí si, že stačí zachovávat Přikázání a Boží Zákony. Zatímco se zabývají svou prací a různou činností, neslyší naše volání. A jaké je jejich srdce? Zapomněly, že kde je jejich srdce, tam je i jejich víra.

Milované děti, můj Syn očekává, že odpovíte na jeho volání a že jeho lid Ho požádá: "Přijď království tvé". A já se vás ptám: V kterém království žijete, v kterém světě?

Nedovolte Zlému, aby odvedl vaši pozornost. Neustále udržuje své milice na zemi, které vás bez oddechu svádějí a pokoušejí, aby vás rozptýlily tím, co vám duchovně způsobí největší škodu: Zakrývá vám, že každým okamžikem jste blíže skutečným událostem, které vám potvrzují znamení tohoto času.

Vás, mé děti, vyzývám, abyste zůstaly bdělé. Budete oklamány, očekáváte Spasitele a místo Něj přijmete antikrista. Lidstvo bude čelit válce, na zemi nebude žádný řád, hladomor si přivlastní celé lidstvo a antikrist vystoupí, aby dal mým lidem údajný mír, falešné bezpečí a potravu...

A jak budou reagovat ti, kdo neznají mého Syna a odmítli naslouchat těmto voláním? V zajetí podvodu budou následovat antikrista a vzdávat mu ďábelský kult. Lidé ho budou zbožňovat, protože jim nabídne nesmrtelnost, nesmrtelnost bez Boha, ale lidstvo, nerozumné a nevděčné, se mu odevzdá a bude ho následovat a ignorovat skutečnost, že touhou Zlého je vyhladit co nejvíc světové populace.

Mé děti, v tomto čase je jeviště připraveno, aby lidé vstoupili do jeho scénáře. Po celá staletí shromažďoval Zlý vše, co v tomto čase potřebuje. Podporoval esoterismus, falešné nauky, dával vám falešnou jistotu, vedl lidi k nevědomosti o Pravdě a k popírání Boha.

Děti, vše, o čem jsem se vyjádřila, je skutečné.
Každé z vás musí poznat a uznat mého Syna, abyste nepadly do zla.

Každé lidské stvoření, které se připojí k rafinovanosti temnoty, které přilne k pohodlí a přepychu, každý, kdo uctívá boha peněz a usiluje o ně, aby si zachoval bezpečí, každý, kdo prožívá své činy proti Duchu Svatému, každý, kdo žije hanobením svého bratra, každý, kdo prožívá přání zla svému bližnímu, vštěpuje a přenáší, i když to neví, tuto část sebe, se kterou vnitřně žije, do své dědičnosti, která se v tomto čase probouzí v mladé generaci.

Vyzývám vás, abyste rozbili tato pouta minulosti...
Vyzývám vás, abyste se stali novými bytostmi...
Vyzývám vás, abyste měli Lásku mého Syna v hojnosti...
Vyzývám vás, abyste se znovuzrodili v novém životě, abyste dali stranou nadměrnou touhu po materiálním vlastnictví, abyste usilovali o obohacení duše a žili v plnosti těch, kdo prosí: "Přijď království tvé".

Připravte království pro naplnění Boží vůle jak v nebi, tak i na zemi.
Připravte se v tomto čase, abyste mohli rozpoznat, co není z Boha.

Mé děti, zlý utlačovatel bude mít moc změnit přírodní zákony, a tím přesvědčí mé děti, které se mu odevzdají – a to bude největší a nejstrašnější zkouška církve.

Moji milovaní, vy to nyní víte, slyšíte to, nejste neznalí toho, co jsem vám řekla. Nicméně je velký rozdíl mezi věděním a uvedením ve skutek, mezi věděním a poznáním, mezi věděním a nápravou sebe sama.

Viz 1Kor 15, 58: Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se zviklat a stále se hodně čiňte v díle Páně. Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem.

1Thes 5, Sv. Pavel uzavírá lekci o příchodu Krista těmito slovy: Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví."

Drahé děti, co by se stalo, kdyby po Vzkříšení mého Syna apoštolové tvrdě nepracovali, kdyby nepracovali pro Boží království a jen čekali bez námahy? Znal by někdo evangelium? Znali byste Slovo?

Vy, kteří se nazýváte následovníky, milujícími, zbožňovateli, dětmi, stoupenci a křesťany, máte povinnost odpovědět, jak vám nařídil můj Syn, a vzhledem ke znalosti o bezprostředním příchodu mého Syna, máte povinnost vyvinout v každém okamžiku největší úsilí, jako by tento okamžik byl poslední, protože každý okamžik je Božím darem pro každého z vás.

Viz 1Jan 3, 2-3: Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až se on ukáže, budeme mu podobni, protože ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá na něj tuto svou naději, uchovává se čistým, jako on je čistý.

Konec časů přichází, hřích se rozmáhá. Jako Matka jsem vás držela daleko od hříchu a vy mi nejste vděční, neodpovídáte...
Vidíte, jak se nemoci šíří...
Vidíte, jak hněv ovládá lidi...
Pozorujete velké protesty po celém světě a nevěříte...

Naopak, popíráte, že se musíte změnit, nechcete být lepší, setrváváte ve svých myšlenkách a s touto negativitou, kterou přenášíte na své bratry, pokrytecky pokračujete v přijímání mého Syna v eucharistii, bez náležitého přezkoumání svědomí v Duchu a Pravdě.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, stane se tak mnoho událostí a objeví se tak mnoho rozporů, že ti, kdo nejsou připraveni, opustí mého Syna. Církev mého Syna bude trpět ještě víc a mnoho mých dětí ji opustí.

Popírání, hřích, arogance, nedostatek lásky k bližnímu jsou velké stěny, které vztyčujete proti Bohu, a On, z úcty k vaší svobodné vůli, je nepřekročí, a co se stane uvnitř těchto zdí? Je tam Bůh, nebo není?

Cesta pokory, odevzdání, poslušnosti, naplňování Přikázání a zřeknutí se vašich pout, vám byla dána Božím milosrdenstvím, které vás vede na tuto cestu, která vás vzdaluje od hříchu.

V tomto čase se rozmáhá hřích proti Duchu Svatému. Hříchy proti Duchu Svatému jsou neustále páchány.

Můj Syn vám vysvětlil Pravdu, nepodvádí vás krásnými slovy, ani vám neříká, že tato generace se chce s Ním setkat. Víte proč, děti?

Protože Pravda je silou duše, je potravou duše, je svobodou duše, proto jsou tato volání z nebe naplněny Pravdou.

Ti, kdo milují, jsou svobodní, dobře vědí, že svobodu našli v mém Synu, a ne v lidech, proto se necítí v zajetí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, každý okamžik je okamžikem, a v něm je Láska mého Syna pro každé z vás, aby vás miloval a odpouštěl vám, miloval a vítal vás, miloval a vedl vás.

Volejte Ho, hledejte Ho, abyste se s Ním setkali, kajte se ze svých chyb a hříchů, kterými jste Ho urazili, vyznejte se ze svých hříchů a vyjděte čistí, abyste se setkali s Tím, který vás nikdy neopustil.

Připravte se, a mějte na paměti Druhý příchod mého Syna.

Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, tato země pozná bolest.

Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, bolest bude trvat, dokud nenajde svobodu.

Modlete se, mé děti, modlete se, země se bude stále třást.

Modlete se, mé děti, modlete se, nezapomeňte, že nemoc vychází z laboratoří, použijte to, o čem jsem se vám zmínila, pro vaše zdraví.

Modlete se, mé děti, k velké katastrofě dojde na moři.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jsem s vámi, jsem vaše Matka a Matka neopouští své děti.

Ať mé požehnání je pro každého balzám na jeho rány, obavy a zdraví.

Spolu spojeni, zbožňujme Krále králů a Pána pánů.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět