220. Poselství Boha Otce ze dne 18. května 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČISTOTA


Toto je čas, abyste se soustředili na srovnání svého kroku se Mnou. Žádám své děti, aby šly po mých cestách a poslouchaly mé příkazy. Chci, abyste šly ve vzájemné lásce, pomáhaly méně šťastným a řekly o Mně ostatním.

Podřídíte-li se Mi a budete-li následovat mé vedení, povedu vás nyní na cestu čistoty, která způsobí, že budete požehnány, která vám umožní oddělit se od světa. Na cestu čistoty, která Mi bude příjemná.

Odolávejte pokušení hříchu, mé děti, neboť hřích může přinést uspokojení jen na okamžik, ale trest za něj může být dlouhodobý. Jeho následky jsou daleko větší, než můžete předvídat.

Podřiďte se Mi, vzdorujte ďáblu, a ďábel uteče. Neznáte celý rozsah toho, co v tomto čase přichází. Jít v čistotě vám pomůže přežít.

Bůh Otec


Jak 4, 1-11
1: Odkud vznikají války, odkud boje mezi vámi? Jen a jen z vašich špatných žádostí a ty pak používají k boji vašich údů.
2: Žene vás touha něco mít, ale vycházíte naprázdno; máte chuť vraždit a zmítá vámi nenávist, a přesto nemůžete dosáhnout ničeho; bojujete a válčíte, ale nic nemáte, protože neprosíte.
3: A i když prosíte, nic nedostáváte, protože prosíte špatně: chcete to potom rozplýtvat na své špatné žádosti.
4: Vy duše nevěrné, což nevíte, že přátelit se s tímto světem znamená znepřátelit se s Bohem? Kdo chce tedy být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
5: Myslíte, že nadarmo stojí v Písmu: Duch, který z jeho vůle v nás přebývá, má nás až k žárlivosti rád?
6: Tím větší je však taky milost, kterou dává. Proto praví: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
7: Rádi se proto Bohu podřizujte. Vzepřete se proti ďáblovi, a uteče od vás.
8: Přijde blíže k Bohu, a Bůh přijde blíže k vám. Očisťte své ruce a posvěťte své srdce, lidé dvojací.
9: Uvědomte si svou ubohost, naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost ve smutek.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
11: Bratři, nemluvte špatně jeden o druhém. Kdo mluví proti bratrovi nebo bratra posuzuje, mluví proti zákonu a soudí zákon. Soudíš-li však zákon, nejsi plnitelem zákona, nýbrž jeho soudcem.
zpět