221. Poselství Matky Spásy ze dne 24. května 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


SOUDÍTE A ZAPOMÍNÁTE, ŽE BUDETE SOUZENI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

má mateřská láska jde po celé zemi a hledá stvoření, která se potřebují přiblížit k mému Božímu Synu, a tímto způsobem se přimlouvám jako Matka za každou z těchto lidských bytostí.

Nechci ztratit ani jedinou duši. Všechny potřebují poznat, že v některém aspektu svého života se musí změnit a že to nedokážou samy. Všechny potřebují věčnou spásu, všechny potřebují obrácení, všechny potřebují Boží pomoc.

Nedosáhnete žádného duchovního vzestupu, jestli nejdříve nepřipustíte, že bez Boha nemůžete nic dokázat.

Člověk, který přináší dobré ovoce, je ten, jenž ví, že Bůh všechno vidí a který si je vědom, že dobrá práce a jednání jsou podmínkami, které musí splnit k zachování vztahu, jenž se vyvíjí mezi člověkem a Bohem.

Nemůžete dát, co nemáte. Proto se v tomto okamžiku, před vašima očima, objevuje tolik sporů v rodinách, manželstvích, v práci, mezi bratry a sestrami a nakonec ve společnosti všeobecně. Nemá-li srdce lásku, nemůže dát, co nemá, a právě tehdy přicházejí neshody, protože bez Boží Lásky, přítomné v každém okamžiku, přichází nedostatek lásky a přináší temnotu a hněv, neporozumění a svár a jiné postoje, jimiž se lidé od sebe vzájemně vzdalují.

Člověk tohoto času musí spolupracovat sám se sebou na své vlastní spáse, ale k mému zármutku tomu tak není. Společnost vytvořila sobecká stvoření, stvoření, která neustále soupeří jedno s druhým. Člověk se nechce poznat, proto také nedostává žádnou pomoc, aby změnil své chování, a vyrovnal se tak s tím, co vám přikazuje nebe.

Každé naše volání, které dostáváte, je Láska Všemohoucího, jež je vylévána na ty, kteří Ho přijímají. Děti, vy byste neměly číst toto Slovo, potřebujete přemýšlet a ptát se: "Kde jsem udělal chybu"?, "Co potřebuji zlepšit?", "Od čeho bych se měl osvobodit, protože mě to svazuje?"

Musíte uvést do praxe to, co je nutné zbavit chyb, co vám nedovoluje stoupat výš, co vám brání, abyste se skutečně odevzdaly obrácení.

Boj mezi dobrem a zlem stále trvá, a v míře, v jaké si lidstvo zla nevšímá, zlo toho využije ke své výhodě.

Nechcete opustit své ego, které vás udržuje v neskutečném stavu "statusu". Člověk, který se neodevzdá Nejsvětější Trojici, žije ve lži, která z něj neudělá lepší Boží dítě, dokud se na sebe niterně nepodívá a rozhodne se už nežít v iluzi.

Můj Syn vás nevyzval, abyste všichni žili v klášteře, ale všechny vás volá, abyste se dokázali s Ním sjednotit natolik, že by každý člověk žil ovládán Boží Láskou ve svém nitru, a došel k životu v Boží vůli, kterou by prožíval jako uvnitř kláštera.

Můj Syn vás vyzval, abyste byli milosrdní, odpouštěli, neměli účast na nespravedlnostech, a to je část přípravy jeho dětí na to, co budou žít, a na to, co již někteří prožívají – pronásledování, mučednictví...

Učedník mého Syna je poslušný a staví se proti násilí, protože je věrný následovník Lásky mého Syna.

V tomto čase pronásledování křesťanů už není skrýváno a církev mého Syna, vědouce, že jsem to již oznámila, musí nicméně zvýšit svůj hlas a více se modlit za ty, kdo trpí současným soužením.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Zlý pronásleduje mé děti, které hledají jednotu, protože nachází uspokojení v nejednotě, a to ho přivádí k vzestupu.

Zlo nemůže zničit dobro, a v tom, děti, musíte mít jasno. Věřte tomu, a s touto jistotou jděte dál. Zkoušky vás povedou k rychlejšímu růstu a k větší síle, pokud se vaše mysl a srdce soustředí ve svém pohledu jedině na Boží záměr, který vás povede k poznání nebe už v předstihu.

Děti, musíte se připravit jít dál po cestě mého Syna. To nemůžete udělat tím, že budete drtit své bratry, nebo jim vnucovat svůj vkus a to, o čem si myslíte, že je správné.

Ti, kdo chtějí poznat mého Syna, musí Ho hledat nejen v modlitbě, ale svým porozuměním, v daru sebe samých skrze poslušnost a odevzdanost, pro dobro svých bližních.

Moji milovaní, vedu vás k tomu, abyste odpověděli a přijali pevné rozhodnutí jít dál, a být poslušné děti, které chtějí žít své životy takovým způsobem, jenž je v souladu se zásadami opravdového křesťana.

Mé děti nejsou těmi, kdo učí novým způsobům, jak milovat Boha a své bližní. Boží Zákon je již obsažen v Písmu svatém, aby nikdo nemohl vytvořit svůj vlastní zákon.

Vy víte o tomto Slovu, ale nerozebíráte je, nevracíte se k němu znovu a znovu a neuvádíte je do praxe ve svém osobním životě.

Děti, bojíte se přiznat, že jste neposlušné k Božím výzvám, hromadíte si poklady země, a ne pro nebe. Vaše myšlenky o svých bližních jsou nejhorší a nejméně vhodné, neboť vaše pochybnost o nich není jen možnost, ale zákon, jejž jste přijaly, abyste soudily, a zapomínáte, že stejně tak budete souzeni.

Proto vás volám k obrácení. Trávíte svůj život v očekávání více času, aniž byste pomyslely na to, že pokud jde o sociální závazky nebo rodinu a práci, neříkáte: Očekávám více času. Jen Boha necháváte čekat a důvěřujete v jeho milosrdenství, a to je velká tvrdohlavost, pošetilost a neúcta.

Již jsem se vám zmínila, co se stává z lidstva, a přesto pokračujete, zahledění do sebe, a neměníte své priority. Lidstvo, kořist svého vlastního rozvoje, zakusí tvrdost útlaku národů, které byly připraveny k boji proti Božím dětem, s cílem zavést náboženství, kde Bůh neexistuje, a kde svobodná vůle dovolí každé lidské bytosti žít v tomto jediném náboženství podle svého svědomí. Hlavně proto, že člověk tohoto času své svědomí vůbec nepoužívá, ale jedná napodobováním a umíněností.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, některé z vás si připravují přístřeší pro časy pronásledování a soužení...

A vaše svědomí, vaše myšlenky a srdce – jak na tom jsou?
Budete bytostmi, které jsou nestranné a ochotné žít se svými bratry?
Budete mít srdce mého Syna, abyste Ho viděly ve svých bratrech?

Po pravdě vám říkám, že lidé se připravují, jen pokud jde o hmotné a ponechávají to, co je duchovní, až na konec. Ale pro soužití je nutná láska v srdci každého člověka, abyste dosáhli jednoty.

Milované děti, můj Syn volal každé z vás vaším jménem, a ještě některé nevěří v Boží milosrdenství a odpírají Bohu, co je jeho. Budou těmi, které padnou tváří k zemi a plakat kvůli své neposlušnosti.

Vulkány se probouzejí, vylévají lávu, a právě tam člověk vidí svou malost před velkým dílem Nebeského Otce. Země stupňuje své otřesy, a právě tam člověk křičí k Bohu. Moře způsobí poplach v pobřežních zónách, úroveň oceánů se pozvedne a člověk bude muset ustoupit. Roční období budou natolik proměnlivá, že rozsévač nebude vědět, kdy sít, kdy připravit půdu, tváří v tvář přírodě, která se vymkla kontrole.

Modlete se, děti, modlete se za Austrálii, tento můj lid bude trpět.

Modlete se, děti, modlete se, teror způsobí, že lidstvo bude trpět ještě víc.

Modlete se, děti, modlete se za Rusko, není nositelem míru, ale bědování.

Modlete se, děti, modlete se, protože lidské zacházení s přírodou přinese nouzi a nedostatek, a vy nebudete schopné pokrýt základní lidské potřeby. Voda je v každém okamžiku kontaminována radioaktivitou.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, přijde chvíle, kdy do tropických zemí přijde velký chlad a tam, kde je obvykle zima, horko nechá člověka trpět.

Nepodceňujte má slova: Zemi ohrožuje nebeské těleso a člověk stále jí a pije, jako kdyby se nic nemělo stát.

Přijde okamžik, kdy řeknete:

Nástroje, které předávaly vysvětlování Slova shůry, mluvily pravdu. To, mé děti, je politováníhodné. Odmítání Božího milosrdenství je těžká urážka.

Pšenice nebude sklizena před určeným časem, ale plevel bude na Boží příkaz vytrhán.

Těžké nemoci, napadající trávicí systém, se blíží. Použijte rostlinu známou jako Angelica (1) a použijte řádně celou rostlinu, těhotné ženy ať jsou opatrné. Přijde nemoc, která napadá oči. Použijte rostlinu, známou jako Euphrasia (2).

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte poslušné Božích přání a já budu stále u každého z vás, jsem vaše Matka a miluji vás.

Ve dni, kdy si připomínáte můj svátek jako Marie Pomocné křesťanům, (*) se svěřte mému Synu a dovolte mi vás vést na pravou cestu.

Ať mé požehnání je s vámi.

Matka Maria


(*) Maria Advocata Christianorum, Naše Paní Pomoci křesťanům, 24. května – tento titul je spojen s obranou křesťanské Evropy - pozn. překladatele.

(1) Přírodopisný název: Euphrasia officinalis, Čeleď: Orobanchaceae.
     Běžné jméno: Světlík lékařský.

(2) Přírodopisné název: Archangelica officinalis, Čeleď: Apiaceae.
     Běžné jméno: Andělika lékařská.
zpět