223. Poselství Ježíše ze dne 29. května 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VOLÁM VÁS, ABYSTE DOSÁHLI PLNOSTI ŽIVOTA V JEDNOTĚ SE MNOU


Moji milovaní lidé,

mé požehnání mým dětem je projevem mé lásky.

Má Boží Láska překonává všechna lidská očekávání - má Láska je v plnosti. Proto má Láska není a nebude pochopena, ani má volání nejsou chápána, ani nebudou plně pochopena.

Prosím lidstvo, aby žilo v úplném spojení se Mnou, ale protože nedáváte všechno, mé Slovo bude špatně vykládáno, podle toho, jak se to každému lidskému stvoření bude hodit, a člověk zapomíná, že... "Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených." [Mt 22, 14].

Mé děti usilují, aby měly větší poznání než dříve, ale to vás zavazuje, abyste se nechovali jako ti, kteří Mě neznají. Ne všechny lidské bytosti vstoupí do poznání Pravdy, ne všechny z nich se ponoří do hloubky do mých slov a slov mé Matky v těchto voláních.

Volám vás, abyste dosáhli plnosti života v jednotě se Mnou, a proto musíte učinit odvážné rozhodnutí a dávat přednost mým záležitostem než tomu, co je ze světa.

Každé lidské stvoření má sklon si vykládat mé Slovo pro svou vlastní potřebu, a ta je podobou sebeobrany, kterou omlouváte své chování, které není v souladu s tím, co Já chci od svého lidu.

Moji milovaní lidé, uctíváte vědu, a čím více přichází do rukou člověka, tím víc člověk podléhá jejím novinkám, a tím víc se hrouží do něčeho, co není vhodné ani pro tělo, ani ducha.

V tomto čase vidím lidstvo, jak je oslabeno technologií, která je zcela stravuje. Vidím člověka, jenž Mě dává ve svém životě na druhé místo, vidím lidi, kteří Mi nedávají přednost, ale v každém okamžiku Mě odbývají kvůli svému egu, které vystupuje s velkou silou, protože lidské bytosti neodolávají fyzicky ani morálně pokušením.

Dávám vám mé Slovo, a místo toho, že byste si je vzali s láskou, abyste se stali lepší, berete si je, abyste byli arogantní, diskutovali, kritizovali a ukazovali prstem na své bratry a sestry.

Které z mých dětí může být soudcem jiného bratra nebo sestry?
To, které potřebuje omluvit své činy...

Moji milovaní lidé, nezanedbávejte mou Matku, ale naopak, mějte opravdové poznání toho, kdo je má Matka a její speciální ochrana všech jejích dětí v každém okamžiku.

V srdci a v uvažování mých dětí vystupuje potřeba být sjednocení s mou Matkou nejen proto, aby ji napodobovaly, ale aby pokračovaly v práci pod její ochranou v mém stádu a žily tak praktikováním ctností, které by každý křesťan měl navenek udržovat skryté.

Matčino "STAŇ SE" způsobilo, že má církev je plodná, proto má Matka je Matkou mých dětí.

Moji lidé musí chápat a žít v tomto skutečném, činném, vnitřním i vnějším vztahu s mou Matkou a se Mnou, aby mohli přinášet ovoce.

Musíte duchovně růst, abyste se odevzdali mé Boží vůli a žili v mé práci a činech, a tak se oddáte jí, která je plná milosti.

Má církev jako instituce, by nejen měla neustále plodit nové věřící, ale mé děti Mě musí nést ve svém způsobu života jako žijící svědectví.

Má Matka je svatý člen mé církve, je tou, která je plná milosti a příkladem bezpodmínečného odevzdání pro všechny mé děti, stejně jako příklad absolutní víry a lásky k bližnímu.

Má Matka je ochotná k poslušnosti a uvádění Božího Slova do praxe, je tou, která mluví k mé církvi a k mým dětem - pokladům, které vlastníte, mluví o událostech, které vyvolal sám člověk svou neposlušností a o předpovědích, které vás od těchto událostí mohou osvobodit.

Nechci, abyste pohlíželi na mou Matku jako na konkurenta mých milostí, ale ona také rozděluje milosti, aby lidé mohli být spaseni.

Má Matka je nejpříkladnějším členem svatosti a těší se zvláštní oblibě v mé církvi.

Má Matka udržuje a bude udržovat své konkrétní poslání v rámci mé církve, proto vybízí, vyzývá a dává své Slovo mým dětem, aby se neztratily.

Má Matka není ozdobou mé církve, ale je Světlem, které poslal můj Otec, aby bylo mou Matkou a Matkou mé církve.

Má Matka nepřichází soutěžit se svým Synem, ale aby svou přímluvou vedla mé děti na mou cestu ke spáse.

Má Matka se obrací k mému lidu, aby vás prosila o vaše osobní ANO!, a svou rukou vás přivedla ke Mně.

Má Matka je Matkou pokory a je urážena, staví-li ji člověk přede Mne. To se stává, když člověk nechápe skutečné bytí mé Matky – Prostřednice všech milostí.

Není to jen v tomto čase, kdy má Matka mluví ke svým dětem, ale už od dřívějška, od doby, kdy mé děti žily ponořeny víc v hříchu než v poslušnosti ke Mně.

Poslouchejte mou Matku, která vás volá Boží vůlí, a kvůli její lásce k vám, kteří jste její děti.

Má Matka k vám mluví o hříchu, o dobru a zlu, a přitom člověk popírá zlo, jako kdyby má Matka vám říkala lži a mluvila o něčem, co neexistuje.

Má Matka vás vyzývala k naplnění Božího Zákona a člověk pouze volá o mé Boží milosrdenství. Dobře vidí, že se lidstvo zabydlilo v nevázaném životě a kde zlem je žít správně a dodržovat Přikázání.

Děti, s mými proroky bylo ve všech dobách lidské historie zacházeno jako s blázny nebo extrémisty a lidmi, co přinášejí neštěstí.

A proto člověk nevidí tragédii současné společnosti, tak jako ji lidé neviděli v minulosti.

Lidstvo chce žít v kolektivním, falešném a mylném štěstí hříchu, které je v rozporu s Božím Slovem.

Moji lidé, mějte na paměti, že čas sklizně nastává tehdy, kdy plevelu je víc než pšenice, a ti, kdo stojí daleko ode Mne a neznají Mě, nebo říkají, že žijí blízko Mne, ale bez znalosti nebo víry v mé učení, jsou snadno zmateni.

Kdo se neponoří do znalosti mého Slova, nemůže Mi rozumět a mít rád ono "proč" a "k čemu" v mém působení a jednání, k jehož naplnění vás vyzývám. Kdo mé Slovo nepromění v čin, omezuje svůj růst, stejně jako svou možnost přiblížit se v důvěře ke Mně a plnit prosby mé Matky.

Moji lidé, musíte zůstat v jistotě, že život křesťana není jen chodit na mši svatou, ani Mě přijímat bez výčitek svědomí nebo náležité přípravy.

Musíte Mě znát, milovat Mě a vědět, že v mé velké a nekonečné lásce ke každému z vás, má spravedlnost udržuje svůj tep. Je předjímána svobodnou vůlí člověka a přináší mu v životě jeho vlastní bolest.

Jsem nekonečně milosrdný a odpouštím každému, kdo ke Mně přijde s lítostí a s pevným úmyslem nápravy. Nicméně člověk musí tuto lítost přiznat, aby obdržel mé milosrdenství, které vám neodepřu, když Mě o ně náležitě poprosíte.

Lidé nemohou dál jíst a pít, jako kdyby se nic nemělo stát, zatímco lidstvo Mě uchovává v skrytu, aby páchalo nečisté činy a uráželo Mě všemi druhy hříchů. Prostopášnost vás nepovede ke Mně, činy proti Božím zákonům vás nepřivedou ke Mně, oddělit Mě od svých skutků a jednání vás nepřivádí ke Mně, ale nechává vás neustále padat do hluboké jámy, kde najdete větší porozumění a větší přivítání těmi, kdo se nechtějí dostat z hříchu.

Vidím mé děti zmiňovat se o antikristu s takovou lehkostí a představovat ho s takovou přirozeností, že se zdá být přítelem lidstva...

A ti, kdo před ním nevarují, ho popírají tak důkladně, že může uchvátit mé děti a celé jejich vlastnictví strhnout na sebe, aby se stal jediným vůdcem, před kterým pokleknou státy a představitelé vlád národů. Jediná vláda ho učiní největším pronásledovatelem těch, kdo jsou moji, jediná měna pro identifikaci mých věrných, jediné náboženství, které Mě zcela vyloučí.

Panství podvodníka v celém světě bude přijato těmi, kdo v těchto časech mají moc nad lidmi, aby vyhlásili válku, vyvolali hladomor v zemích s nepatrným příjmem a rozšířili nemoci do národů, které jim nevyhovují. Ti rozhodují o osudu lidstva, vyhlašují revoluce, vzpoury, povstání, pády vlád, pád ekonomiky... A ti udrží tento režim, dokud mé děti, čelící očistě, Mě neuznají jako Krále králů a Pána pánů.

Podvodník, antikrist, bude živit hladové a dávat pít žíznivým s velkou zdánlivou vlídností, aby je okouzlil, ale až je bude držet ve svých rukou, stane se velkým utlačovatelem, vykonavatelem trestů a pronásledovatelem mých dětí. Bude sužovat můj lid, oblékne jej do purpurového a bude je šlehat největšími bolestmi, které nyní ještě neznáte.

Tento uchvatitel zmate ty, kteří Mě ještě úplně neznají, ty, jejichž srdce nejsou připravena, pyšné, učence, kteří v některých případech kážou mé Slovo, ale nežijí je, protože mé učení jde daleko za znalost svatého Slova nazpaměť.

Moji lidé musí být svatí a uznat, že potřebují vstoupit do Mne, aby se stali jedno s Nejsvětější Trojicí. Jen tak dosáhnou poznání, jak se sami bránit tomuto strašnému zlu.

Tento podvodník pohlíží na mou Matku s velkou zlobou, na tu, která je plná milostí. Zná atributy mé Matky, které jí udělil můj Otec, aby se přimlouvala a ochraňovala lidstvo. Tento podvodník chce odstranit děti mé Matky, aby trpěla, protože ví, že Má matka ho Boží vůlí rozdrtí, a tak nechá věřit, že její poselství nejsou platná, aby umenšil místo mé Matky v mém lidu.

Děti, musíte Mě poznat a uznat Mě, musíte rozlišovat, abyste neuvěřily všemu, ale také, abyste všechno nepopíraly.

"Neboť mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat: "Já jsem Mesiáš", a mnohé svedou. Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec. Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude zemětřesení. To všechno bude teprve začátek velkých strastí" [Mt 24, 5-8].

Vzestup falešných mesiášů, nárůst válek, přibývání hladomorů, epidemií a přírodních neštěstí... Tyto události jsou znamení pro tuto generaci.

Lidstvo se zaměřuje na to, co je hmotné...
Má varování procházejí nepovšimnutá a má Matka je příčinou posměchu...
Lidé zdegenerovali a má církev se ode Mne vzdaluje...
Nechtějí nic vědět o mých varováních nebo o Parusii...
Popírají konečné nastolení království naší vůle s mým Druhým příchodem.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, nechá lidstvo trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se, země se otřese s větší silou kvůli blízkosti tělesa přicházejícího z vesmíru.

Modlete se, mé děti, modlete se, musíte si uchovat víru a čelit těm, kdo říkají, že náboženství zůstane nedotčeno, protože bude pozměněno.

Modlete se, děti, modlete se v tomto čase, zednářství připravuje osud lidstva.

Modlete se, děti, Francie bude stále trpět kvůli terorismu. Anglie trpí kvůli násilí. Spojené státy jdou dál v nejistotě, poznají bídu.

MŮJ LIDE, SLEPÁ NEPOSLUŠNOST A POPÍRÁNÍ VEDE K AROGANCI A K ZATRACENÍ. NEIGNORUJTE TOHOTO ŽEBRÁKA LÁSKY.

Přicházím pro své, pro můj lid...
Nepřicházím sám, přicházím s mou Matkou a s mými legiemi...
Přicházím se vší mocí a majestátem...
Přicházím jako Král a Pán a všechno Mě pozná: země, voda, vzduch, oheň, mé děti – vše se bude třást, protože Já, váš Bůh, přicházím pro to, co je moje.

Modlete se, děti, v Duchu a Pravdě, nejen svými ústy, a bez slov, které byste před tím neprožily ve svém srdci.

Miluji vás, jste můj lid, žehnám vám, moji lidé.

Žehnám všechny, kdo usilují být každým dnem lepší, aby nebyli ztraceni.

Žehnám ty, kdo se opravdově kají.

Hluboce vás miluji.

Váš Ježíš
zpět