225. Poselství Matky Spásy ze dne 4. června 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEČEKEJTE NA BOŽÍ SPRAVEDLNOST!


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

v Nejsvětějším Srdci mého Syna a v mém Neposkvrněném Srdci bude každé z našich dětí osvíceno a inspirováno, aby jednalo a působilo v Boží vůli.

Člověk by měl dovolit, přát si a prosit o tuto inspiraci, aby se Boží Láska mého Syna mohla v lidském stvoření rozvíjet.

Znovu vás vybízím, abyste byli láskou – ve všem. Boží Láska by měla všechno naplnit, aby lidský čin nebyl pouhý další ztracený čin, jenž nenese žádné ovoce, ale čin naplněný Boží láskou, která všechno proměňuje, a všechny skutky a díla budou růst a prospívat.

Buďte jednotou, a jako děti Nejsvětější Trojice, rozšiřujte Boží Lásku, buďte jejím odrazem skrze Ducha Svatého. Otevře-li se člověk působení Ducha Svatého, dosáhne usmíření, osvobození, milosti i pokoje k vítězství nad hříchem. Nezapomeňte, že:

Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít [Jan 16, 13].

Milované děti, vyzývám vás, abyste šly dál, bez zastavení, a na každém kroku prosily o dary Ducha Svatého, aby naplnily vaše srdce, a vy se usmířily nejdříve s Nejsvětější Trojicí, se sebou a s vašimi bližními.

Člověk nemůže jít dál, aniž by zůstával v pokoji s Bohem, se sebou a se svými bratry. Jako Matka všech lidí se starám o vaše zájmy a vedu vás k Bohu, abyste mohly být posvěceny.

Děti, vidím, jak dáváte stranou Boží žádosti, abyste si ze všeho nejdřív splnily ty vaše. Proto vás nyní volám, abyste šly stále vpřed bez zastavení, s úmyslem stát se lepší a jít pevným krokem k Bohu, jenž vás vidí a nenechává lidské snažení bez povšimnutí, ale pomáhá vám, abyste mohly pokračovat na cestě ke svatosti.

Milované děti, každý člověk je jiný, přesto všichni, ať už jsou kdekoli, musí tuto stejnou Boží Lásku, stejné Boží milosrdenství, stejnou Boží dobrotu nést v sobě – každý svým způsobem.

Odmítnutí stát se lepším není vhodné pro Boží děti...
Nekontrolovaný hněv není vhodné pro Boží děti...
Kritizování není pro Boží děti...
Nedostatek lásky není pro Boží děti...
Zášť není pro Boží děti...
Závist není pro Boží děti...

Někdy dovolíte hněvu, aby vás přivedl do stavu, kdy jste k nepoznání a pronášíte slova proti svým bratrům s velkou prázdnotou v srdci. Když k tomu dojde, lidé jsou k nepoznání a musí pak začít ještě jednou od začátku, jako malé děti. Pak, když se pozvednou, aniž by si byli vědomi svých zlých činů, táhnou s sebou následky svého špatného jednání a staré hadry je budou stále znečišťovat. Když taková bytost znovu náhle vyskočí a bude zase k nepoznání, vzdálí se daleko od toho, čím by mé dítě mělo
být.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, bezbožnost jde po celé zemi a vnáší do lidí paniku. Někteří o tom vědí, ale většina mých dětí o tom neví, a prázdnota, kterou jejich bratři trpí, se stává viditelnou v lhostejnosti, s jakou se dívají na události tohoto času.

Dobře vědí, že toto je čas, kdy Zlý se rozhodl udržovat lidstvo ve stavu úzkosti, počínaje s velkými mocnostmi, a pak ji šířit po celé zemi.

Ti, kdo mají moc nad lidmi, jsou zodpovědní za činy teroru, v němž jsou lidské životy ztraceny a mé děti jsou udržovány ve velkém strachu. Tito muži a ženy se rozhodli pokračovat v pronásledování církve mého Syna, aby byla oslabena, dokud nezavře své chrámy ze strachu, že moji kněží a mé děti ztratí své životy. Některým se to zdá být velmi vzdálené, ale měli byste mít oči otevřené a podívat se na realitu. Je to plán svobodného zednářství, iluminátů, k nimž patří ti, kteří mají moc nad lidstvem.

Musíte hledat mého Syna v sobě. Bude k vám mluvit a vést vás, abyste nebyli znečištěni nevědomostí. V tomto čase je podstatné, že mé děti znají Pravdu, Boží Slovo, a tak nejsou uváděny v omyl nebo do kacířství.

Rozpaky provázejí mé děti, protože nepřítel duší udržuje své legie démonů nad lidstvem, aby je uváděl do rozpaků, zmatku a pronásledování. Jsou to hlavní prostředky k tomu, aby se mé děti ze strachu vzdalovaly svým povinnostem jako děti mého Syna.

Zlý pracuje v tichosti, aniž by oznámil sám sebe. Působí na každé z mých dětí, které má dokonale identifikovány. Zaplavuje vás nemocemi, utrpením duše a těla, stále zraňuje vaše srdce působením vašich slabších bratrů a sester, aby vás odvedl z cesty, na níž vás udržuje můj Syn, a po které mé děti vytrvale jdou.

V tomto čase si mé děti musí udržovat duchovní bdělost vzhledem k neustálým provokacím nepřítele duší, jemuž se podařilo některé z vás zcitlivět, jiné udělat tvrdší a necitlivé. Jiné udržuje v jejich trvalých záměrech, které nejsou vůlí mého Syna, zasévá svár v domovech kvůli nejmenším drobnostem, způsobuje, že některé z mých dětí jsou mstivé a nesmířlivé, jiné z mých dětí nechává věřit, že mají vždy pravdu ve vztahu ke svým bratrům a sestrám, jiné přivedl k žití v duchovní nezávislosti tím, že povzbudil jejich lidské ego.

Nepřítel duší útočí na modlitební skupiny s velkou zuřivostí, aby je neshody rozdělily a učinily jim konec. V těch, jimž můj Syn svěřil velká díla, zasel duchovní únavu a dosáhl toho, že někteří se dívají, jak druzí pracují, nebo nepracují, a soudí se navzájem. Když je budováno dílo mého Syna, přichází vytvářet zmatek různými lidskými názory, aby způsobil pád toho, co již bylo vytvořeno.

Některé z mých dětí jsou ješitné a nepřijímají jiné názory, nebo dělají jen to, co si myslí. Prošly fází dětí k dospělosti, ale chovají se jako děti, které nacházejí uspokojení, když jejich bratři je ve všem chválí, když s nimi ve všem souhlasí. Nepřijímají jejich rozhodnutí, nesjednocují se bratrsky se svými bratry z této mise, ale řídí se jen sami sebou a nejsou jedním srdcem s dílem, ale jdou stranou, aby je ostatní viděli, a proto se spoléhají na své vlastní modlitby, na své vlastní postupy, na své vlastní rozmary a soudí podle toho, jak myslí. Jak jen budou tyto moje děti trpět!

Zlý se rozhodl bojovat proti misím, které můj Syn svěřil svým věrným nástrojům tohoto času. Nechce, aby bylo známo vysvětlení Božího Slova, přináší nemoci na mé děti, které dávají všechno, aby udržely Boží Slovo před lidstvem, aby vás varovaly a povzbuzovaly vás, pokud jde o spásu duše. Do jiných nástrojů zasadil ješitnost, aby si myslely, že o všem vědí, o nejmenším šepotu svých bratrů i o událostech. Jiné nechal, aby si mysleli, že jen oni budou spaseni, neboť věří, že jen ti, kdo jsou blízko určitého nástroje, správně pracují a jednají.

Zlý rozsévá zmatek a přivádí vás k tomu, abyste obdivovali komunistické vůdce a používali komunistické symboly, abyste mohli snadněji přijmout ideologie, které jsou v rozporu s Boží vůlí a být tak svedeni na scestí.

Zlý ví, že se pozvedá s velkou podporou mocné ekonomické a politické elity, ví, že jeho chapadla ovládla mysl mých dětí, a ví, že moc, kterou má nad lidstvem skrze zneužitou technologii, vede k odvedení pozornosti mých dětí, aby se zaměřily na uspokojení svých smyslů, které od nich vyžadují, aby zůstaly ve světě iluzí a fantasie.

Chapadla zla jednají skrytě: otrávila mládež, a ta se bouří proti normám morálky, duchovním, vzdělávacím a sociálním zvyklostem. Mladí lidé se prosazují vůči svým rodičům bez jakékoli úcty, vnucují jim své soudy a přání. Vrhají se do zatracení, zamořují svá těla a organismus vším, co jim Zlý nabízí, a tyto moje děti si berou vše, co je před nimi, bez jakýchkoli rozpaků. Skromnost neexistuje, je věcí minulosti, dávných časů.

Jak jen se rmoutím nad chováním, do něhož se lidstvo ponořilo! Domovy kvůli tomu trpí, matky a otcové jsou pohrouženi do rozkoše a udržují své nevhodné činy a jednání skryté před svou rodinou, činy, které ničí a rozkládají jádro rodiny. Podvod a lež se usadily v rodinách, a to způsobuje, že můj Syn je neustále držen ve svém bolestném utrpení. Společnost podléhá takovému podvodu.

Mé děti,
je to nesprávný popis této Matky, která chce pohnout srdcem svých dětí, aby činily pokání?
Je to nereálné, nebo je to pravda, kterou nechcete vidět, abyste mohly takto dál pokračovat ve spárech Satana, otce lží?

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo trpí rukou terorismu, trpí rukou samotného člověka, trpí neustálým odmítáním, kterému jste vystavily mého Syna v každém díle nebo jednání proti Boží vůli.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

Probuďte se a věřte!
Probuďte se a změňte se!
Probuďte se a kajte se!
Probuďte se a vraťte se na cestu, kterou vám ukázal můj Syn!
Probuďte se a sjednoťte se!
Probuďte se a uznejte mého Syna jako Krále králů a Pána pánů.

Lidé, nastává okamžik, abyste povstali a začali nový život vedle mého Syna. Boží milosrdenství je přítomné v každém okamžiku pro ty, kdo se kají celým srdcem a napravují svůj život. Nečekejte na Boží spravedlnost!

Křeč, do které se lidstvo uvrhlo, není nic jiného než vzestup antikrista a jeho stoupenců, kteří v předstihu přišli k lidem, aby zavládl chaos.

Současný stav lidstva prozrazuje blízkost zlého utlačovatele lidí. Nebuďte slepí! Probuďte se!

Můj Syn nedrží svůj lid v zajetí, ale dal mu svobodu volby mezi dobrem a zlem. Vyzývám vás jít po cestě dobra.

Můj Syn vám pošle anděla pokoje, aby vás utěšoval, otevřel vaše chápání a vedl vás k účasti na Božím přání – aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání Pravdy.

Musíte se duchovně zdokonalit, aby Světlo Ducha Svatého našlo místo, kde by přineslo ovoce.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, trpí terorem.

Modlete se, mé děti, velké mocnosti jsou cílem terorismu. Jsou připraveny na stres války.

Modle se, mé děti, počet zemětřesení vzroste a s nimi změny v pozemské geografii, které se blíží k lidem.

Modlete se, mé děti, modlete se, jídlo bude vzácné a lidé podlehnou panice. Malé země povstanou, aby odvrátily pozornost člověka od skutečných bouří, s nimiž se pozvedne nepřítel duší a válka.

Děti, modlete se svým srdcem, svou myslí a všemi smysly. Modlete se v každé práci a v každém počínání, modlete se v každém pocitu, modlete se při každém úmyslu, modlete se v každém okamžiku. Modlit se neznamená jen slova, nejde o to, abyste opakovaly modlitbu, i když to není špatné.

Je čas, kdy byste měly vědět, že modlitba je nepřetržitý čin, který vás udržuje v Boží vůli, a to i ve vašich gestech.

Milujte jeden druhého, poznávejte mého Syna ve svých bratrech.

Chovám vás ve svém Neposkvrněném Srdci. Jste radostí mého srdce, když dbáte na mé prosby.

Mé požehnání je mou vlastní láskou k mým dětem.

Matka Maria
zpět