233. Poselství Matky Spásy ze dne 14. června 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


BUĎTE MOUDŘÍ, NEPLÝTVEJTE ČASEM NA VŠEDNÍ VĚCI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám vám, jste plody Boží Lásky.

Mé Slovo bude stále sesíláno ke každému z mých dětí, aby mohly odmítnout podvod a přijmout Pravdu, která trvá věčně.

Vy, děti, byste neměly žít jen v přítomném okamžiku, ale musíte být bytostmi, které se stále snaží zůstávat v dokonalé a věčné jednotě s mým Synem.

Jako Matka lidstva vás vybízím, abyste zůstaly pozorné k znamením tohoto času a nebyly jako ty, které pohrdají Slovem přicházejícím z nebe.

Člověk se odvrátil od Boha v důsledku působení zla a lidského jednání, postaveném na životě ve vlažnosti, bez závazků, plného činů a práce, vycházející z vlastní vůle. Nápady, způsoby myšlení, touhy člověka nejsou vždy těmi, k nimž vás volá můj Syn, jehož Slovo neposloucháte a které si každý překrucuje ke svému pohodlí.

Lidstvo se věnuje pečlivé přípravě budoucnosti, kde můj Syn bude vyloučen, a tak žije ve vlažnosti. Řídí se tím, co je hříšné, bez ohledu na to, co je Boží vůle.

Zapomněly jste, děti, že jsem vás vyzvala, abyste zůstaly pozorné k znamením, nejen těch, které se vyskytují na obloze, ale i těch, které se stále dějí na zemi.

Moře se rozbouří natolik, že je téměř uslyšíte, jak burácí uprostřed zmatku mých dětí, které všechna varování odmítly.

Děti, čím více pohrdáte obrácením, tím více budete milovat samy sebe – kolik jen mých dětí podlehne své vlastní pýše!

Kolik jich jen bude bědovat nad svou hamižností a falešnou zbožností!

Vyzkoušejte samy sebe! Většina mých dětí žije ve vlažnosti, ve svém "kruhu pohodlí", aniž by jako opravdové Boží děti přijímaly své povinnosti nebo usilovaly o duchovní život.

Milovaní, nevnímáte, nebo nevidíte nebezpečí, v němž žijete, ani neustálé léčky Zlého, jimiž vás pokouší, a tyto provokace, které nejsou zdánlivé, se stávají součástí každodenní reality věřících, kteří nezapírají svou víru.

Lidé: žijete a budete žít v urputném zápase, abyste zůstali ve svém ANO, které jste slíbili Bohu. Jak postupuje čas, bitva sílí. Proto je Boží Zákon v nevážnosti a je překračován kvůli zlu, které je na vzestupu nejen ve společnosti, ale v člověku samotném. Proto je Boží Zákon a Boží řád odmítán a nevázanost, kterou sám Zlý postupně zasel, je vlídně přijímána, aby se člověk bez strachu oddělil od života v milosti a sklouzl do propasti pod podobami modernismu, v němž je Boží vůle vyloučena.

Pokrytectví lidských bytostí je vede k tomu, že vystupují proti mým odhalením, která vám oznamuji z Božího pověření, abyste nebyli zaskočeni nepřízní osudu a nezbytnou očistou tohoto lidstva. Na této cestě potkáte a budete ve velkém počtu potkávat bratry, kteří jako kameny úrazu, kvůli svým pomýleným životům, stále drží na mých dětech těžký kříž, protože jim vyčítají jejich skutky a jednání, aby je uvrhli do beznaděje a nejistoty, a tím, že je zbavují sebedůvěry, je nechávají padnout do hříchu.

Pozor, děti:

ty lidské bytosti, které na vás naléhají, abyste zavíraly oči před voláním z nebes, se stávají velkými pomlouvači pravých nástrojů tohoto času a dělají to ze strachu před Světlem, které přináší vysvětlování Božího Slova, jež je vám odhalováno a ze strachu z mých odhalení. Přesto se nebojte. Přimlouvám se před Bohem za pronásledovatele lidu mého Syna, aby se obrátili, a pokud se neobrátí, budou pohlceni temnotou své vlastní pošetilosti uprostřed lidstva, které opovrhuje nápravou a vítá hřích.

Moje neustálá varování nejsou marná a neslouží k tomu, aby vás udržovala v trvalém očekávání a strachu. Jsou zde, abyste se jimi připravily a byly poctivé ve svých skutcích a jednání, a tím poznaly, co leží skryto za všemi těmito neustálými zkouškami a nesnázemi mých dětí. Má opakovaná varování jsou zdí, která vás ochraňuje před vším, co vystupuje proti lidu mého Syna, před světem a jeho falešností, před kacířstvím a ohavnostmi, které chtějí uvést v omyl církev mého Syna.

Děti, vy věříte, že jste strážci lidu mého Syna, a přesto jste slepé bytosti, které nechtějí vidět a ze strachu nechtějí mluvit. A pak jste překvapeny slovem svého bližního a považujete Slovo mého Syna za pošetilost. Jak jste rozporuplné, děti!...

Lidstvo samo se stalo modlářské, a kolik jen falešných bohů nachází na své cestě.
Probuďte se a nespěte, čelíte-li takové falešnosti a ohavnosti!

Buďte moudří, neplýtvejte časem na všední věci, ale buďte chápaví a poznejte mého Syna, abyste nemohli být oklamáni kvůli tomu, že neznáte Pravdu, a tak padnout do pošetilosti pýchy a být vedeni jako ovce na jatka.

Země se nachází v největším nebezpečí v historii lidstva, a vám se vše zdá být lží. Obdrželi jste datum (*), označující konec této generace – datum, udané člověkem –, a upadly jste do zděšení, protože neznáte Boží Slovo.

V tomto okamžiku opakujete, co jste slyšeli od svého bližního: "Nic se nestane, byli jsme varováni a nic z toho se nevyplnilo."

Ach, vy pokrytci! Schováváte se za své lidské omyly, abyste pokračovali v šílenství tělesného chtíče a poskvrňovali svého ducha, aby se vám, se ztvrdlým srdcem, jevilo vše jako správné a přípustné. Bůh zkouší svůj lid, aby Mu ukázal svou víru.

Nepohrdejte tímto Slovem, s vážností se vraťte zpět na cestu, která vede ke Spáse, a buďte těmi, kdo naplňují Boží Zákon. Lidé se nyní nacházejí uvnitř divadla, které pro vás připravil Zlý. Chapadla zla tvrdě pracují bez zastavení a lidé mého Syna žijí v neustálém očekávání, dávajíce stranou smíření s mým Synem, a tím i věčnou spásu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zlo nespí, a je-li člověk nepozorný, prudce vzkypí, nejen aby ho pokoušelo, ale aby mu způsobilo pád. Buďte zralými lidmi, kteří znají Boží Pravdu, činí nápravu, aniž by ztráceli čas.

Země je ohrožena nebeským tělesem. Vědci to vědí, ale lidstvo o tom neví, představitelé mocností o tom vědí, ale nenechávají o tom vědět. Pro lidstvo by bylo dobré, kdyby si bylo vědomo hrozeb visících nad zemí.

Voda chce očistit Zemi, oheň bude větší, protože teploty budou extrémní, vzduch přinese neznámé částice k obyvatelům pobřežních oblastí.

Bezbožnost roste a nabírá na síle, jak se mé děti stávají slabší a vlažnější než vlažné. Pronásledování a zmatek v národech vzrůstá jako mor jdoucí skrze národy.

Mé děti nejsou milovány, je jimi opovrhováno a jsou usmrcovány, protože jsou křesťany, že se snaží být v každém okamžiku lepší a chtějí žít svatým životem. Ďábel a jeho stoupenci svatost nenávidí, a to je důvod proč ti, kdo následují Satana, ničí obrazy mého Syna a páchají svatokrádeže, bičují a usmrcují mé kněze, kteří hovoří o mém Synu a říkají lidu mého Syna, že dobro je Světlo a že zlo nezvítězí nad dobrem.

Trápí mě, že mysl tolika mladých lidí je nasycena špínou, jíž se odevzdali, aby se udrželi v tom, co nazývají modernismem, s myslí a srdcem, z nichž se vytratil můj Syn, hodnoty, morálka a úcta.

Modlete se, děti, modlete se za Argentinu, bude plakat.

Modlete se, děti, modlete se za Venezuelu, tento národ nenajde odpočinek.

Modlete se, děti, modlete se za Finsko, přivodí lidstvu strach.

Modlete se, děti, vulkány způsobí spoušť po celé zemi.

Modlete se, děti, modlete se za sebe, abyste mohly dojít k poznání Pravdy a být věrnými dětmi Nejsvětější Trojice.

Boží milosrdenství není vyčerpáno a pošle svého anděla pokoje, aby s láskou pozvedl skleslé a obnovil jejich sílu, aby lid mého Syna byl osvícen.

Neztrácejte svůj pokoj, mé děti, buďte bytostmi pokoje.

Miluji vás, žehnám vám.

S láskou.

Matka Maria
Poznámka překladatele: (23. 9. 2017), youtube.
zpět