235. Poselství Ježíše ze dne 17. června 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VOLÁM VÁS, ABYSTE DUCHOVNĚ ROSTLI, PŘEKONALI SLABOST A NEBYLI SNADNOU KOŘISTÍ DÉMONA


Moji milovaní lidé,

vyzývám vás, abyste si razili cestu džunglí svých bezuzdných choutek, jimiž nyní v tak hojné míře oplývá lidstvo.

Moji lidé pohlížejí s velkou nedbalostí na má volání. Shledáváte, že je v pořádku, že je nečtete, ani že je nechcete pochopit. Někdy jsou velmi tvrdě formulována, aby se člověk ode Mne nevzdálil nebo si nemyslel, že když v neděli navštíví mši svatou a přijme Mě v eucharistii, že to stačí.

Člověk rostl tím, že Mě hledal, ale ne v sobě, jinak by se nevydával na jiné cesty, které ho vedou k pádu do spárů Satana.

Lidé jsou ohlušeni a oslepeni svou touhou vyniknout. V hledání stále dalšího pokroku zanedbali úctu ke stvoření. V tomto čase se utrpení lidstva naplňuje tím, že člověk napadl vše, co ho obklopuje.

Člověk si sám sobě přivodil škodu tím, že vše kolem sebe zpustošil, a tím zmenšil na minimum ochranu přírody nad celým lidstvem.

Vyzývám vás k vnitřní změně, ale vy jen čtete a neberete si z mé výzvy nic, protože Mě nemilujete, naopak, reagujete proti duchovní jednotě s mým Domem a proti duchovnímu růstu.

Moji milovaní lidé, vy víte, že nepřítel duše hltá lásku v lidském stvoření.

Jste hlupáci, volám vás, abyste duchovně rostli, překonali slabost a nebyli snadnou kořistí démona, a místo toho reagujete a jednáte zcela v rozporu s tím, o co vás žádám. Je to lidská hloupost, reakce těch, kdo se neobrátili a nevěřících, kteří se nerozhodli vzdát se všeho pro Mne, ale naopak se Mnou neustále bojují.

Tato generace přijímá mé Slovo, jak se jí to hodí, aby se ode Mne vzdálila. Mému Zákonu dává svůj vlastní smysl a proviňuje se proti němu důsledkem naprosté zhýralosti, v níž člověk žije.

Časy Sodomy a Gomory nebyly takové, jako jsou tyto. Tato generace je překonala vzhledem k člověku, jenž žije jen přítomným okamžikem a nestojí o náročné odpovědi.

Čas vám uplývá, aniž byste přemýšleli, kam vede váš život. Nenacházíte pokoj, neboť s ničím nejste spokojeni.

Člověk vyrůstá bez toho, že by Mě poznal. Nepovažuje za nutné, aby se chopil iniciativy a hledal Mě. Dívám se na mnoho mých dětí, jak se účastní činnosti v modlitebních skupinách, jak pomáhají při bohoslužbách. Hrdě zdůrazňují, že patří k určité skupině, a přesto jsou natolik prázdné, že si nevšímají, kolik jim toho dávám. Reakcí velké části mých dětí na má volání je povýšenost.

Moji lidé, musíte se dívat do svého nitra, neboť neustálá vzpoura otráví člověka natolik, že zůstane v samotě svého vlastního neštěstí.

Moji milovaní, "Ne samým chlebem živ je člověk" [Mt 4, 4]. Živí se vším, co mu přijde pod ruku, a aniž by Mě znal, klade Mi otázky.

Démon drží každé ze svých chapadel na určitém odvětví lidstva. Každé chapadlo zla bylo předurčeno, aby stále útočilo na mé děti podle charakteru každého jednotlivého člověka.

Náš Dům je chrání, ale lidé odmítají Boží ochranu a i nadále setrvávají ve svém egu se svou osobností, protože i nejmenší změna je pro člověka znamením slabosti.

Nejsem Bůh odpovídající rozmarům každého z mých dětí, JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14], a můj lid byl povolán žít v naplňování mé vůle.

Moji lidé, zlo živí pyšného, nečestného, závistivého, buřiče, zrádce, toho, kdo nepřipustí pokárání, toho, kdo nemiluje a nachází se tak v životě naplněném vlažností v každém ohledu.

Vy čekáte... Co čekáte...? Až se naplní to, co bylo odhaleno, pak lidstvo, které neodpovědělo, se bude nacházet v očistě, která bude každým okamžikem sílit.

Moji lidé... Jste rebelové!

Z našeho Domu přichází pomoc jako dar pro mé utrápené děti. Můj anděl pokoje je nositelem mého Slova a pomoci pro mé děti. On, sjednocený s mou Matkou, bude obranou pro ty, kdo jsou moji.

Země, mé děti, bude proměněna přírodou, kterou člověk narušil a znečistil natolik, že ji to oslabilo a ve svém oslabení se na některých místech rozpadá.

Člověk bude muset emigrovat a pohodlí, v němž žije, nechat za sebou.

Antikristianismus je pro vás jedním z velkých znamení, a vy jej nevidíte.

Přízrak války se odhalil. Jste ve válce a nevidíte ji...
Žijete ve vzájemné nenávisti a nevidíte ji...
Jste stvoření se ztuhlým krkem a neuvědomujete si to...
Neměníte se, neproměňujete se kvůli pýše a nevidíte to...

Řím, aniž byste to vnímali, je obklopen těmi, kdo se bouří proti Mně. Řím bude trpět rukou teroru a jeho půda se zbarví do ruda.

Zlo živí hněv a člověk dovolí hněvu, aby ho znetvořil k nepoznání. Děti, ďábel zmanipuluje ty, kdo byli dříve moji služebníci, aby vás zmátli a vedli po špatných cestách do propasti. Rozlišujte...

Jdete dál v životě duchovní chudoby, žijete z drobků, vy, děti Krále, tváří v tvář stálému odmítání situace, v níž se nacházíte, v neustálé vzpouře, v neustálém omezení, jemuž jste se ochotně podrobili...

Znáte mé Slovo a popíráte vysvětlování mého Slova. Pohybujete se v prchavém okamžiku..., a přesto nejste připravení k obrácení!

Varování, oznámené mou Matkou, stojí blízko před vámi, a můj smutek je nekonečný vzhledem ke stavu duší, které odmítají obrácení.

Musíte se rozhodnout k radikální změně, s vážností, rozhodností, musíte přestat být průměrnými a vlažnými bytostmi. Moje církev musí přinášet spásu a ne zatracení.

Jestli se nerozhodnete pro vnitřní proměnu a být mými svědky, k čemu vám bude vědění? Znalost bez praktikování je jako svíce bez světla.

Moji milovaní lidé, neznámé atmosférické změny budou pro vědu překvapením. Člověk neví, co vyvolal, když porušil Stvoření.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, bude trpět kvůli přírodě. Jeho obyvatelé budou trpět kvůli terorismu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Kanadu, bude silně otřesena.

Modlete se, mé děti, modlete se, Země se bude stále třást a zaskočí ty, kdo to nejméně očekávají. Vulkány zesílí svou zuřivost a aktivita velkých sopek bude ve zprávách.

Moji milovaní lidé, od nemorálnosti jste přešli k naprosté zhýralosti, a ta se bezmezně šíří, urážíte Mě a překračujete můj Zákon.

Nevidíte se ve světle mé Pravdy, sami se odsuzujete bez nejmenších zábran.

Pokud jde o úsilí, to odmítáte, a proto jste Mě také odmítli. Nejste vděční za to, co máte, ale pohrdáte tím. Přijde chvíle, kdy nepřítel lidstva vás oddělí od vašeho majetku, a pak budete litovat, že bude příliš pozdě pomáhat potřebnému a nasytit hladového.

Moji lidé, jdete s proudem světa, proto se nezastavujete a neměníte směr.

Velká města jsou nakažena zlem a zkázou. Vy, mé děti, nepřibližujte se zlu.

Vy nejste majitelé spásy, musíte jí být hodni. Nejste vlastníky spásy, ale musíte ji získat.

Přijďte ke Mně, mé děti. Přijďte ke Mně, nevzpírejte se.

Žehnám vám, miluji vás.

Váš Ježíš
zpět