240. Poselství Boha Otce ze dne 27. října 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CIZINCI VE SVĚTĚ


Moji lidé se cítí ve světě stále cizejší. Vy víte, že nejste ze světa kolem vás a rozdíl mezi vámi a těmi, kdo nejsou moji, vzrůstá každým dnem.

Je to přesně ten rozdíl, který všichni uvidí, jak se bude blížit konec, neboť mé Světlo se objevuje a září z každého z vás, kdo usiluje vykonávat mou vůli, a ne tu svoji. Použiji vás v těchto dnech, abyste pro Mne dosáhli na duše, abyste pomohli těm, které přebývají v temnotě, vyjít do mého nádherného Světla.

Blíží se váš čas, abyste byli zavoláni ke Mně domů, a bude to tak nádherný den. Buďte silní a odvážní, není nic, čeho by se moji vlastní měli bát.

Snášejte vše trpělivě, jděte po mých cestách a vše bude dobré.

Bůh Otec


Jan, 17, 15-17:
15: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.
16: Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
17: Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.

Mt 5, 13-16:
13: Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.

Iz 60, 1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.

Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude všude s tebou, kam půjdeš?"

Zj 3, 10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.
zpět