241. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEVIDÍTE NEVĚDOMOST, KTEROU ČLOVĚK SÁM VYTVOŘIL BĚHEM MINULÝCH STALETÍ?


Moji milovaní lidé,

mé srdce tluče pro každého z vás...

Žízním po duších!

Volám vás znovu a znovu k poslušnosti, a vy odmítáte. Neustále se proti Mně bouříte, aniž byste se při tom nutně obrátili proti Mně, ale neustále přijímáte nové idoly vytvářené lidmi, které vás vedou k útesu.

Žijete v popírání mého božství. Není nutné pronášet slova, ale vašimi činy a prací jste víc výmluvní než nejskvělejší řečníci.

Každou chvílí vidím mé lidi, jak se podřizují popírání mého božství a vytvářejí tak více zmatku. Udivuje Mě, když vidím, s jakou snadností se dobrovolně přizpůsobujete času, abyste Mě zapírali a vytvářeli ve svých bratrech zmatek s cílem způsobit větší zlo, větší nevědomost, a tak promyšleně svedli větší počet lidských bytostí do propasti. Zlo kráčí velmi rychle ke svému nejsilnějšímu projevu.

Moji lidé,

KAM JDETE?

Nevidíte nevědomost, kterou člověk sám vytvořil během minulých staletí?

Vše bylo učiněno, aby v tomto čase byl člověk přístupnější zlu a méně hoden být nazýván mým dítětem.

Chcete napravit své omyly skrze větší omyly, které vytvářejí větší zlo. Hřích nenese žádné jiné jméno: hřích je hřích. Přesto ten, kdo podněcuje své bratry, aby Mě uráželi, a je si toho vědom, rozmnožuje hřích, a tím i urážky, a i trest za hřích, který spáchal, bude větší.

Moji lidé, barbarství, v němž žijete, nebylo vytvořeno v okamžiku. Degenerace byla lidstvu vštípena dlouho předtím s velkým předjímáním. V této chvíli vzpoura, v níž člověk už dříve žil, se projevuje otevřeně, jen lidská degenerace, zůstávající dříve skrytá, se ukázala na veřejnosti.

Mé děti, kolik mých následovníků podléhá během několika okamžiků naprosté degeneraci! Všude tam, kde existuje život, člověk jej znesvěcuje degenerací a zvráceností v každém ohledu.

Vy nevědomí modláři!

Takoví je můj lid – plazí se před pouhými lidmi, jakoby to byli bohové.

Není vinen jen ten, kdo zbožňuje kohokoli, kdo není Bůh, ale i ten, kdo dovolí, aby byl jako Bůh zbožňován a dopřává si potěšení pýchy a arogance. Nejsou tyto děti dětmi ďábla, které vedou můj lid na scestí? Vešly jste do modlářství a nemůžete se zastavit, nevděčné děti! Dávám vám sám sebe a vy Mě neustále odmítáte.

Proto, že jste přivedli zlo až ke Mně, bude oheň padat z nebe. A ani potom ústa lháře nebudou umlčena. Před mýma očima pácháte tolik zla, je taková spousta projevů neúcty uctívačů model, že tuto generaci přivedete do okamžiků velmi velké bolesti.

Pohleďte, jak mnoho hadrů vlečete za sebou, kolik jich předáváte Satanovi, a není to jen Satan, kdo je lhář, ale člověk sám, který sám sebe nazývá vyvoleným, aniž bych Já ho takovým nazval.

Kolik mých lidí se cítí, že jsou opatřeni pečetí, povolaní, vybraní, oddělení od hříšníků, a sami jsou hříšníci, kteří nevytáhnou stéblo slámy ze svých očí! Páchají urážky proti Mně a myslí si, že je nevidím – pokrytci!

Moji lidé, kolik jen pýchy ve vás vidím a vy Mě neustále nazýváte svým Bohem, když byste měli činit pokání dřív, než vás přiměji k tomu, že se sami vyzkoušíte.

Jsem překvapen, když vidím, jak je mé Slovo vykládáno a současně ignorováno, přijímáte je jen podle potřeb každého z vás. Jak moc toho budete litovat, vzpurní lidé!

Vy blázni! Přestaňte Mě urážet...

Odvraťte se od falešných bohů, které jste si sami vnutili a od těch, které jste si dobrovolně vybrali, abyste přijali hanebné normy těch, kteří věří, že jsou víc než Já.

Ignorovali jste má varování a zapomněli jste, že cítí-li se člověk vlastníkem velké vědy, pak riskuje, že opuchne v duchu a bude se považovat za víc, než jsou jeho bratři. Proč se Mě nebojíte?...

Můj lid se vzdálil ode Mne, je to lid, který touží po zemi, protože je připoután k tomu, co je okamžité, odmítá můj Zákon, živí se zemí a země sama jej vyvrhne.

Velký je člověk, který se obrací, protože Mě potřebuje, protože Mě hledá, abych ho ochránil uprostřed tolika zla, které ho obklopuje...
Velký je člověk, který Mě hledá a čelí degeneraci, v níž lidstvo žije...
Velký je pokorný člověk, který se nesoudí se svými bratry, ale hledá pokoj...
Velký je člověk, jenž ví, jak zachovat mlčení, abych mohl mluvit Já...

Jste, mé děti, konvertité tohoto času?...
Jste těmi, které se odvrátily od světa, nebo těmi, které jsou stále smutné?...
Co je spravedlnost pro vás, a co je spravedlnost pro Mě?...
Jste pro své bratry medem, nebo žlučí?...
Přinášíte štěstí, nebo neštěstí?...
Jste těmi, které Mě hledají očima těla a potřebují, co je hmotné, aby se Mě dotkly?...

Moji lidé, ti, a jen ti, kteří mají čisté srdce, Mě mohou spatřit. Proto nejdřív musíte očistit své oči, a pak kapkami lásky Mě hledat uvnitř, ve svém srdci.

Moji lidé, tak málo je těch, které mohu nazvat "Milované děti mého lidu".

Okamžik, v němž žijete, je rozhodující pro lidstvo – vy to víte, ale popíráte to.

Neodevzdávejte se zlu, jako kdybych vás nevaroval, vstupte do vnitřního ticha a hledejte Mě, máte-li chvilku času.

Já se neodvracím od svých dětí, neodmítám toho, kdo Mě hledá, neodvracím se od toho, kdo Mě potřebuje a uznává, že je hříšník.

Přijďte ke Mně, vy, kdo jste unaveni věcmi světa a jeho pletichami...
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste pronásledováni...
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste chybovali...
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste připoutáni k sektám v rozporu s mou vůlí...
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste souženi...
Přijďte ke Mně, vy, kdo jste sami...
Přijďte ke Mně, vy, kdo ignorujete má volání, přijďte ke Mně se zkroušeným srdcem a Já vás přivítám, osvítím a ochráním.

Modlete se, mé děti, modlete se, aby můj Duch Svatý mohl přebývat v každém z vás.

Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, bude trpět rukou terorismu a příroda je bude bičovat.

Modlete se, mé děti, modlete se. Vyzývám vás, abyste se začaly modlit celosvětový řetěz modlitby svatého růžence za mír ve Venezuele.

Modlete se, děti, Španělsko s bolestí lituje urážky proti mému Domu.

Modlete se, mé děti, Kolumbie bude otřesena.

Moji lidé, jak se mé děti noří do bahna nečistoty, také na Zemi dochází k propadům po celém světě.

Moji lidé jsou věrní a pravdiví, netrápí se starostmi světa. Naopak, zůstávají v neustálé modlitbě, protože vědí, že Já jsem se svými, že Já jsem věrný a pravdivý.

Žehnám vám v této chvíli, v níž můj lid je zkoušen.

Žehnám vaše srdce, aby má Láska z nich mohla přetékat.

Žehnám váš zrak, myšlenky, sluch, aby v nich má volání dosáhla hlubin každého člověka.

Váš Ježíš
zpět