249. Poselství Matky Spásy ze dne 11. června 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


tears

 

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé krvavé slzy jsou mou bolestí, způsobenou nepřítomností lásky v srdci mých dětí.

Otcův Dům volal k lidstvu, aby pochopilo, že život vás musí vést ke konečnému cíli – k splynutí s Boží vůlí.

Místo toho člověk v tomto čase používá vše, co vlastní, k svému vlastnímu blahu, podle rysů své osobnosti, aby se prosadil u svých bližních, aby s nimi manipuloval, aby se obracel proti všemu, co je Boží...

Mé děti nechápaly, a ještě méně o tom uvažovaly, že Dům Nebeského Otce je v podstatě vyzývá, aby změnily své činy a jednání. Neboť poté, co vám byl dán pokyn nebo příkaz ke změně, démon se obrátí proti vám, aby vás vedl opačným směrem, a tak vás udržel ve stálé vzpouře proti Bohu.

Děti, jestli jste vyslovily své ANO mému Synu a rozhodly se činit pokroky ve svatosti, potřebujete zúrodnit půdu vaší osobnosti novou zemí, bez znečišťujících látek, uložených ve vaší mysli, bez starých hadrů, se kterými jste kráčely, a kterými se vzájemně lišíte.

Nepochopily jste, že to, co by vás mělo odlišit, je Zákon Lásky, a ne konflikt, jenž vyvolává hněv a činí z vás nepoznatelné bytosti.

Prolévala jsem slzy kvůli násilí v němž lidstvo žije, vraždění nevinných, kvůli rozvratu, v němž se nachází lidstvo...

Hněvu se podařilo hluboko proniknout do mých dětí, aniž by kdy pomyslely na Zákon Lásky. Člověk je řezník bez soucitu, zabíjí své bratry bez záchvěvu svého srdce, bez myšlenek, nebo pocitu lítosti nebo slitování.

Rozjímejte děti – jste-li schopné bezohledně jednat proti bratru, můžete být stejně tak snadnou kořistí pro antikrista.

Milované děti, Zákon Lásky vám dal Nebeský Otec proto, že člověk nemiloval sám sebe, a tudíž nezná lásku k bližnímu.

Bůh Otec je nad vámi, je vše ve všem. Musíte milovat jeden druhého, jste dětmi stejného Otce – milujte své bratry a pohrdejte tím, co je světské.

Ničíte Zemi, a v tomto čase se ničíte vzájemně a jste vzdálené jen okamžiky od větší destrukce.

Chcete zničit svou duši, a tak antikrist vás přijme do svých řad.

Vy, kteří se nazýváte Božími dětmi, jednejte jako Boží děti, a ne jako vlažná stvoření bez stanovené cesty ke spáse.

Co najde anděl pokoje, když jako děti Boha jste se zřekly věčné spásy, nemajíce lásku, protože vaše srdce je z kamene, necitlivé a odmítavé k milosrdenství a odpuštění?

Buďte opravdové, nepokřivujte Boží Zákon.

Pláču nad celkovou degenerací, tolerantní v různých odvětvích lidstva...
Pláču nad nedostatkem lásky, jenž panuje v rodinách...
Pláču, když vidím, jak se lidské bytosti považují za nepřátele ve svých vlastních domovech...

Volám vás, abyste si uchovaly přítomnost anděla pokoje ve své mysli.

Matka Maria
zpět