250. Poselství Ježíše ze dne 27. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROSTŘENÝ STŮL V BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI


V časech nouze, které jsou před vámi, zaopatřím všechny, kdo jsou moji. V mém Slovu jsem vám řekl, že prostřu stůl před vámi, v přítomnosti vašich nepřátel, a Já ten stůl opravdu prostřu.

Já sám připravím vaše jídlo a nasytím vás uprostřed strašného hladomoru, který se blíží. Nebojte se.

Poznámka: V té chvíli, když Pán mluvil, viděla jsem v duchu Ježíše, přepásaného ručníkem, chystajícího se umýt nohy svých učedníků.

Nakrmil jsem Izraelce uprostřed horké, pusté pouště. U potoka Keritu jsem Eliášovi poslal potravu po havranech, a i vám mohu poslat jídlo. Budete pronásledováni lidmi kolem vás, protože budete kypět zdravím a spokojeností v hubených letech, neboť jim bude záhadou, že nestrádáte.

V čase, kdy žádná potrava nebude moci být nalezena na zemi, budu tam s vámi. Prostřu stůl před vámi a budete jíst, dokud nebudete nasyceni.

Nebojte se toho, co přichází, mé děti. Jste-li skutečně moji, postarám se o vás. Jen neváhejte učinit, co vám přikazuji, neboť to bude pro vaši ochranu.

Ježíš


Ex 16, 15: Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: "Man hú?" (t.j. "Co je to?"). Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: "To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm."

Jan 13, 4-5
4: Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty, uvázal si kolem pasu lněnou zástěru,
5: potom nalil vody do umyvadla a začal umývat učedníkům nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu.

1 Kr 17, 3-6
3: Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu.
4: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou.
5: Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu.
6: A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil.

Ž 23, 5-6
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Ž 37, 18-19
18: Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.
19: V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.
zpět