251. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MŮJ LID SE STAL LIDEM BEZ VŮLE


Moji milovaní lidé,

držím vás ve svých rukou, vás, kteří Mě neustále hledají.

Jsem Boží milosrdenství, jsem pokoj, laskavost a naděje, aby mé děti mohly najít posilu ve své víře. Jsem spravedlnost, a jako spravedlivý soudce čekám do posledního okamžiku, aby se lidské stvořené mohlo kát a vrátit se ke Mně.

V tomto okamžiku se mohu jen dívat na Zem a pomalu vylévat svou spravedlnost kvůli úpěnlivým prosbám mé Matky za ty, kdo zůstávají věrní, kdo se stále snaží, aby neklopýtli, kdo jsou stálí, pokorní a praví křesťané...

Zadržuji svou spravedlnost kvůli prosbám mé Matky za ty, kdo se připravují a přezkoumávají se stále znovu a znovu, kdo prohlubují svou znalost přicházejících událostí a uvědomují si naléhavost skutečné odevzdanosti mému Domu, aby zachránili své duše a byli svědectvím svým bratrům s úmyslem jim pomoci.

Moderní a liberální názory Mě představují jako netečného Boha, a vyzývají člověka, aby byl liberální a setrvával v chování v rozporu s mým dílem a činy. Lidské jednání je v naprostém konfliktu s naším Božím Slovem, je v rozporu s Božím Zákonem, je velmi vážnou urážkou Přikázání a učení, které jsem vám zanechal.

Tato generace se stále sama znečišťuje a odevzdává se šílenství.

Antikrist připravil současný scénář, v němž lidstvo žije, a lidstvo jej přijalo...

Osobnost mých dětí už není jejich vlastní, ale přizpůsobila se většině s nově se formujícím člověkem, jenž už nemá žádné vlastní myšlenky kromě těch, které převzal od zbytku společnosti. Vynořil se člověk, který napodobuje své spolubližní, který neuvažuje, ale jen se řídí chováním ostatních.

Děti, moji lidé, vyzývám vás, abyste se vzájemně informovali, prohlubovali znalost mého Slova, které vám bude vysvětlováno různými způsoby, protože jste to vy, kdo budou účastníky přicházejících událostí.

Připravte se, neignorujte, co tato generace prožívá, a to, co si razí cestu uprostřed nevědomosti člověka, který pohlíží na vše, co se děje jako na normální.

Pozoruji vás, jak procházíte časem, aniž byste zanechali nějakou stopu. Nacházíte uspokojení v tom, že jste naživu, ale nemyslíte, neuvažujete, necítíte, a to se líbí těm, kdo ve svých rukou mají důležitá rozhodnutí o lidstvu, jehož jste součástí.

Moji lidé, skupina mužů a žen s ekonomickou mocí se rozhodla vás udržovat v nevědomosti o pravé skutečnosti, s cílem s vámi manipulovat. Nemůžete to ignorovat: Vysvětlil jsem vám to, a v tomto ohledu nesmíte přestat přemýšlet a jednat.

Moji lidé, tato generace je nenormální, degenerovaná, raduje se z toho, co je zakázané a co omezuje její status Božích dětí – uctívá boha peněz, boha technologie, boha modernismu, boha degenerace...

Takové jsou okamžiky, které vám ukazují stav, v němž tato generace žije. Vidím víc hříšníků než v Sodomě a Gomoře. Nezastavíte se před hříchy jakkoli těžké mohou být, po celý čas propagujete nové způsoby urážení naší Nejsvětější Trojice. A nakonec bude dobro považováno za zlo a zlo bude přivítáno s velkým potěšením.

Rodiny jsou neustálým bitevním polem. Děti povstávají proti svým rodičům, bratři nevypadají jako sourozenci, rychle ztrácíte své hodnoty. Věrnost dospěje k tomu, že už nebude známá, pokrevní vztahy budou odmítány, všichni se budou zříkat jeden druhého, zapírat jeden druhého...

Lidstvo je v neustálém chaosu. Náš Duch je stále zarmoucen. Lidská fantazie je silnější než samotné poznání a představivost znečišťuje stvoření a ovládá je tím, že zastiňuje poznání.

Děti nepřinášejí dobré ovoce, bouří-li se proti svým rodičům. Rodiče své děti trestají, a děti se smějí a vítají to, co jim předkládá Satan.

Toto je čas, kdy se lidé sami oddělili od toho, co je duchovní, považujíce je za směšné a ne nutné k tomu, aby se rozvíjeli.

Vývoj pro dnešního člověka závisí na technologii, a ten ví, že ho technologie ovládla, způsobila, že je jejím otrokem a spoutala ho – nikoli fyzickými řetězy, ale řetězy, které mu ukradly mysl, myšlenky, vůli, schopnost se rozhodovat, inteligenci. A já vidím zombie chodící po zemi... Můj lid se stal lidem bez vůle.

Můj lid je oslaben, vzhledem k neustálé vlně nenávistných ideologií, které Mě mají odcizit od mého lidu, aby se odevzdal Zlému. Neustále vytváříte nové babylonské věže, v nichž jste zahynuli a stále hynete, a ztrátou vztahů se jako lidské bytosti zcela ničíte.

Mé mystické Tělo se ode Mne odvrátilo, cítí, že už Mě nepotřebuje. Boříte mé chrámy, znesvěcujete Mě, rouháte se proti naší Trojici, odmítáte mou Matku, zesměšňujete ji a má skutečná Přítomnost v eucharistii bude popřena.

Moji lidé se cítí více sami, přijde rozkol a má církev na zemi bude trpět pro své chyby. Zlý se může chlubit znečištěním všech sektorů mé církve a vyvolává skandál za skandálem.

Vy, mé děti, řádně se připravte, kajte se ze spáchaných urážek.

Moji lidé, uprostřed zdánlivého klidu, který předchází Varování, je člověk stále více veden na scestí. Děti, přezkoušíte samy sebe, samotné hlubiny vaší duše budou otřeseny. Některé z mých dětí poprvé poznají své lidské svědomí.

Všichni uvidí urážky, které spáchali proti Božímu Zákonu a prožijí tento mimořádný soud, jemuž ani jediný člověk nebude moci uniknout, s železnou tyčí. Každý zůstane v osobní pustině svých hříchů, nikdo nebude schopen pomoci druhému. Potom, moji věrní budou věrnější a ti, kdo Mě nemilují, Mě budou ještě méně milovat. Pronásledování mých věrných vzroste a velký podvodník řekne lidstvu, že tento čin milosrdenství z mého Domu způsobil on sám.

Během tohoto osobního přezkoušení bude Stvoření otřeseno, vesmír člověku připomene, že lidské činy dokázaly přiblížit nebeská tělesa k Zemi. Pozemská atmosféra bude mít zbarvení ohně a tímto ohněm bude země hořet.

Moji milovaní lidé, kdokoli Mě odmítne tím, že řekne, že jsem mu nahnal strach, když jsem mu sdělil svou Pravdu, je cizí skutečnosti, v níž žije.

Modlete se, mé děti, modlete se za Filipíny, tato má země bude prolévat slzy v nejvyšší míře.

Modlete se, mé děti, modlete se za Guatemalu, mohutný vulkán se probudí s velkou silou.

Modlete se, mé děti, modlete se, Střední východ hoří.

Modlete se, mé děti, moře je silně rozbouřeno vlivem blízkosti nebeského tělesa.

Moji milovaní lidé, pošetilost je dcerou zla: Přijměte mé Slovo a vnitřně se obnovte šlechetným duchem.

Neodepřu vám ochranu, bude-li pokora a úmysl nápravy ryzí.

Objevte, že žijete, nebuďte už otroky technologie, která vás ovládá.

Žijte, dýchejte mou lásku.

Žehnám vám se srdcem žíznícím po duších.

Váš Ježíš
zpět