253. Poselství Matky Spásy ze dne 17. července 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VYCHLOUBÁTE SE DUCHOVNÍM IGNORANTSTVÍM, V NĚMŽ ŽIJETE


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

svýma rukama vás zvu, abych vás nechala vstoupit na cestu spásy.

Mé děti se stávají troufalé v odmítání uposlechnout prosby mého Syna. Nevíte-li, co je to duše, pak také nevíte, co ztratíte a pouštíte se na nejsnadnější cestu, která vás přivede do zatracení.

Každá výzva v těchto odhaleních je Boží vůlí. Žádné volání není zamýšleno, aby vás vyděsilo, ale aby vás varovalo před očistou, která se blíží k lidstvu, aby vás nezastihla nepřipravené a abyste byli ochotní změnit své životy.

Lidstvu činí potěšení všechno, po čem touží, aniž by přemýšlelo, zda je to dobré, nebo zlé. Sobecký a soutěživý postoj vede člověka, aby nemyslel na své bratry, ale zaměřil se jen na své pohodlí, na své osobní uspokojení, dávaje tím volnou ruku bohu materialismu. Tento postoj byl přenesen na duchovní část lidské bytosti. Bez práce a činů lásky pro své bližní, člověk selhává v naplňování Prvního přikázání Božího Zákona a odmítá v tomto ohledu o sobě přemýšlet.

Tohoto sobeckého činu se chopil ďábel, který vrhá na společnost šipky nasycené světskostí, která je samolibě přijímá ve vzdoru k přírodním zákonům a proti Boží vůli.

Mladí lidé jdou ve světě, aniž si volí pevný směr, kde je uchvacují vody: vody, nakažené nemorálností, zhýralostí, degenerací a neschopností odmítnout, co je špatné, vody zamořené zkažeností, hněvem, urážkami proti přikázáním Božího Zákona, vody znečištěné škodlivým učením, záměrně pokřiveným těmi, kdo v rámci [vzdělávacích] institucí jsou skutečnými démony, kteří uvádějí do zmatku vše, čeho se dotknou.

Nebuďte nepozorné, mé děti, počet falešných učitelů vzrůstá – těch, kdo nejsou v souladu s evangeliem, kdo nejsou praví, kdo věří, že mohou oklamat mého Syna. Ti si jen připravují své vlastní odsouzení.

Zůstávejte bdělé, mé děti, je zde velké množství těch, kdo říkají, že dostávají Slovo mého Syna, aniž by to byla pravda.

Poznejte mého Syna, abyste mohly rozlišit mezi tím, co je pravé a tím, co je znečištěno. Vy víte, že tento čas je časem zmatku, protože předchází velké a předpověděné události všeho druhu, ty, které vám oznamují, že žijete v čase časů.

Tato generace vytvořila tolik zkaženosti, že přitáhla zlo a jeho legie k Zemi, a tak udržuje zamoření mnoha lidských stvoření, které vykazují podoby chování dříve nikdy nevídané.

A člověk pokládá vše za dobro, protože hřích a peklo pro něj neexistují a Boží odpuštění je užíváno, aby mu dovolilo ponořit se do hříchu a být polapen Satanem.

Dívám se na Zem, a tak mnoho mých dětí se oddává projevům nedostatku lásky k Bohu, vychloubají se duchovním ignorantstvím, v němž žijí, a s velkou bezcitností ničí obrazy v chrámech, páchají svatokrádeže s eucharistií a jdou bez výčitek dál svými životy.

To je vzpoura člověka proti mým kněžím, proti těm, kdo kážou Slovo mého Syna a neřídí se jím ve svých každodenních životech. Je to vzpoura dětí bez Boha, které se rozhodly uctívat ďábla. Je to vzpoura člověka, jenž ďábla přivítal a narouboval vám jed nenávisti k Bohu.

Tato generace se dusí ve své morální a duchovní krizi.

Člověk bez Boha je člověk bez svědomí, bez strachu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

k tomu, abyste v sobě objevily mého Syna, musíte mít ve svých srdcích lásku a podporu Ducha Svatého. Lásku, abyste neodmítly Pravdu, i když ji nechápete, lásku, abyste byly schopné opustit stav omylu, v němž setrvávají ti, kdo popírají mého Syna.

Nemáte už čas, jen okamžiky, a v těchto okamžicích narůstají omyly a odmítání božského. Je to znamení, které prozrazuje, co přichází, znamení, kterého si musíte vážit, abyste neospravedlňovali život v temnotě.

V tomto čase je mé srdce ponořeno do velkého smutku. Ti, kdo ztratili svůj tělesný zrak, vyvíjí velké úsilí, aby se vzchopili, ale vy, kteří jste se rozhodli být duchovně slepí, abyste neviděli Pravdu Božího Slova, velmi urážíte mého Syna.

Zlý podvádí tuto generaci, která hoří touhou po technologickém pokroku, podvádí vás s velkou lehkostí, podvádí dokonce i ty, kdo patří mému Synu.

Démon snadno podvádí mnoho z mých vlastních, aby je přivedl k věčnému trestu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Otcův Dům před vámi nic neskrývá. Buďte poslušné a nezanedbávejte Boží volání, v němž najdete pravou cestu.

Věnujte pozornost tomu, jak pokroky zneužité technologie vás přivedly k naprosté závislosti na ní. To všechno bylo v plánu antikrista, abyste byly už předem podrobeny úplné kontrole v rukou antikrista. Vaše údaje jsou uchovávány v rukou zla, aby byly použity proti vám, mé děti.

Proto jsem vás vyzývala, abyste se ponořily hlouběji do Písma a poznaly a rozpoznaly mého Syna, abyste nebyly zmateny.

Syn zatracení zvyšuje svou moc prostředky svých věrných a smrtících elit proti lidstvu, které nebere na vědomí Boží volání a je překvapováno znovu a znovu.

Modlete se, děti, modlete se za Rusko, bude trpět skrze přírodu.

Modlete se, děti, modlete se za Island.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené Státy, bolest je na obzoru.

Modlete se za Venezuelu, modlete se za Venezuelu.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, země se třese z jedné světové strany na druhou.

Vulkány zvyšují svou aktivitu účinkem nebeského tělesa, které se blíží k Zemi.

Lidstvo si najde svou cestu, až se dokáže osvobodit z otroctví, kterému se odevzdalo.

Přijde nový úsvit tam, kde bude panovat pokoj mého syna.

Jako Matka lidstva, vám dávám svou lásku, nabízím vám svou přímluvu.

Modlete se svatý růženec, přijímejte mého Syna, buďte skutečnými chrámy Ducha Svatého.

Žehnám vám svou láskou.

Matka Maria
zpět