259. Poselství Boha Otce ze dne 20. února 2017

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BRZY BUDE NOC


Moji lidé nevěří, že to, co jsem jim řekl, přichází. Věří tomu, ale jen když se to týká někoho jiného.

Mé děti, cožpak nevidíte? Nevidíte, že v mém svatém Slovu, které říkám vám všem, vychází všechno najevo? Neuvědomujete si pokročilou hodinu?

Nyní je čas, abyste se přitiskly do mé Přítomnosti, modlily se za všechny, kdo jsou ještě ztracení a připravovaly se vstoupit do vašeho nebeského domova, neboť brzy navždy opustíte, co patří světu.

Máte ještě před tím vykonat na zemi dobrá díla? Byly jste povolány kvůli mému určení? Dokončete svou práci, neboť den spěje ke konci.

Brzy bude noc, protože strašná temnota pokryje zemi, kdy nikdo nebude moci vykonávat mou práci.

Bůh Otec


Is 60, 1-2:
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic konat.zpět