260. Poselství Ježíše ze dne 3. srpna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


JE TO VĚČNÝ ŽIVOT, JEJŽ ODMÍTÁTE


Moji milovaní lidé,

láska, kterou přijímám od svého lidu je jako vůně kadidla, která stoupá ke Mně, a Já ji vracím v požehnání těm, kdo jsou moji.

Dívám se na každého se zvláštní láskou. Mé milosrdenství vás volá k rychlému obrácení, vybízím vás, abyste pracovali a jednali v Boží vůli.

Žádné z mých dětí nebude Mnou opuštěno, víra musí zvítězit – Já jsem Bůh Lásky.

Neopustím ty, kdo jsou moji, ale prosím mé děti, aby neopouštěly můj bok a ze své vlastní vůle Mě prosily, abych je neopustil.

Nevnikám ke svým dětem násilím. Mé srdce se trhá, když vás vidím na cestě k zatracení, ale i tak musím čekat, abyste na Mne pohlédly a volaly Mě.

Já jsem Bůh pokoje a chci po vás, moji lidé, abyste zůstali v pokoji.

Nechci, abyste byli dětmi hněvu, ale abyste byli naplněni mým pokojem.

Zdraví duše je pro vás důležité, abyste si zachovaly nutnou rovnováhu v tomto čase zmatku. Duše se stává neklidnou, když dovolíte, aby vás sevřel hněv a vedl vás bez jakékoli kontroly pronášet nevhodná slova proti svým bratrům, když se podílíte na nespravedlivých činech, když se proviňujete proti mému Slovu, když zapomínáte na Boží Zákon, když zabíjíte své bratry, když Mě úmyslně neposloucháte, když lidské ego překročí mé žádosti.

Moji lidé, zlo nedokáže víc než má Láska, ale člověk se připojí k tomu, co je špatné, a tak Zlý ho uchopí a okamžitě vzdálí ode Mne.

Kolikrát jsem vás vybízel, abyste na Mne pohlédli, abyste Mě přijali a aby můj Duch vám dal nutnou moudrost k poznání, kdy se zlo maskuje jako dobro!

Neřídili jste se mými prosbami a jdete dál jako člun unášený proudem, a to je pro vás nebezpečné. Zlý je vynalézavý, nabývá podoby jednání, prací, které se zdají být dobré a ve skutečnosti takové nejsou, a vy, když je nerozpoznáte, padnete do sítě zla.

Tento čas je vážný. Je to čas naléhavosti pro mou církev, kterou volám, aby se hlouběji ponořila do Mne. Je třeba mít poznání a přiblížit se ke Mně, aby vás obavy nevedly k tomu, že byste se odevzdali Satanovi.

Moji lidé, nemějte strach! Nechám sestoupit z nebe to, co je nutné, aby můj lid nezahynul kvůli zlu, které vám odmítne dát potravu, vodu... Lidé malé víry! Bojíte se těch, kdo vás mohou nechat bez potravy, ale nebojíte se ztratit věčný život. To proto, že Mě neznáte – budete Mě prosit o chleba a Já vám dám kameny? Ne! Já jsem nekonečná láska...

Chybějící znalost lidstva vede k násilí a toto násilí se šíří jako mor z jedné země do druhé až se stane neovladatelné. Uvidíte, jak těžké je pro ovládané lidi přežít bez toho, co je nezbytné, a přesto, kdybyste měli v tomto čase víru jako hořčičné semínko, nechybělo by vám, co je nutné k přežití, je-li to má vůle.

Některé z mých dětí neprošly těžkými časy, nevědí, jak čelit hladu, neznají tvář útisku, neznají tvář beznaděje a nemají, co je nutné k potlačení bolesti. Má Matka vám dala a dá léky, které můžete najít v přírodě a s nimi zmírnit nemoci a nechat je vymizet. Neschovávejte si je, dokud je nebudete muset použít. Hledejte je, kde jsou, hledejte, kde je můžete najít blízko vás – nečekejte do poslední minuty.

Mor se pohybuje tiše, aniž by byl lidstvu odhalen. Máte prostředky a více, abyste s ním bojovali. Já neopustím svůj lid.

Moji lidé, měsíc a slunce mají velký vliv na Zemi, a proto i na vás.

Nepohlížejte na události, které se dějí jako na bezvýznamné. Jakkoli malé mohou být, mají dopad na člověka a na samotnou Zemi.

Lidé pozorují, co se děje s velkolepostí, ale bez uvědomění. Je nutné, aby můj lid byl otevřenější mým výzvám, nesmíte pokračovat v popírání spásy.

Jak se tato generace obrátila proti životu?
Jak přišla k tomu, že pohrdla darem života?
Kam až jste došli v znehodnocení největšího daru, který člověk má: Daru života!

Trestáte sami sebe tím, že souhlasíte s urážkami mého Ducha Svatého. Krev nevinných dosáhla útrob země a ta, jako kdyby polykala žluč, se prudce otřásá. Hřích člověka přitahuje k zemi nebeská tělesa, která budou nebezpečná. Zlo přitahuje zlo, dobro odhání zlo pryč.

Obraťte se! Je to věčný život, který vám nabízím, a je to věčný život, jejž odmítáte.

Moji lidé, kolik dobrého díla jste během svého života přivedli do konce?
Nejen modlitby mohou být počítány ve váš prospěch. Co jste udělali pro své bratry?... Jak jste jim pomohli? A kolik skutků milosrdenství máte ve svých rukou, abyste Mi je ukázali?

Děti, abyste byli hodnými dětmi, nestačí poslouchat a přijímat. Musíte dávat, musíte nabízet, musíte být činem v mém učení. Mé dílo a jednání není statické, mé dílo a jednání přináší stále plody v hojnosti pro mé děti.

Moji lidé jsou lidmi skutků, které se rozmnožují do nekonečna, protože se rodí z mé Lásky.

Milované děti, modlete se za Francii, její nářek nemá konce.

Milované děti, modlete se za Chile, bude se třást.

Milované děti, modlete se za Spojené státy, mé děti budou trpět.

Milované děti, modlete se, mohutné vulkány se stávají aktivními.

Milované děti, modlete se za Kostariku, bude trpět.

Neodchylujte se od mého Slova, jděte hluboko do Písma svatého a do vysvětlování mého Slova.

Má Matka zůstává a zůstane s mým lidem v nejtěžších chvílích pronásledování, jemuž bude podroben, protože si vybral zlo a oddal se zhýralosti a přivlastnil si Boží Zákon. Můj lid bude pronásledován stejným zlem, které zakořenilo v mé církvi. Moji kněží musí vítat modlitbu s oddaností a volat mou Matku, aby je ochraňovala.

Má Matka, jako Archa Nové smlouvy, povede mé lidi, ochrání je a udrží je pod svým pláštěm, Nebojte se, JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14].

Moji milovaní lidé, miluji vás, žehnám vám. Neodvracejte se, vraťte se rychle ke Mně.

Váš Ježíš
zpět