266. Poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MILUJI SVÉ DĚTI, ALE KAŽDÝ OBDRŽÍ PLODY SVÉHO DÍLA A ČINŮ


Moji milovaní lidé,

žehnám vám v každém okamžiku, aniž bych zadržoval svou lásku pro můj lid.

Dívám se na vás s Věčnou Láskou uprostřed lidstva, které získává srdce těch, kdo jsou moji a stále je zatvrzuje, aby docílilo, že duchovně upadáte. Dovolili jste tomu, co je světské, aby vás přivedlo k pádu do nízkosti a zkazilo vás tak, že milujete, co je hmotné a dokonce ani nepomyslíte na to, co je duchovní, protože na ně pohlížíte jako na něco smyšleného.

Jak zatvrzelý je můj lid, stejně jako jeho pohanští předci! Někteří věří, že budou-li stát na mé straně, nebudou muset projít skrze zkoušky, nebo si špatně vykládají mé Slovo a jsou si jisti, že ochráním jejich hmotné statky. V té míře, v jaké si toto myslíte, budete se ode Mne vzdalovat a ukazovat nedostatek víry. "Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: Přesuň se odtud tamhle, a přesune se, a nic vám nebude nemožné [Mt 17, 20]. Ale víra, kterou máte je slabá a dáváte velkou moc zlu, i když víte, že konečné vítězství bude mít naše vůle.

Tak mnoho vás poslouchá vysvětlování mého Slova ze zvědavosti!… A tak by tomu nemělo být, protože ten, kdo Mě vyhledává ze zvědavosti, Mě potom bude hledat z nouze.

Dokonce vidím některé z vás, jak stojí mezi "již" a "ještě ne". Jak jen budete litovat, že jste nevěřili právě v tomto okamžiku! Naše vůle vám ohlásila vše, co se děje a co se ještě stane, ne aby vás vystrašila, ale abyste se připravili.

Jak se jen rmoutím pro ty, kdo ani nechtějí naslouchat, číst nebo věřit a kdo žijí, a nevědí, co se děje ve světě, ani si nejsou vědomi bolesti svých bratrů, kteří jsou pronásledováni jen proto, že následují Mě!

Vidím, že více než naší vůli věříte a důvěřujete vědě, která neví, co se stane.

Pozorně posloucháte zprávy o počasí, pozorně nasloucháte ekonomickým expertům, analytikům politiky, války a náboženských záležitostí…

Ale Mě ignorujete, pohrdáte Mnou, necháváte Mě čekat a nevěříte.

Naše vůle vás varuje před změnami, jimž budete vystaveni a jimiž budete trpět kvůli přírodě, a vy stále ignorujete mé Slovo. A když vás varuji před přicházejícími událostmi, moji lidé, pak činíte preventivní opatření, abyste netrpěli.

Lidé neberou vážně naši vůli, a protože toto zlo využívá nevíry, aby vás přivedlo do extrémů, kdy odmítnutí je výsledkem nedostatku poznání a spirituality člověka.

Miluji své děti, ale každý obdrží plody svého díla a činů:

své víry a oddanosti…
svého duchovního růstu a bojů proti zlu…
své lásky k bližnímu…
toho, jak milujete mého Otce…
míry, jakou měříte svým bratrům…
soudů, které jste pronesli bez důkazu, nebo z důvodů, které držíte v tajnosti svého srdce…
hanobení, jímž jste pošpinili své bratry…
pomluv, jimiž jste napadli pověst svého bratra…
příležitostí, kdy jste použili mé Slovo a týrali jste svého bratra a sypali sůl do jeho rány…

Kolik z vás slouží v mých chrámech v nějakém úřadu a jsou to stvoření, která si nezaslouží být před oltářem, protože berou můj Zákon do svých rukou!

Přijdete Mě navštívit a budete zahanbeni, protože vás nechám pohlédnout na příležitosti, kdy jste odehnali mé děti z mého Domu a byli přitom hříšnější než ti, na které jste ukázali prstem.

Každé lidské stvoření, které nemiluje svého bližního, které není opravdově pokorné, které se neponíží, aby bylo poslední, podstupuje riziko, že neochutná věčný život, protože zneužití svobodné vůle je vede k jeho vlastnímu odsouzení, pokud se nebude náležitě kát.

V této chvíli blázni, roztroušení po celé zemi, diskutují o mém Slovu a všichni si myslí, že mají pravdu. Pokrytci! Kdyby se tolik zajímali o naší vůli, využili by tuto chvíli, aby varovali moje lidi před tím, jak budou trpět a otevřeli by jejich oči, aby jejich mysl probudila znalost a znalost jim dovolila uvažovat o tom, že to, co se stane je jisté a blízko.

Moji milovaní lidé, Země prochází změnami při každé kosmické události velkého rozsahu, ke které dojde blízko ní, a vy pozorujete tento jev a nevíte, co se skrývá za tímto úkazem nebo působivou podívanou. Země trpí těmito událostmi, které ji ovlivňují, a člověk na to nemyslí, nebere vážně skutečnost, že Země nemá stejné magnetické pole jako v minulosti.

Děti, vy nevěříte mému Slovu, nevěříte, že tak velký rozsah hříchu je zapojen do přitahování neštěstí k Zemi a že je zrychluje. Nevšímáte si, když vás volám, abyste věnovaly pozornost neustálé a rostoucí vlně násilí v lidstvu a skutečnosti, že sama Země vyvrhuje hřích člověka.

Pozemský magnetismus je oslaben a vy nezvyšujete sílu modlitby, ani prosby o vaši ochranu. Naopak, posilujete hřích. Nevyzývám vás jen k slovní modlitbě, ale také k modlitbám skrze práci a činy, sjednocené s naší vůlí.

Moji milovaní lidé, jádro Země je v procesu změny, Země sama je v procesu změny a vy se musíte stát stvořeními, která jsou více duchovní, abyste rostli a pozvedli se k naší Nejsvětější Trojici.

Modlete se, děti, modlete se za lidstvo, není si vědomo, co se mu stane, co se blíží a čím bude trpět.

Modlete se, děti, modlete se za Kolumbii, bude se silně třást.

Modlete se, děti, modlete se za Chile, tento lid bude plakat, až bude čelit síle přírody.

Modlete se, děti, modlete se za Nový Zéland, bude silně otřesen.

Modlete se, děti, modlete se, hněv se silněji zmocňuje člověka. Lidstvo bude žít v nepřestávajícím teroru.

Moji lidé, Já jsem Bůh, proto vás volám, abyste procitli, abyste reagovali tak, že se obrátíte k naší Trojici a k Matce lidstva, k vašim bratrům na cestě a k vašim přímluvcům. Je naléhavé, aby se lidstvo vrátilo k spiritualitě.

Zlo získalo moc a je povinností lidí ho zastavit a proto se člověk musí stát duchovní. K lidstvu přicházejí velké změny, a bude to jen člověk víry, který ve svém duchu pochopí, co se děje, aby nebyl podveden a nepřipojil se ke zlu.

Moji milovaní lidé,

žehnám vám, miluji vás, ale síly zla chytají mé nic netušící děti a vládnou jim, navádějí je, aby násobily hřích. To je příčina stálé vlny činů teroru člověka proti člověku. Takto oznamuje antikrist svůj obří krok k lidstvu, neskrývá moc, kterou mu člověk dal. Ti, kdo pro něj už dlouho pracují, touží po zničení velké části lidstva, proto hledají válku.

Pospěšte si, moji lidé! Buďte věrni mému Zákonu, nevykládejte Přikázání, jsou tím, čím jsou.

Z Boží vůle přijde náš anděl pokoje potom, co se objeví antikrist, abyste si ho nespletli se Zlým. Bude útěchou mému lidu a bude poskytovat Boží Slovo, abyste nezapomněli na sílu naší Lásky a neodevzdali se zlu z beznaděje. Jako vzácná perla stojí náš anděl pokoje v našem Domu, aby přišel k mému lidu v určený okamžik.

Moji milovaní lidé,

země se bude silně třást, očista této generace se blíží. Naše Trojice vás neopustí. Udržte si víru v naši ochranu, buďte poslušní a nepřipoutávejte se k pozemským bohům. S mou pomocí a v životě ve víře a poslušnosti, buďte stále majáky víry, která nese svědectví mé Lásky, přítomné v lidstvu.

Odpovězte na mé volání, teď není chvíle k odmítnutí, ale k jednotě mého lidu.

Žehnám vám svou Láskou.

Váš Ježíš
zpět