270. Poselství Ježíše Krista ze dne 26. srpna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEROZVÍJÍTE DUCHA, ŽIJETE TÍM, ŽE KRMÍTE SVÉ EGO


Moji milovaní lidé,

jste můj lid a já vás miluji….

Jste mými dětmi, těmi, které miluji a pro které jsem se odevzdal kříži.

Moji milovaní lidé, vidím, jak následujete kacíře, vidím, jak následujete ty, kdo Mě nemilují a říkají, že jsem je vybral jako své nástroje.

Nezapomeňte, že "Ne každý, kdo říká, Pane, Pane, vejde do nebeského království" [Mt 7, 21].

Jste uprostřed velkého zmatení. Má církev se nachází na počátku schizmatu a vy jste ponechali Přikázání volnému výkladu mému lidu, který, jako v čase Mojžíše, se unavil čekáním a odevzdal se uctívání falešných model. Má církev opakuje stejné chyby tím, že není poslušná naší vůli a neřídí se mou Matkou v tom, co požadovala splnit ve svých opakovaných zjeveních.

Má Matka vám nechala poznat Boží vůli, vám, svým dětem, ale vy jste si zacpali uši a nechali ztvrdnout svá srdce ze strachu urazit ty, které má Matka požadovala nechat zasvětit svému Neposkvrněnému Srdci. Kvůli neposlušnosti má církev nezasvětila Rusko Neposkvrněnému Srdci mé Matky, a proto bude lidstvo trpět. Kdyby poslušnost byla větší než strach, lidstvo by už válce nečelilo.

Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí, bude to triumf, ale kvůli tomu budou moji lidé muset projít tím, čemu se mohli vyhnout: budou očištěni.

Ďábel si všude přivlastňuje duše a mé děti, co děláte, abyste předešli této ztrátě duší?

Moje církev je ponořena do zanedbání péče o spásu duší. Velká část mých oblíbených už neposkytuje katechismus mým lidem, ale kázání lehká jako pěna, shovívavá k hříchu, aby jim farníci neodešli.

A vnitřní chrám mého lidu, v jakém je stavu? Plný hadů, napaden temnotou a odporným puchem hříchu, který se zmocnil všeho, protože lidské stvoření Mě drží v zapomenutí.

Potřebuji, aby se můj lid soustředil na svůj vnitřní chrám, pokračoval v úsilí žít blíže Mně, více se odevzdal tichu, více se zaměřil na naplňování znamení tohoto času, abyste nebyli nevědomí o tom, co se děje.

Nebuďte lidmi zdání nebo masek pro každou příležitost, buďte stvořeními Boží Lásky, kteří jdou po cestě a nesou mé Slovo kamkoli jdou, kteří se neskrývají, nejsou-li dobře přijati, ale setřesou prach ze svých nohou a hledají jiné bratry, jiná místa, aby evangelizovali.

Moji lidé nemluví, nekážou…

Můj lid byl obětí krádeže mých vlastních slov a pojmů, a nyní se chvěje, když poslouchá mnohá slova a pojmy v nových ideologiích nebo sektách a kvůli tomu je nepoužívá. To dovolí těm, kdo vstoupí do mé církve, aby kradli co je moje a přivlastnili si to, a obklíčili můj lid, aby jej oslabili.

Děti, nepadejte do nevědomosti; sekty a cizí filozofická hnutí se zmocnila mého Slova a toho, co patří mému Domu, aby vyvolala zmatení.

Člověk je zázrakem mého Otce, vlastní nejlepší a největší systém inženýrství a věda jej nedokázala lehce objevit. Můj Otec obdařil člověka příkladným a dokonalým oběhovým systémem, takže krev je rozdělována po celém organismu, a stejně je tomu s jinými systémy, které lidské tělo vlastní. Není snad laboratoří nejvyšší kvality?

Moji lidé viděli, jak esoterická hnutí používají slova jako "energie", aby si je přivlastnili a aby katolíci, kteří je používají, se cítili, že patří k těmto sektám, nebo byli považováni za jejich vlastní bratry.

Ne, děti! Lidské tělo je v neustálém pohybu, nezastaví se, a tento pohyb produkuje energii a energie vytváří vibrace. Vibrace je podobou komunikace, kterou tělo vysílá navenek, aby svým bratrům žehnalo, nebo je kontaminovalo negativitou.

Naše Trojice není jménem, je to sloveso…
Naše Trojice se stále nalézá v procesu tvoření a odpouštění, milování a darování dobra člověku.

Statická osoba je ta, která nedělá nic a očekává, že obdrží všechno bez nejmenší námahy, protože neúcta je prostředek, kterým nepřítel proniká duši, vyvolává nejednotu, rozdělení a spor.

Je tolik znamení, která pro vás činím zřejmá, že se mé srdce utápí v lidské lhostejnosti, která s výsměchem a naprostým nezájmem pohlíží na to, co se děje ve světě. Tato generace se sama předvádí, že je naprosto nevědomá, a to Mi působí bolest. S tolika pokroky člověk přesto zavírá oči a stává se duchovně nevědomým a naprosto neznalým toho, k čemu ve světě dochází.

Vy nerozvíjíte ducha, žijete tím, že krmíte své lidské ego. Vede-li se vám dobře, nezajímá vás nic, čím trpí vaši bratři. Ale otřesy a úzkost přijdou na celou zemi a příroda probudí ignoranty, kteří žijí pouze svým egem a svým pohodlím.

Moji milovaní lidé, počet duší, které zůstávají vnímavé k tomu, aby rostly a živily se mou láskou, se zmenšuje. Hřích a neustálé urážky proti Mně jsou znamením vlády Satana nad lidstvem. Svobodné zednářství se usídlilo v mé církvi a vyzdvihuje lidskou bytost jako boha, s její zhýralostí a rozmary, s její vzpourou a arogancí proti naší Boží vůli.

Za pomoci zednářství se i jiné sekty usadily v Římě, aby můj lid byl zmaten a lhostejný k událostem, které mu oznamuji, a tak antikrist najde lidstvo, které je váhavé a nevědomé.

Moji milovaní lidé, musíte si udržet jistotu v má varování a odhalení mé Matky, která jsou jen přebytkem lásky naší vůle k vám.

Poznejte historii lidstva, příběh mého lidu, abyste si uvědomili, že bez spirituality nedojdete daleko, ale navzájem se zničíte.

Člověk nese vzpouru uvnitř sebe, naroubovanou médii, nejen těmi sdělovacími, ale také vynálezem biografu a videoher, se kterými vyrůstá dnešní mládež. Běžnou vnější reakcí člověka je imitace "vítězů" vytvořená zneužitou technologií.

Moji milovaní lidé, musíte vědět, musíte prohloubit znalost toho, co se ve světě děje. Nebuďte jako hlupáci, kteří se dívají na oblohu a říkají, že je to země. Tvrdohlavost člověka Mě unavuje, rmoutí Mě…

Modlete se, mé děti, modlete se za Řím, bude napaden a Vatikán bude otřesen silami, které jsou v rozporu s mou církví.

Modlete se, mé děti, modlete se za Portugalsko, nenávist přichází, aby napadla tento lid mé Matky.

Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, krev mých dětí je stále prolévána.

Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii, trpí terorismem.

Modlete se, mé děti, modlete se za Severní Koreu, rozněcuje pocity velmocí.

Modlete se, mé děti, modlete se, Varování je blízko.

Moji milovaní lidé, volám vás, abyste se stali opravdovými. Nebudu spokojen s těmi, kdo se dopouštějí nespravedlnosti a nečiní pokání. Jinak bych nebyl spravedlivým soudcem.

Moji milovaní lidé:

Nebuďte jako pokrytci, kteří bičují mé pravé nástroje.
Nebuďte mučiteli těch, kdo Mi slouží beze strachu.
Nebuďte mezi těmi, kdo křičí "Ukřižuj toho, kdo slouží Kristu."

Moji milovaní lidé, musíte znovu najít lásku, kterou vám nabízím, musíte se snažit překonat své ego, které vás ovládá. Dokud nebudete řídit své ego a nepřivedete-li je k zduchovnění, riskujete, že se stanete nástrojem zla a budete těmi, kdo zabrání mému Slovu, aby se pokojně šířilo.

Jsou chvíle, kdy dobro a zlo bojují mezi sebou o duše. Vy to nevidíte očima těla, ale někteří z vás to postřehnou v duchu. Vidí to v duchu, protože se ke Mně přiblížili.

Volal jsem vás, abyste se připravili přijmout požehnání mého anděla pokoje, ale vy jste se nesnažili. Změna mého lidu není trvalá a můj Duch nesídlí tam, kde světlo a temnota existují vedle sebe v naprosté vlažnosti. Už je čas, kdy Světlo mého Ducha musí ve vás zcela vládnout.

Naše Trojice vám žehná, buďte hodni tohoto požehnání. Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět