271. Poselství Boha Otce ze dne 12. září 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIJĎTE BLÍŽ


Mé děti, odstranil jsem z vašeho života vztahy, abyste se mohly soustředit na Mne. Ukázal jsem vám ve vašem duchu činnosti, které se Mi nelíbí, a chci, abyste je odložily. Dělám to proto, abyste se ke Mně přitáhly blíž, mé děti, neboť vaše blízkost u Mne rozhoduje o tom, jak dobře Mě slyšíte. Slyšíte-li Mne, mohu vás zcela určitě vést po bezpečných cestách v nadcházejících časech.

Žijete v bouřlivých časech. Obklopují vás bouře všeho druhu – přírodní bouře, politické bouře, osobní bouře. Protože toto je pravda, musíte se naučit plavit se v divokých vodách. Musíte se naučit, jak udržet svůj pokoj v časech, kdy žádný pokoj nebude. Musíte se naučit, jak být vedeny pouze mým Duchem navzdory všemu, co se děje kolem vás.

Mohu vás vést do bezpečných úkrytů v časech války. Mohu vám poskytnout přístřeší a potravu a vše, co potřebujete v časech chaosu a hladu, jak jsem to učinil v dávných dobách. Mohu vás ochránit v Údolí stínů smrti, zaštítit vás před šípy, které létají ve dne i před hrůzou, která jde ve vaší temnotě.

Přibližte se ke Mně a učte se mým způsobům, abych vás mohl ochránit před vším, co přichází.

Bůh Otec


Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej Ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

2Tim 3, 1-4
1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
2: Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubní, pyšní, rodičů neposlušní, nevděční,
bohaprázdní,
3: bez citu, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, k dobrému neteční, zrádní, drzí, nadutí a milovníci rozkoše víc než milovníci Boha.
4: Budou sice navenek ukazovat zbožnost, ale ve skutečnosti nebude po její síle u nich stopy. Od takových lidí se odvracej.

Ž 91,1-7
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu. "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám".
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.zpět