275. Poselství Boha Otce ze dne 27. září 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TĚLESNÉ ROZKOŠE


Jsou hříchy, které jste odmítli odložit pro mé jméno, hříchy, jichž jste se odmítli vzdát. Proč lpíte na něčem, co vás zabije? Cožpak nevíte, že je to vstupní brána nepřítele do vašeho života?

Nemůžete jít ve vědomém hříchu a být chráněni před tím, co přichází. Dal jsem vám vše, co potřebujete, abyste šli po mých cestách. Proč jste toho nevyužili? Proč milujete rozkoše těla víc než Mne?

Velké ničení přichází pro ty, kdo Mě odmítnou poslechnout.

Bůh Otec


Poznámka:
Když Pán řekl "Proč milujete rozkoše těla víc než Mne", viděla jsem záblesk vize. V této vizi se ti, kdo vědomě pokračovali v hříchu, nakazili. Hříchy na jejich tělech vypadaly jako velké infekční boláky a nepřítel do nich vkládal svou ruku. Viděla jsem, že mu byl udělen vstup skrze ně – byly jako brány jakési démonické infekce.


Ef 5, 5-8
5: Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.
6: Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají.
7: Proto s nimi nemějte nic společného.
8: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.

Tit 1, 15-16
15: Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny.
16: Prohlašují, že znají Boha, ale svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopni jakéhokoli dobrého skutku.

Jer 9, 11-13
11: Z Jeruzaléma učiním hromadu kamení, domov šakalů, a z judských měst zpustošený kraj bez obyvatel.
12: Kdo je tak moudrý, aby to pochopil a rozhlašoval, co k němu promluvila Hospodinova ústa? Proč přišla nazmar země, je vypálenou stepí, jíž nikdo neprochází?
13: Hospodin praví: "Poněvadž opustili můj zákon, který jsem jim předložil, neposlouchali mě a jím se neřídili.

Jer 12, 17: Jestliže však nebudou poslouchat, zcela vyvrátím onen pronárod a nechám jej zahynout, je výrok Hospodinův.zpět