277. Poselství Ježíše ze dne 2. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CO BUDETE DĚLAT?


Všechno se chystá změnit. Moji lidé nejsou připraveni. Ještě jezdí po zemi sem a tam v hledání světských potěšení, účastní se světských záležitostí a ignorují Mě a mé svaté Slovo kromě neděl. Ve zbylém čase se zaměřují na svět.

Co budete dělat, moji lidé, až na vás padnou soudy, o kterých jsem rozhodl, a vy už nebudete mít kostely, abyste je navštívili nebo lavice, na něž byste se posadili? Ke komu se obrátíte, až se vaše investiční portfolio zhroutí, vaše banky zavřou a práce už nebude? Jak budete živit své rodiny, když vaše peněženky budou prázdné, když Mě neznáte? Co budete dělat?

Přirovnávám vás k pošetilým pannám, protože ve vašich lampách není olej a vy si neuděláte čas, abyste koupili olej ode Mne, zatímco ještě můžete. Myslíte, že jej budete schopni koupit později? Kdepak, dveře budou zavřeny a vy budete ponecháni bez něj. Svatební hostina začne a vy nebudete pozváni.

Řeknu: Pryč ode Mne, neboť jsem vás nikdy neznal, protože jste si nikdy neudělali čas, abych vás mohl poznat tím, že byste přišli do mé Přítomnosti. Jak vás někdo může znát, když nejste nikdy blízko něj?

Co pak budete dělat? Může vás svět zachránit?

Ježíš


2Tim 3, 1-8
1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.
2: Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubní, pyšní, rodičů neposlušní, nevděční, bohaprázdní,
3: bez citu, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, k dobrému neteční,
4: zrádní, drzí, nadutí a milovníci rozkoše víc než Boha.
5: Budou sice navenek ukazovat zbožnost, ale ve skutečnosti nebude po její síle stopy. Od takových lidí se odvracej.
6: Mezi nimi jsou i takoví, kteří se vluzují do domů a získávají si ženské, které mají na sobě hříchů až, až, hnány všelijakými žádostmi:
7: pořád by se učily, ale k poznání pravdy nemohou nikdy dospět.
8: Jako se Jannes a Jambres kdysi postavili proti Mojžíšovi, tak se i oni stavějí proti pravdě. Jsou to lidé zkaženého úsudku a ve víře nespolehliví.

Mt 25, 3-13
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
4: prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
5: Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
6: Uprostřed noci se strhl křik: "Ženich je tady! Honem mu běžte naproti!"
7: Tu všechny ty dívky vstaly a začaly si upravovat lampy.
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."
9: Ale prozíravé odpověděly: "Nejde to, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději ke kupcům a kupte si."
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, Pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně říkám vám: Neznám vás".
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny,

Mt 7, 22-24
22: Mnoho jich mi řekne v onen den: "Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?"
23: Ale tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"

Sk 4, 12: V nikom jiném není spásy. Na celé zemi není lidem dáno žádné jiné jméno, skrze které bychom mohli dojít spásy.zpět