282. Poselství Matky spásy ze dne 20. září 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


TATO GENERACE JE URÁŽENA SYMBOLY, KTERÉ REPREZENTUJÍ BOŽSTVÍ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

buďte dobrými dětmi, abyste nepůsobily utrpení mému Synu, který vás nekonečně miluje.

Lidé mluví o tom, co neznají, když se zmiňují o tom, co jsem lidstvu odhalila v mých zjeveních na zemi. Porovnávají má zjevení s vědou, a když se tak stane, přijde zmatek, protože si uvědomí, že není žádné vědecké vysvětlení, bez ohledu na to, jak moc je hledají.

Když člověk nepoužívá správně svou svobodnou vůli a proměňuje ji v nevázanost, rozhodne se vzdálit od všeho, co pro něj znamená námahu srdce, rozumu, myšlení, uvažování, správných představ, poslušnosti a trpělivosti. To proto, že člověk má velký strach dát stranou své špatně používané lidské ego.

Proměna vyvolává u člověka strach, protože neví, co od něj tato transformace vyžaduje a také očekávání větších požadavků ze strany Boha. Má obavu i z dobra, protože se stane lepším synem Boha, i to vyvolává u člověka strach. Z hříchu nemá vůbec strach, ale z dobra ano.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

člověk žije uprostřed politických zvratů. Ty ho udržují v neustálém očekávání. Opakující se události, jimž je člověk vystaven, budou stále silnější a s intenzitou, kterou člověk nikdy neviděl ani nezakusil.

Je třeba, aby lidstvo bylo očištěno od takového množství hříchů, kterými se spojil s hordami Satana a sjednotil se s těmi, kdo odmítají mého Syna a své bratry. Tato generace je urážena znameními a symboly, které reprezentují božství. Proto, mé děti, v církvi mého Syna musí být stále ústředním bodem můj Syn v nejsvětější svátosti.

PROMĚŇOVÁNÍ V OKAMŽIKU POSVĚCENÍ JE SKUTEČNÉ A PRAVÉ, i když někteří z mých kněží ztratili víru v tento okamžik a zacházejí s mým Synem hrubě, bez úcty, bez lásky a s velkou nevírou. Zapomínají, že můj Syn se stává přítomný slovy posvěcení kněze a vroucí prosby svého věrného lidu.

Vy, mé děti, se potřebujete náležitě připravit, abyste přijali mého Syna v eucharistii, musíte se kát ze svých hříchů a snažit se nedělat stále stejné chyby. Nepřijímejte mého Syna, nejste-li náležitě připraveny.

Pozoruji s bolestí, jak předáváte mého Syna z ruky do ruky, jako kdyby to bylo něco poživatelného, co jste někde koupili, abyste to rozdávali, a při tom zneuctíváte, co je nanejvýš svaté.

Některé z mých oblíbených dětí nejsou svědomité v zacházení, s nímž se chovají k eucharistii a lidé opakují stejnou věc kvůli jejich špatnému příkladu a nepřikládají eucharistii její skutečný význam.

Ve chvíli posvěcování eucharistie, je oltář stolem oběti a lásky, kde můj Syn vidí víru mého lidu a z lásky sestupuje mezi své vlastní.

Moji kněží musí být synové modlitby, synové lásky, dobročinnosti, stálosti, naděje, synové soucitu a svědky pokory vůči svému Pánu a Bohu.

Moji kněží musí varovat lid mého Syna, aby nebyl uveden ve zmatek těmi, kdo popírají zlo, popírají dogma víry, které obsahuje pevné základy. Nesmí být mezi nimi takoví, kdo popírají Boha jako spravedlivého soudce. Každé lidské stvoření rozhoduje svou svobodnou vůlí o tom, kam směřuje – k lásce a odpuštění, nebo k popření Boží Lásky, a tím, pokud se nebude kát, bude trpět následky svých vlastních hříchů na místě trestu – v pekle. "Moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, i Smrt a Podsvětí vydaly svoje mrtvé, a každý byl souzen podle svých skutků. Pak Smrt a Podsvětí byly vhozeny do ohnivého močálu. To je druhá smrt: ohnivý močál [Zj. 20, 13-14]."

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žijete ve chvílích velkého nebezpečí pro duši. Je to čas, kdy ďábel odvádí pozornost mých dětí od všeho, co je dobré s úmyslem, aby byly ztraceny. Je naléhavé, mé děti, aby toto nebezpečí, v němž žijete, nebylo zvětšováno tolerancí ke zlu. Musíte hřích nazývat hříchem.

MILOVANÍ, NEBE, OČISTEC A PEKLO EXISTUJÍ.

Lidé, ponoření do světského, věří, že Bůh není skutečný, a proto žijí v šílenství světa, aniž by mysleli na budoucnost své duše, protože žijí oslepeni hříchem. Vůle člověka je tolerantní, a ten dokonce věří, že je nemožné, aby do jeho života přišel trest kvůli jeho zlým skutkům.

Jako Matka vím, že se vysmějete mým slovům a že obviníte můj nástroj kvůli tomuto prohlášení, protože ten, kdo je světský, nechápe, nebo nechce přijmout následky špatného používání své svobodné vůle. Proto moji kněží musí být pevní a zůstat svázáni s Písmem svatým a Božím Zákonem.

Milované děti, země je zasažena následky hříchu. Lidstvo se stane násilnější, nebude projevovat respekt k ničemu, obsadí chrámy a zničí je. To je dílo člověka bez Boha, člověka, jemuž byla dána nová příležitost hřešit, člověka, jemuž bylo popřeno, že Bůh může soudit, člověka, jemuž bylo řečeno, že hřích je odpuštěn dokonce i bez lítosti pocítěné kvůli hříchu, a že Bůh je láska.

Důsledkem člověka bez Boha je zničení velkého díla Otce, oběti mého Syna a popření existence Ducha Svatého.

Milované děti, vraťte se k Božímu Slovu, neodchylujte se od Pravdy, buďte připoutány k Písmu svatému. Bůh je milosrdenství a současně i spravedlivý soudce.

Jděte s láskou a jistým krokem – buďte dílem Lásky mého Syna k vám a mé lásky jako Matky lidstva.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, budou krutě trpět kvůli přírodě, která jimi otřese.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, je znovu očišťováno.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ, bude trpět rukou člověka a vulkány nebudou otálet.

Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude očištěna, aniž by to očekávala.

Modlete se, mé děti, modlete za Peru, bude se třást.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo bude svědkem toho, co mu příroda připravila pro tento čas. Na zemi uvidíte úžasné a ohromující úkazy přírody, které nejsou očekávány.

Buďte obezřetné, nabízejte každý okamžik k záchraně duší.

Rozhodněte se přetvořit své životy na cestu své vlastní spásy i spásy svých bratrů. Nečekejte, obraťte se, toto je správný okamžik.

Ochráním vás, abyste šly s mým Synem, podávám vám svou ruku, abyste se mohly v pokušeních pozvednout.

Jsem vaše Matka a miluji vás.

Modlete se, praktikujte Lásku k mému Synu.

Žehnám vám,

Matka Maria
zpět