285. Poselství Boha Otce ze dne 13. září 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JEDINÁ VĚC


Když se budete zaměstnávat prací pro mé království a učit se se mým cestám, problémy vašeho nynějšího světa budou pro vás méně důležité.

Budete-li svědčit těm kolem vás, učit je mému Slovu a trávit hodiny modlitbami za druhé, budete trávit méně času myšlenkami na sebe. To je, co chci od mých dětí.

Když jste v mém Slovu, (viděla jsem, že tím míní číst, naslouchat mu nebo studovat je), jste blízko Mne, protože Já a mé Slovo jsou jedno.

Když podáváte svědectví o Mně ostatním, přinášíte Mi velkou slávu. Když se modlíte za jiné, trávíte svůj čas v touze mého srdce, neboť pro mé srdce nikdo nezahyne, ale všichni odevzdají své životy Mně.

Mé děti, trápíte se mnoha věcmi, ale měly byste se starat o jedinou, a tou je milovat Mě, poznat Mě a využít čas, dokud můžete.

Bůh Otec


Mt 6, 33-34
33: Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude dáno navíc.
34: Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.

1Petr 3, 15: Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje s jemností a ostýchavostí.

Kol 4, 5-6
5: Vůči těm, kdo nejsou křesťané, chovejte se rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné příležitosti.
6: Vaše řeč ať je vždycky laskavá, plná závažných průpovědí. Pak budete umět dát každému správnou odpověď.

2Petr 3, 8-10
8: Jednu věc však přitom, milovaní, nesmíte přehlédnout: že u Pána jeden den je jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den.
9: Ne že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze zdlouhavosti, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo přišel do zkázy; spíše naopak: chce, aby se všichni dali na pokání.
10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno.

Lk 10, 40-42
40: Marta měla plné ruce práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: "Pane, je ti to jedno, že mě moje sestra nechala samotnou obsluhovat? Řekni jí přece, ať mi pomůže!"
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat."

Ef 5, 15-17
15: Dávejte tedy dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, nýbrž jako moudří;
16: dobře využívejte tohoto času, protože žijeme ve zlých dobách.
17: Nechovejte se tedy nerozumně, nýbrž mějte na mysli, jaká je vůle Páně.
zpět