287. Poselství Boha Otce ze dne 9. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MŮJ DOKONALÝ PLÁN


Vezmu si některé z mých dětí velmi brzy domů, a ony o tom nevědí. Ustanovil jsem ještě před tím, než začal čas, jak dlouho každý z vás bude na zemi. Celý váš pobyt tam zapadá do mého dokonalého plánu. Můj plán a váš plán jsou málokdy stejné.

Netrapte se pro ty, které si vezmu brzy, protože je to mé milosrdenství k nim a k těm, jež milují. Ty, které ponechám, prožijí mnoho zármutku, protože vše, co znají, jim bude vzato a budou se dívat, jak jejich milovaní pomalu umírají. Celé Písmo se musí naplnit, mé děti, aby mohl přijít konec a aby všichni mohli být zde se Mnou.

Některé z mých dětí a mnoho stárnoucích svatých hodně pracovali pro mé království a Já jim chci prokázat své milosrdenství tím, že je přivedu domů dříve, než čekali.

Vězte, že toto přichází a připravte se teď. Připravte se, protože nevíte, jste-li mezi nimi. Uveďte svůj dům do pořádku. Bděte a modlete se, neboť konec přichází a je velmi blízko.

Bůh Otec


Ž 39, 5: Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu.

Mt 24: 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.

Mt 25, 1-3
1: S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých.
3: Pošetilé vzaly sice lampy. ale nevzaly s sebou olej.

Jan 14, 3: A když odejdu a připravím vám tam místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

2Kr 20, 1: V oněch dnech Chizkiáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít."

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic konat.
zpět