292. Poselství Matky Spásy ze dne 16. října 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MÉ DĚTI ZŮSTÁVAJÍ KONFORMISTY, ŽIJÍ PODLE ZÁKONA NEJMENŠÍHO ÚSILÍ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé požehnání je podstatou mé mateřské lásky ke každému z vás…

Vyzývám vás k úplnému a konečnému obrácení, abyste mohly zachránit své duše a měly nutnou sílu k překonání překážek tohoto času a toho, jenž má přijít.

Každodenní zpytování svědomí je nezbytné.

Je nutné, abyste každý den obnovily svá zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci mého Syna a mému Neposkvrněnému Srdci.

Není snad každý okamžik novým bojem se zlem? Satanovy hordy neodpočívají. Proč si mé děti myslí, že zasvětí-li se jednou našim Nejsvětějším Srdcím, že to stačí? Ne, děti, to nikdy nestačí…

Jste neposlušné, protože si neuvědomujete nutnost zůstat na jediné cestě. Stále kolísáte mezi tím, co je světské a hříšné a cestou k věčné slávě.

Lidé mého Syna nejsou těmi, kteří jdou do hloubky toho, co jim bylo odhaleno. Zvykli jste si jen dostávat, a ne prohlubovat naše Slovo, proto nemáte ani ponětí o duchovních následcích, jimž se odevzdáváte, když zůstáváte přívrženci zavrženíhodných stavů, jimž, vedení zlem, podléháte. Bezmyšlenkovitě opakujete, uchováváte si v paměti a neprociťujete, přidáváte se k hříchu spolu s ostatními, jednáte setrvačností, spokojujete se s tím, čemu se podvoluje většina a jednáte dřív, než myslíte.

Mé děti zůstávají konformisty, žijí podle zákona nejmenšího úsilí v každém ohledu. Prostřednost lidstva je jako obrovská vlna, která vás vleče, aniž byste dokázaly uniknout. Proto přicházím, abych vám dala svou lásku a volala vás, abyste si uvědomily, že podceňujete duchovní konflikt, v němž se nachází tato generace. Ospravedlňujete hřích ďáblem, jemuž dáváte za vinu vše, co se vám stane. Musíte bojovat proti hříchu, který přijímáte. Pokušení je jen pokušením, je na každém, aby nad ním zvítězil, nebo mu podlehl. Děti mého Syna vědí, že musí žít v neustálé ostražitosti.

Lidstvo chce zvítězit nad duchovními útoky, aniž by vzývalo a mělo na mysli Jméno, které je nad každým jménem. Nemodlíte se ve jménu mého Syna a kolísáte, abyste si udržely lidský respekt a neztratily přijetí lidmi.

Oddělení člověka od toho, co Věčný Otec ustanovil v Božím Zákonu a pohodlný přístup lidí k hříchu, přivedlo očistu této generace. Každý člověk se svými zlými činy proti Božím požadavkům je příčinou této očisty.

Žijete sledováním časových údajů, které jste dostaly od některých svých bratří ohledně konce této generace nebo spíše o totální očistě této generace.

Snadno zapomínáte, že jen Bůh sám zná den a hodinu.

Ach, hloupé děti!…, které urážejí Boží vůli tímto uspěchaným chováním, v němž žijete, a které sama příroda zastaví.

Tato generace si neudržela svou důstojnost Božích dětí, ale žije v zajetí hříchu, který nechce opustit. Nechcete uvěřit, že hřích se obrátí proti člověku. Zapomněly jste na minulé doby, na předešlé generace, které byly pohřbeny pod vodou, nebo potrestány ohněm, protože žily v neřesti proti lidské přirozenosti.

Moji milovaní, je to tato generace, o níž hovořím, jste to vy, které chci probudit, abyste nezemřeli navždy.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jak často jsem vás celé roky varovala a vidím, jak se v tomto čase má varování naplňují. Budete tak svědky Boží všemohoucnosti, Lásky Boha ke svým dětem.

Říkám vám s bolestí, že to, co nyní čtete, je skutečnost, že každý z vás bude trpět, zakoušet, uvidí velkou očistu lidstva a bude její částí.

Z Otcova Domu přijde anděl pokoje, aby dal povzbuzení lidstvu, ponořenému do beznaděje, protože dnešní lidé vkládají svou naději do pokroku všeho druhu a ne do duchovního přístupu k Stvořiteli.

Stroj nedává člověku věčný život…
Drahé oblečení nedává člověku věčný život…
Luxusní vůz nedává člověku věčný život…
Vysoké postavení nedává člověku věčný život…

Milovaní, musíte si sami položit otázku: co ve vás skutečně je?

Dáváte svědomí příležitost, aby vás zastavilo dříve, než budete strženi lidskými choutkami, nebo abyste se učinili důležití?

Náš anděl pokoje povede osobu, která si to přeje, aby se viděla zevnitř a ne, aby žila ve své fantazii. Vysvětlí vám Boží Pravdu, dokonce i tu, která byla lidstvu skryta. Ale kolik jen vás pozná velký podvod, v němž jste žili a jemuž jste podlehli, který vás vedl k tomu, že jste se odvrátili od mého Syna!

Milovaní, můj Syn vás vyzývá, abyste žili více duchem než tělem, více duchem než požitky, více duchem, více duchem…, a náš anděl pokoje vás k tomu povede.

Buďte ostražití k hříchu a nepodlehněte pokušení.

Nekamenujte hříšníka, ale udržujte ho ve stálém studiu křesťanské víry. Jinak, budete-li soudit své bratry jako hříšníky, budete házet kameny na sebe ještě dřív, než je hodíte na své bratry.

Ne každý, kdo říká: "Pane, Pane!", vejde do nebeského království… [Mt 7, 21].

Modlete se, děti mého srdce, modlete se za Anglii, bude trpět skrze člověka.

Modlete se, děti mého srdce, modlete se za Irsko, bude silně otřeseno a voda se proti němu pozvedne.

Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, bude se tak silně třást, že moře ponoří jeho velkou část pod hladinu.

Modlete se, mé děti, modlete se, převrácení pólů je blízko a člověk, nepřipravený žít v jiném podnebí, než v jakém žije, bude zaskočen.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, New York přijímá hřích stejně jako Las Vegas, přijímá jej jako vodu, a kde vládne hřích, tam hrozí zkáza.

Dávejte si pozor na falešné a shovívavé podoby vládce světové mocnosti, medvěd není tím, čím se zdá být. Už jsem to oznámila ve Fatimě.

Drak se probudí a napadne jiné země.

Moji milovaní, vulkány se probouzejí a přivedou lidstvo do stavu ostražitosti.

Nebuďte slepí, nejsou to snad znamení časů? PROBUĎTE SE, DĚTI! Usilujte o to, aby se ve vás s Božím požehnáním probudil nový člověk, abyste tak mohly být apoštoly Lásky.

Zvu vás k novému dni modlitby svatého růžence za spásu duší, na neděli 26. listopadu. Říkám to předem, aby se lidstvo sjednotilo v uznání mého Syna, Krále vesmíru.

Volám všechny mé děti, "obnovte se šlechetným duchem" [Ž 50, 14]. Buďte moudré, dejte vaše všechno pro mého Syna a oddejte se Nejsvětější Trojici.

Žehnám vám Láskou, která vládne v mém srdci.

Matka Maria
zpět