297. Poselství Boha Otce ze dne 25. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS SATANOVA HNĚVU


Jak odděluji mé lidi od hříšných mas, má ohromná moc proudí skrze ně silněji. Bude na nich vidět mé Světlo.

Mé děti, brzy přijde čas, kdy nebudete schopny skrývat mé Světlo ve vás a na vás. Budete známi jako moji, i když se to v čase pronásledování budete pokoušet skrýt. Ale pohleďte, protože mě posloucháte, ochráním vás, dokud nenastane pro vás čas, abyste šly ke Mně domů.

Čas Satanova hněvu se blíží, můj lide, a bude to děsivý čas na zemi. Můj lid bude vědět, co se děje, ale ti, kdo Mě neznají, poznají jen strach a třes.

Moji lidé, buďte opatrní, abyste nebyli nalezeni na špatné straně mezi světlem a temnotou, neboť v tom čase nebude žádný lék pro ty, kdo tam budou.

Bůh Otec


1Jan 1, 5-9
5: Od něho jsme přijali a vám zvěstujeme toto poselství: Bůh je světlo a tma v něm není vůbec.
6: Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale při tom žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou.
7: Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou, a krev jeho Syna Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu.
8: Řekneme-li, že hříchu nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravdy.
9: Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a je spravedlivý.

Zj 12, 10-12
10: Tu jsem slyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří královská moc a vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, co na ně žaloval před Bohem ve dne v noci.
11: Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a svědectvím svého mučednictví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má jen málo času".
zpět