300. Poselství Ježíše ze dne 27. října 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ZLO SPĚCHÁ, NEČEKÁ, ZMOCŇUJE SE TĚCH, KTEŘÍ SE MU PŘIBLÍŽÍ


Moji milovaní lidé,

chovám vás ve svém srdci…
můj pohled se od vás nevzdaluje ani na okamžik.
Moji lidé jsou
"ZŘÍTELNICE MÉHO OKA" [Dt 32, 10].

Jako Otec chci, aby mé děti "byly zachráněny a mohly dojít k poznání mé Pravdy" [1Tim 2, 4] tím, že budou pokojné a budou nositeli mé lásky, aby mou lásku šířily, a ta mohla dosáhnout k jejich bližním.

Udržujte své lampy zapálené. Jako dávám pozor na můj lid, mé děti musí dohlížet na naplňování mé vůle v mém mystickém Těle.

Nebuďte vlažní, nebuďte částí těch, kdo v malých dávkách, aby prošli nepovšimnuti, zavádějí inovace zcela v rozporu s naší Boží vůlí a svádějí můj lid na scestí, aby se pokorně sklonil před podvody Zlého. Proto jsem vás vyzval, abyste Mě poznali, volal jsem vás, abyste byli věrnou částí mého lidu, kvůli němuž jsem přišel a pro něhož přicházím.

Nejsou to jen modlitby, které musíte znát, ale také vejít do sebe a objevit, že všechno ve vás žije spolu. Neutíkejte, když vám říkám, že má Boží síla se nachází ve vás a je na vůli každého člověka, zda ji přijme, nebo odmítne.

Má síla je přítomná:
Když mé děti veřejně oznamují mé Slovo…
Když se modlíte a rozhodujete se pro dobro v mém jménu…
Když prosíte o mou pomoc…
Když se modlíte a když modlitbu doprovází cit z hlubin vašeho srdce…

Musíte se přesvědčit, že slovo mých dětí, vedených mou vůlí se ve vás a ve vašich fyzických smyslech rozpíná: hmat, chuť, čich, sluch a zrak jsou vybaveny mou silou, mou mocí pro vás, abyste se duchovně rozvíjeli.

Ale k tomu potřebujete být stálí. Stálost je velkým darem mým dětem, je pravidlem života, bez něhož nejste schopni se rozvíjet a být sjednoceni se vším, co jako praktikující křesťan musíte splnit.

Víte velmi dobře, děti, že zlo existuje, a tam, kde přitahujete zlo, se projeví. Negativní energie je přitahována k člověku lidskou vůlí. Co je podobné se přitahuje, a když zlo přebývá v lidské bytosti, zlo žije v této bytosti – myšlenky, chutě a touhy jsou ovlivněny zlem.

Dobro je vámi vnímáno v lidské bytosti, z níž vychází láska, dobročinnost, smířlivost, naděje, víra. Lidské stvoření, jež žije spolu se zlem, šíří všude toto zlo a tehdy to, co je negativní proniká ven a vyvolává nepříjemnosti, rozdělení, lhostejnost, nepokoj, závist, zastrašování…

Moji milovaní lidé,

prosím vás, abyste nechodili na oslavy Halloweenu a neúčastnili se těchto slavností, tohoto svátku ďábla.

Zlo posedlo velký počet lidských stvoření a vy, kteří jste částí mého lidu, se nesmíte podílet na těchto pohanských slavnostech. Ty vedou duše k tomu, aby se radovaly ze všeho, co zlo reprezentuje, protože ti, kdo si oblékají kostýmy reprezentující vše, co je démonické, podléhají vlivům ďábla. Pro démony je snadné je posednout.

Nevědomost mých lidí je tak obrovská, že nepřikládají velkou důležitost tomuto jednání, které se zdá být neškodné, ale ve skutečnosti otevírá dveře ďáblu.

Jak si jen přeji, abyste se stavěli proti těmto ďábelským oslavám Haloweenu.

Nechci, abyste se oblékali do náboženského roucha.
Chci, abyste se modlili svatý růženec.
Chci, abyste pomáhali svému bližnímu.
Chci, abyste nasytili hladové.
Chci, abyste činili skutky milosrdenství.
Chci, abyste byli ztělesněním mé Lásky a sjednotili se s mou Blahoslavenou Matkou ve společenství svatých.

MOJI MILOVANÍ LIDÉ, OBRAŤTE SE TEĎ!

Znamení tohoto času nenechají na sebe čekat. Žijte připoutáni k dobru, rozmnožujte dobro rozdáváním mé Lásky těm, kdo trpí jejím nedostatkem. Člověk deformoval slovo "láska", dal mu světský, nemorální a naprosto pokřivený význam.

Vy, kteří formujete můj lid, víte, o čem mluvím?

Jako část lidstva se potřebujete sjednotit, mé děti, prožívat každý čin nebo práci do hloubky, abyste nebyli zamořeni, a proto Mě potřebujete pozvat k práci a jednání ve vás.

Varování se přibližuje člověku – je to můj velký čin milosrdenství pro lidstvo, je to pro vás příležitost uvidět sami sebe a znovu objevit pravou cestu k věčné spáse.

Moji milovaní, slyšíte, že v různých částech dochází k přírodním událostem, které se dříve nestávaly tak často jako v tomto čase. Je to kvůli hříchům člověka, s nimiž bez přestání žije.

Tak se člověk nachází bez pokoje, rozrušený rychlostí a šílenstvím každodenního života a ovlivněn mohutným působením Slunce, a bezpochyby přijetím Satana do života těch, kteří se mu odevzdali.

Občanské revolty budou bez zřejmých důvodů častější. Nebudete se cítit v bezpečí tam, kde jste, protože člověk vlastní méně a chce víc.

Modlete se, mé děti, modlete se, výhružky mezi národy se stanou tím, čeho se lidstvo bojí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, trpí působením přírody.

Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, ukáže se takové, jaké je.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, jeho půda se bude třást uprostřed otřesů způsobených těmi, kdo se považují za jejich nepřátele.

Modlete se, děti, modlete se za Itálii, bude velmi trpět, každý zbytek mé církve bude zničen.

Moji milovaní, zlo spěchá, nečeká, zmocňuje se těch, kteří se mu přiblíží. Proto vás stále vyzývám, abyste byli stvořeními dobra a posly mé Lásky. Tato generace bude trpět, bude očištěna, ale ve stejném čase bude požehnána přímluvou mé Nejsvětější Matky.

Právě tak, jak je zlo nad lidstvem, také mé andělské legie čekají na volání od vás, aby vás přivedly na správnou cestu. Důvěřujte v ochranu a stálost vašich společníků na cestě, vašich ochránců, abyste si byli vědomi andělské prozíravosti ve vaší práci a činech.

Žijete v časech, kdy zlo uchvacuje člověka a nechá ho padat do své pasti, ale ve stejném čase žijete okamžiky velké duchovní pomoci. Uvidíte zázraky v životě těch, kdo žijí v naší vůli, v životech těch, kdo se snaží zůstat na pravé cestě. Budete svědky mé Lásky k mému lidu.

Čekejte, nezoufejte, můj anděl pokoje přichází na pomoc mému lidu.

Zůstávejte pozorní a bdělí! "Ten, kdo Mi důvěřuje, nebude zahanben" [Řím 10, 11].

Mým požehnáním pro vás je síla a Láska. Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět