304. Poselství Matky Spásy ze dne 8. listopadu 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


BUDETE SOUZENI PODLE MÍRY LÁSKY, JAKOU MILUJETE SVÉHO BRATRA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

moje mateřské srdce tluče pro každé z mých dětí. Tehdy, když se vzdálí od mého Syna, se tlukot mého srdce zesílí, aby ho slyšely.

Nyní lidstvo vstoupilo do míst, ze kterých se neumí dostat ven, a proto stále zůstává pohrouženo do zla.

Moje zjevení vám nehovoří jen o tom, co se stane, když nejste poslušné, bouříte se proti Boží vůli a uctíváte Satana. Já vám odhaluji podmínky, které lidstvu předkládá Bůh Otec, aby je lidé naplňovali a dosáhli jasného vědění, a nešli do zatracení, ale litovali svých zlých skutků, kterých se dopustili, spolu s těmi dobrými, které neuskutečnili.

Děti, v tomto okamžiku se musíte za sebe vzájemně modlit a těmito bratrskými modlitbami se stát samy přímluvci jedno za druhé. Díky tomu bude láska ve vás rychle růst a stane se zdí chránící mystické Tělo mého Syna. "Nepřestávejte se modlit a prosit! Vždy se modlete dle vnuknutí Ducha; buďte ostražití, vytrvejte a neztrácejte odvahu; modlete se jeden za druhého a obracejte se na všechny svaté o pomoc" [Ef. 6, 18].

Moje děti, udržujte si naději, že najdete milost v Božích očích a získáte tak odpuštění za své hříchy, a to vám dodá sílu, abyste i nadále odolávaly nástrahám lidské vůle, když vás bude chtít svést k zlému. Avšak není to jen naděje, která vás bude povzbuzovat, abyste přemáhaly zlo, když se přiblíží k vám, ale i vaše houževnatost dosáhnout cíl Božích dětí: věčný život.

V okamžicích očisty lidstvo nevidí zlo, nerozeznává ho, protože je mu příbuzné a shledává se s ním na každém místě. Jenom ti, kdo se snaží žít podle Božího zákona, jdou dál s planoucím ohněm naděje, poznávají, že neexistuje žádný lidský nebo společenský zákon, který by stál nad Božím zákonem, ani nic mimo něj, co by mělo větší platnost.

Slunce i hvězdy svítí pro všechny, ale ne všichni je vidí.

V okamžicích očisty lidstva přemohlo člověka zoufalství a vede ho k touze po vlastnictví, kterou nedokáže uspokojit, ale tato touha ho podněcuje, aby se jí oddával tím, že ji zneužívá.

V tomto čase očisty lidstva se někteří bouří a odmítají mého Syna, popírají Boží spravedlnost, nechtějí závazky, ani přinášet jakékoliv oběti, a nevidí za horizont toho, co jim dovolí jejich tělo. Tyto mé děti se musí stát pokornými, aby našly samy sebe a lásku všech lásek v sobě samých.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nespekulujte o datech, protože Boží čas není časem člověka.

Připravte se na Velké Varování…
Změňte, co máte v sobě změnit…
Vnitřně se obnovte velkodušným duchem…
Změkčete své kamenné srdce…
Naučte se smát se smějícími se a plakat s plačícími…

Nehleďte jen na vlastní zájmy, ale dívejte se také na svého bratra, protože podle míry lásky, jakou milujete svého bratra, budete souzeni.

Když prožijete Varování, někteří se obrátí a jiní se ještě více vzdálí ode mne a mého Syna a vyloučí nás ze svých životů.

Někteří se obnoví a jiní se spolčí se zlem.

Jednejte tak, jako kdyby každý okamžik byl tím posledním ve vašem životě.

Milované děti, uvidíte oheň přicházející z nebe; některé z vás budou pociťovat radost v domnění, že už přišel Pánův den. Jiné, s nejtvrdším srdcem, nejvíc hříšné, zachvátí strach a budou pobíhat sem a tam, aniž by našly útočiště.

Lidé této generace nedbají na Boží volání; zpochybňují je, neberou je v úvahu a popírají je, a proto můj Syn nezadrží nic, co by je přivedlo k obrácení.

Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, skloňte se a modlete se. Nesmíte žít vlažně, musíte se obrátit. Apeluji na vás se svým mateřským srdcem, abyste si vybraly život a zavrhly věčnou smrt.

Vy, děti, putujete životem v neustálém promarňovaní příležitostí, žijete v minulosti, nepohlížíte na přítomnost, ani netoužíte po budoucnosti. Kdybyste s tím přestaly, uvědomily byste si, že žijete dobrovolně jako zajatci, uvěznění v tom, co by bývalo mohlo být, toho, co jste a toho, čím byste v budoucnu chtěly být.

Moje děti neobnovily své myšlení, aby jim poskytlo to, co nazývají časem – velkou příležitostí pro věčnou spásu. Požadují svobodu, aby se samy odsuzovaly svými špatnými rozhodnutími…, protože rozhodnutí nesou s sebou následky pro ty, kteří si je zvolí a rozhodují o svém svůj osudu.

V tomto čase očisty lidstva se nacházíte v realitě, v níž žije pšenice spolu s plevelem. Z pohledu spolužití pšenice a plevele se oběma dostává dobra od jedněch a zla od druhých, kteří se ho dopouštějí. Válka se nedotýká jenom těch, kteří ji vyvolají, ale jejími následky a tím, co se kvůli ní všechno děje, strádají všichni. Proto vás vyzývám, abyste byli strůjci dobra.

Děti, jednejte v dobru, s láskou mého Syna a této Matky. V mých zjeveních jsem vám připomínala důsledky hříchu člověka, ale současně vám podávám svou ruku jako vaše orodovnice a podpora – protože jsem Matkou lidstva.

Modlete se, děti, modlete se za církev mého Syna, aby nynější rozdělení neuspíšilo události.

Modlete se, děti, modlete se za Japonsko, bude se znovu třást a opět se stane pro lidstvo zdrojem zamoření radiací.

Modlete se, děti, modlete se, válka slov přechází v činy; východ slunce bude varováním pro svět.

Modlete se, mé děti, modlete se, mor vyděsí celé lidstvo.

Na obloze uvidíte úkaz, který bude zářit, ale nebude mít povahu světla. Pak řekněte: "TO JE TEN OKAMŽIK" a poklekněte.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

pohleďte na počasí, na vegetaci, pohleďte na ty, kdo popírají Boha, pohleďte na ty, kdo pohrdají vámi, a pochopíte, že to jsou znamení tohoto času a právě proto je Slovo mého Syna i mé slovo popíráno.

Chovám vás ve svém mateřském srdci a každý z vás má v ruce klíč – svou vůli – aby mohl zůstat v mém srdci.

Miluji vás a žehnám vám.

Matka Maria
Za překlad děkujeme bratru Peterovi.
zpět