310. Poselství Boha Otce ze dne 20. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PÁTREJTE VE SVÉM SRDCI


Moji lidé se vyptávají, co přijde na konci. Prosíte, abyste věděli, jak se připravit a být připraveni.

Moji lidé, nejste připraveni na konec, a proto vám neodpovím. Nejste připraveni se setkat se Mnou nebo jít do svého nebeského domova, a to je právě to, co by vám mělo dělat starost.

Chci, aby moji lidé pátrali ve svém srdci a našli, co je tam v nepořádku. Suďte sebe sama a kajte se, abych vás nemusel soudit Já nebo očistit vás jako zlato v tavicím kelímku. Chci, abyste šli po mých cestách, ale vy nechodíte, a ani to nevidíte.

Pátrejte ve svém srdci, suďte hříchy, které tam najdete a čiňte pokání. Buďte jako moudré panny a nemarněte čas, který vám byl dán, neboť až opustíte zemi, už nebude žádný čas k litování hříchů.

Pátrejte ve svém srdci, neotálejte.

Bůh Otec


Jr 17. 9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

Př 4, 23: Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

1Kor 11, 31-32
31: Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni.
32: Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Ef 5, 10-20:
10: Zkoumejte, co se líbí Pánu.
11: Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.
12: O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.
13: Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.
14: A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
15:Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16: nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17: Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
18. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,
19: ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce
20: a vždycky za všechno vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
zpět