313. Poselství Matky Spásy ze dne 21. listopadu 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MUSÍTE SI UDRŽET SVOU VÍRU ŽIVOU


Milovaní mého Neposkvrněného Srdce,

ať je pokoj a Láska mého Syna osvěžující vodou, která vás udrží ve stálé duchovní obnově.

Přicházím, abych vám přinesla Slova, která jsou vůlí Otce, abyste se všichni mohli vrátit k pravé podstatě víry.

Jste stvoření Boha a jako takoví, máte schopnost se znovuzrodit v duchu, abyste byli bytostmi dobra a odložili oděv starého muže, s nímž jste si zvykli se zdobit, aby vás vaši bližní obdivovali.

Žijete ve světě, ale nejste ze světa…
Nežijete proto, abyste v materiální úrovni soutěžili…
Nežijete proto, abyste si ze strachu nevšímali znamení času…
Nežijete proto, abyste pátrali proč, nebo k vůli čemu Bůh dovolí, aby se staly jisté věci…
Žijete a pozorujete, co dělají vaši bližní, ale nevšímáte si kolik máte chyb, skrýváte je, abyste mohli dále žít v hříchu…
Žijete v duchu jen z části, s prázdnými modlitbami a zpěvy zbavených smyslu, které se ducha vůbec nedotýkají…

Musíte být bezpodmínečně poslušní až do té míry, že ustoupíte do pozadí, aby můj Syn žil v každém z vás, a pak to nebude lidská vůle, která bude mít převahu, ale vůle Boží.

Neberete má Slova s nutnou vážností, považujete za klamnou skutečnost, že budete svědky změn, do nichž budete vrženi a které budou narůstat jako vlny bouřlivého moře. Tato generace žije v těchto změnách, které byly nejvíc očekávány těmi, kteří se přestali dívat, čím jsou znamení tohoto času, a přestože jsou jimi prostoupeni, považují je za nedůležitá.

Lstivost Satana vstoupila do církve mého Syna, aby se tato církev zdála, že je stále mého Syna, bez toho, že by Mu byla zcela poslušná.

Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, nevlastníte, co byste jako děti mého Syna měly mít, protože vám dávají jen drobky a ne celou hostinu. To proto, aby vás odloučili od věrného lidu, až se lid mého Syna začne vytrácet. Zlý a jeho přívrženci mají mnoho možností jak vás oklamat, až do té míry, že vás přivedou k životu v naprosté lhostejnosti a neúcty k Otci, Synu a Duchu Svatému.

Jdete kupředu, přesto dosáhnete bodu, v němž vás zmatek může duchovně oslepit, obzvláště ty, kdo neznají Slovo mého Syna a jsou ponořeni do malicherných detailů falešných náboženství.

V tomto okamžiku jsou mé děti kořistí těch, kdo překrucují Slovo mého Syna v lůnu jeho církve, vedou lidi k páchání nepravostí a k odmítání Božího Slova, které nesmíte opustit a musíte v něm žít.

Lidé se připoutávají k světu, k materiálnu, k společnosti, k tomu, co je jim pohodlné a znevažují volání mého Syna, aby se znovu vydali na cestu nového života. Zmínila jsem se o tom, že jste povoláni ke svatosti a vy se bráníte, neboť nedůvěřujete síle, kterou Duch Svatý vlévá do těch, kdo pokračují v úsilí se povznést a být prázdnými nádobami, aby je Duch Svatý naplnil.

Modlitba je pro každého z vás důležitá, mé děti, ale ne monotónní modlitba bez procítění vysloveného slova v každé větě.

Modlitba se v bytosti musí zrodit, proudit ze srdce, být přivedena k vědomí a odtud k rozumu. Tak se lidské srdce pozvedne s opravdovým cítěním, vědomím, úctou a díkůvzdáním k Nejsvětější Trojici.

Člověk by neměl v této chvíli spát. Měl by se snažit jít s rozhodností cestou mého Syna, aby nebyl zneklidněn a nikdo ho nesvedl.

Většina lidí mého Syna čeká na začátek signálů a znamení, které jim řeknou, že se již nacházejí v očistě, a já, jako Matka, se rmoutím nad vaší nevšímavostí vůči všemu, co se již na celé zemi děje.

Dětičky, útoky přírody, které věda sama nebude schopna vysvětlit, protože jde o události nemající obdobu v minulosti a o neočekávané jevy, hluk, změny v přírodě a mezi lidmi, které lidé vidět nechtějí, a kvůli chybějící přítomnosti Boha v nich samých, budou vystaveni vlivu měsíce, slunce, samotné přírody a působení ďábla.

Neumí-li člověk žít v Lásce mého Syna, nepodaří se mu zvítězit nad stálými i proměnlivými stavy duše, v nichž v tomto čase žije, vzhledem k tomu, že přijímá Satanův vliv, který souvisí se vším, co ho obklopuje.

Očekáváte, že Zlý přijde na vás zaútočit se zbraněmi a nabídkami, ale zloděj duší se takto nechová, jedná skrytě, nepoznaný a nepovšimnutý, aby se člověk nestal bdělým.

Ve všech časech byli někteří, kdo popírali slova proroků, aby se lid mého Syna náležitě nepřipravil. V tomto čase nedbáte na moji prorokyni a útočíte na to, co vám říká, a zapomínáte, že to nejsou její slova, ale Slovo Boží, které vám sděluje. Lidstvo přijalo, co přijmout nemělo a odmítá Slovo, které vám mělo otevřít oči, abyste poznali, že jste dětmi Boha a rostli a žili ve společenství s mým Synem.

Milované děti, netrapte se a nemějte strach. Přijdou vážnější věci a vy si musíte udržet svou víru živou, uchovat si pokoj a touhu ponořit se do Boží vůle a nakonec se s ní sjednotit.

Buďte bytostmi dobrých skutků, nebuďte závistiví a ať vás nezachvátí chamtivost, neboť v ní nalézá démon živnou půdu, v níž roste a vás, jako Boží stvoření, zničí.

Pokud jste vyburcováni tímto vysvětlením Boží vůle, neničte je, když mu nevěříte, setrvejte v nevědomosti a nevypouštějte žádná prázdná slova, která lze snadno vyvrátit.

VY, MÉ DĚTI, MĚLY BYSTE SE PONOŘIT DO PRAVDY A ŽÍT S ČISTÝM A POCTIVÝM SRDCEM.

Modlete se, mé děti, modlete se, epidemie bude popsána tak, aby lidstvo bylo varováno.

Modlete se, mé děti, modlete se. Země bude silně otřesena. Je to čas volání "Běda…" [Zj. 8, 13].

Modlete se, mé děti, přijde zrada mezi země, které se proti sobě zuřivě postaví.

Modlete se, mé děti, modlete se za Portugalsko. Jeho nářek bude slyšet všude.

Modlete se, děti, modlete se za Španělsko.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, přichází ke mně velké množství bytostí. Někdy říkají, že mi nerozumí, proč nebyly vyslyšeny, přesto nevidí, že jejich víra je tak chladná, že se nemodlí s láskyplnými myšlenkami a vroucími prosbami, ale požadují. Můj Syn však miluje pokoru.

Z Domu mého Otce přijde anděl pokoje a bude k vám mluvit pravdivým Slovem. Bude vám připomínat, že Bůh je pravdivý a věrný.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět