317. Poselství Ježíše ze dne 8. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JAK TRÁVÍTE SVÉ DNY


Tak mnoho mých dětí je jen měsíce daleko od své smrti na zemi a stále si ještě ve světě hrají. Stále ještě hledají světská potěšení a uznání. Nevíte, že Mi brzy budete čelit tady v nebi? Nevíte, že vaše priority jsou pokřivené?

Mé děti, váš úkol je stejný, ať už je váš čas krátký, nebo dlouhý – jít v lásce, šířit dobrosrdečnost, dělat práci pro vašeho Otce. Když opustíte Zemi, nebude žádná porada o tom, jak dohnat ztracený čas, žádná další příležitost činit, co je správné. Neuděláte-li to nyní, ukáže se to na vašem účtu v nebi. Co nedáte ostatním nyní, bude vidět na vašem účtu. Nelaskavá slova, která řeknete ostatním, se ukážou na vašem účtu. Jak si pak zodpovíte, že teď vám na tom tak málo záleží? Máte znalosti z mého Slova, a tak jste zodpovědní, jak s touto znalostí naložíte.

Nebuďte jako pošetilé panny, mařící čas a nesoustředěné. Nezaměřujte se na to, co špatného vám bylo učiněno, nebo na to, co [ještě] nemáte, ale poslechněte Mě ve všem a budete se radovat po celou věčnost.

Váš čas na zemi je jako pára – očekává vás věčnost, a je bez konce. Shromažďujte poklady v nebi. Kde je váš poklad, tam bude také vaše srdce.

Je vaše srdce moje? Je se Mnou? Nebo se světem? Vaše odpověď odhalí, jak trávíte své dny.

Váš Ježíš


Jak 4, 14-16
14: Vždyť přece vůbec nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, kterou je chvilku vidět, a potom zmizí.
15: Spíš máte mluvit takto: Dá-li Pán Bůh, budeme živi a podnikneme to nebo ono.
16: Ale vy mluvíte chvástavě a vychloubačně. Všechny takové chlubné řeči jsou špatné.

Mt 6, 19-21
19: Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí rez a mol a zloději se vloupávají a kradou.
20: Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani rez ani mol nekazí a kde se zloději nevloupávají a nekradou.
21: Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Kol 1, 9-10
9: Proto i my od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a prosit Boha, abyste dobře poznali jeho vůli a aby se vám dostalo všestranné moudrosti a všestranného duchovního pochopení,
10: takže potom povedete život hodný Pána a budete se mu ve všem líbit: ponesete plody všech možných dobrých skutků a porostete v poznávání Boha.

Dt 6, 5: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho zanedbávat a druhého mít v lásce, anebo se prvního bude držet a na druhého nebude dbát. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

Lk 10, 40-42
40: Marta měla plné ruce práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: Pane, je ti to jedno, že mě moje sestra nechala samotnou obsluhovat? Řekni jí přece, ať mi pomůže.
41: Pán jí odpověděl: Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat.
zpět