320. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NATÁHNĚTE K NIM RUKU


Podívej se kolem, mé dítě. Cožpak nevidíš trpící a potřebné všude kolem vás? Nevidíš lidi v nouzi kamkoli jdeš? Pros Mě, ať ti otevřu oči, abys viděla. Pros Mě o uši, abys slyšela jejich křik. Pros Mě o srdce, abys jim pomohla, protože to je, co chci, abyste dělali.

Chci, aby mé děti strávily zbytek svého času na zemi tím, že natáhnou ruku k lidem v nouzi.

Když jsem chodil mezi vámi na zemi, lidé v nouzi a trpící byli těmi, o jejichž potřeby jsem se staral nejvíce. Přesto mnoho mých církví dělá pro ně tak málo.

Tolik mých církví nezná mé srdce a nenapodobuje Mě. Nenakrmí hladové, neoblečou nahé, nenavštíví vězněné.

Jak Mě můžete napodobovat, když tyto věci, které jsem dělal Já a o nichž jsem mluvil, neděláte?

Váš Ježíš


1Jan 3. 17-18
17: Jestliže někdo má majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním srdce – jak v něm může zůstávat Boží láska?
18: Děti, nemilujeme jenom slovem a jazykem, ale činem, skutečně!

Mt 25, 34-40
34: Tehdy řekne král těm po své pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa.
35: Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít; byl jsem cizí, a ujali jste se mě,
36: byl jsem nahý a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
37: Spravedliví mu na to řeknou: Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít?
38: Kdy jsme tě viděli jako cizího, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39: Kdy jsme tě viděli nemocného, nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?
40: Král jim odpoví: Skutečně, říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali.

Dt 15, 11: Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru.

Př 14, 31: Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.

Lk 6, 38: Dávejte, a bude vám dáno: dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť mírou, kterou měříte, bude zase naměřeno i vám.

Př 22, 9: Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, neboť dal ze svého chleba nuznému.

Př 19, 17: Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným slitovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.

Ž 82, 4: Pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!
zpět