322. Poselství Matky Spásy ze dne 12. prosince 2017,
v den svátku Naší Svaté Panny Guadalupské.

Nástroj: Luz de Maria (USA).


tilmaMODLETE SE V RODINĚ, ABYSTE ROZPTÝLILI TEMNOTY ZLAMilované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé mateřské srdce přetéká láskou ke všem mým dětem.

V tomto čase se nacházíte před chvílí ke vzpomínce narození mého Syna. Tato chvíle by měla sloužit k duchovní přípravě, protože víte, že jako lid mého Syna jste dostali Boží Zákon: Přikázání.

Boží Pravda je jedna, není předmětem interpretace. Dostala jsem ji u paty kříže slávy a majestátu a nechci vás uvádět do zmatku, před kterým jsem vás varovala. Děti, zmatek pochází od Zlého a musíte si uvědomit, že tato generace žije v čase, kdy chaos panuje všude, ve všech aspektech lidského života mizí hodnoty a morálka upadla natolik, že se už nerespektujete jako Boží děti.

Lidské tělo, chrám Ducha Svatého, rmoutí Ducha Svatého, člověk Ho uráží myšlenkami zamořenými zvráceností. Zmatek vychází ze zla, které v tomto čase zoufale bojuje o ztrátu duší, neboť v nepřítomnosti řádu v lidstvu a v jeho duchovním životě, nepřítel duší našel a kultivoval v naprosté svobodě svou zlobu a rozmnožoval zlo a protihodnoty, aby podkopal mystické Tělo mého Syna, a aby mé děti pohrdaly tím, co je svaté.

Jsem přemožena smutkem, protože vy znáte historii, a nyní byste měli toto poznání použít tam, kde se nacházíte, vy se však stavíte proti mému Synu a všemu, co reprezentuje. Zlo proniklo do kostelů mého Syna, a odtud, kde směrnice pro mé děti mají svůj původ, se vynořují výstřednosti, které byly využity k popírání toho, co se nedá popřít.

Milované děti, neznáte poctivě Písmo svaté, a proto jste se nenaučily rozlišovat a stále lpíte na proudu světa, proudu zmatku a hanby.

Jako lidstvo byste měly být věrné mému Synu, vděčné, znalé, dobročinné, přemýšlivé a udržovat vztah, který přesahuje vaši přítomnost na mši svaté ve všech sedmi dnech,přítomnost, která je jiná, když mši prožíváte, než když se jí účastníte.

Kvůli tomu duchovní vztah zeslábl víc než v dřívějších časech lidstva. Vy znáte epochu stvoření, kterou Pán věnoval svému lidu, znáte dědictví mého Syna a využíváte je, abyste pokračovaly v duchovní cestě jako jeho lid, a v této chvíli se nalézáte v čase Ducha Svatého, kdy Nebeský Otec nařídil, aby jeho děti měly prospěch z bohatství, které minulé generace nebraly na vědomí.

Jste dětmi Otce, Syna a Ducha Svatého, proto dary a ctnosti, radosti i vztah s Božím Duchem jsou blíže každému, abyste dokázaly vniknout do jiné jednoty, více božské než lidské.

Není snadné navázat tento těsný vztah s Božím Duchem. Věčný Otec vám dává tuto příležitost pro časy, kdy člověk musí opustit vlažný vztah s Nejsvětější Trojicí, aby konečně vstoupil do skutečného vztahu, kde převažuje jednota, pravda, blízkost a stálé bytí člověka v životě se svým Pánem.

Milovaní, přemýšlejte a nejednejte bezmyšlenkovitě, uvažujte, zkoumejte sami sebe, nebuďte pyšní, neživte své ego, aby svobodná vůle mohla najít nutné překážky a vy se stali těmi, kdo řídí své ego, a ne aby vaše ego řídilo člověka.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, věnujte pozornost svým činům a jednání, nebuďte stále soudci svých bratrů jako část většiny, která jedná napodobováním.

Drahé děti, v tomto čase lid mého Syna kráčí jako poutník a v tichosti, má strach, jako kdyby žil v cizí zemi, čeká v nejistotě, způsobené nedostatkem pevné víry.

V tomto čase jste doslova pod vlivem reklamy konzumerismu. Můj Syn se narodil v jeslích ve stáji a ne ve zlaté kolébce, proto tento Advent by pro vás měl být jiný, abyste nezapomněly pravý duchovní smysl Adventu.

Připravujete se na Parusii. Při Druhém příchodu mého Syna budou všechny národy otřeseny, vše, co existuje, od vesmíru až k nepředstavitelnému a nepatrnému stvoření, bude vědět, že můj Syn přichází. Připravte se, protože nikdo nezná den ani hodinu.

Oslavujete mé zjevení jako císařovnu [obou] Amerik a já toužím po dětech, které jsou poslušné Boží vůle. Nechci lidi, kteří se oddávají zlu, aby byli ovládnuti zhoubnými silami, které z vás dělají otroky a degradují vás jako Boží děti.

V tomto čase je má mexická země zemí bolesti, kde zločiny, trýznění, potraty zbarvují zemi, na niž jsem přišla. Vidíte mě na tilmě, modlíte se ke mně… Ale já se ptám: Kde je srdce a kde jsou myšlenky člověka?

Někteří čtou pojednání o mém plášti, na němž jsem zobrazena, čtete o všem, co jste tam našli, znáte souhvězdí, která jsou do mne vtištěny, a nemohli jste popřít zázraky mého zjevení.

V srdci člověka vidím neustálé překvapení nad těmito vědeckými analýzami, a přesto jste ještě neobjevili, co dá vidět na mém plášti pouhým lidským okem, a o čem učenci, pojednávající o mém obrazu na zemi, nebyli osvíceni Duchem Svatým, protože o to neprosili.

Ale čas Boha není časem člověka, a Boží láska k jeho lidu se v mé přímluvě za celé lidstvo projeví v mém zjevení v plném lesku.

Čekáte anděla pokoje, jehož chráním až do okamžiku, kdy ho můj Syn pošle na zem. Já vím, že moje odhalení některým lidem nestačí. Proto jsem toto tajemství vyjevila mé prorokyni v očekávání reakce ze strany lidstva.

Modlete se, mé děti, nepolevujte v modlitbách za Severní Koreu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Austrálii, neboť bude silně otřesena.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, Rusko a Německo, je to naléhavé.

Modlete se, děti, modlete se za Střední Ameriku, bude trpět.

MOJI DRAZÍ, NEBOJTE SE… JSEM PŘECE VAŠE MATKA!

Nevidíte Boží vznešenost, Boží moc, která k vám promlouvá skrze jeho Stvoření.

A říká vám: "Dívejte se nahoru", a kolik vás se tam dívá?…
Kolik vás zapomnělo, že na hvězdy se díváme v noci?…
Kolik vás ví, že hvězdy jsou živé?…

Mé děti, lidé mého Syna, dar života v duchu a pravdě není záležitost těch, kdo se vzdají v prvním okamžiku, ale těch, kteří jsou pravdiví.

Nečekejte jen na katastrofy, připravte se těšit z nebe už předem.

Jsem Matka celého lidstva a jako žena oděná Sluncem, jsem Matkou všech lidí, které chráním a miluji láskou Nejsvětější Trojice.

Modlete se v rodině, abyste rozptýlili temnoty zla.

Žehnám vám, miluji vás.

Matka Maria
zpět